e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP
Promocja: -19%


Sztuka znajdowania dobrych doradców. O czym nie mówi± konsultanci

Dan Ciampa
promocja -19%
cena: 48.395061728395 z 39.20 z
Data wydania: 2007-06-19
stron: 280, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Jak zarz±dzaj±cy przep³acaj± za konsultacje
i dlaczego tak ma³o dostaj± w zamian?

  • Znajdowanie odpowiednich doradców
  • Schematy wspó³pracy zarz±dzaj±cych z konsultantami
  • Studium przypadku: konflikty na linii lider - doradca
"Sami nie damy rady. Wezwijmy konsultantów z zewn±trz. S³ono zap³acimy, ale oni rozwi±¿± problem".
Nic z tego! Takie my¶lenie jest dla firmy destruktywne. Dzie³a zniszczenia najczê¶ciej dokonuj± nie konsultanci, ale zarz±dzaj±cy - ostatecznie ci pierwsi tylko proponuj± okre¶lone rozwi±zania. Decyzje podejmuje kto inny. Czy to nie zatrwa¿aj±ce, ¿e firmy konsultingowe mno¿± siê jak grzyby po deszczu i pobieraj± zawrotne honoraria, a doradztwo i tak czêsto koñczy siê nieporozumieniem?
Ta ksi±¿ka u¶wiadamia problemy we wzajemnej wspó³pracy zarówno zarz±dzaj±cym, jak i konsultantom. Jej autor, Dan Ciampa, by³y doradca specjalny Sekretarza Skarbu USA i prezes jednej z najwiêkszych w Ameryce firm konsultingowych, omawia prawdziwe przypadki udanych i nieudanych projektów w tym zakresie. Opisuje najczê¶ciej pope³niane b³êdy jednej i drugiej strony oraz przedstawia formu³ê skutecznego doradztwa w biznesie.
Z tej ksi±¿ki dowiesz siê:
  • jak rozró¿niaæ dobrych i z³ych doradców,
  • jakie problemy konsultanci z zewn±trz s± w stanie rozwi±zaæ,
  • jak liderzy swoimi postawami utrudniaj± im pracê,
  • kiedy wystarczy jeden konsultant, a kiedy potrzebny jest ca³y zespó³,
  • dlaczego nawet najlepsi liderzy potrzebuj± dobrych doradców.


Cena: 39.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

KNOW-HOW w dzia³aniu! Jak zdobyæ przewagê konkurencyjn± dziêki zarz±dzaniu wiedz± (5.00z)
Daj siê poznaæ od najlepszej strony. Krótki kurs autopromocji i lansu (34.90z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania (44.90z)
Ksi±¿ê (27.00z)
Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan dzia³ania (39.20z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów (49.00z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki (42.90z)
Excel. Analiza danych biznesowych (44.00z)
Skuteczny marketing w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (49.00z)
Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku (49.00z)
Spo³eczno¶ciowy BOOM. Wykorzystaj potencja³ sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwiêkszenia sprzeda¿y i zdominowania rynku (23.40z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm± (39.90z)
Biznesplan w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (27.30z)
Skuteczny networking (2.00z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy (39.00z)
Od pomys³u do zysku. Jak spieniê¿yæ innowacyjno¶æ (34.90z)
Marketing mobilny (37.00z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media (34.90z)
Harvard Business Review. Fuzje i przejêcia (5.00z)
Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)

Pozostae z serii: VIP

¦wietne pomys³y. Jak je skutecznie prezentowaæ i broniæ ich przed destrukcyjn± krytyk± (39.00z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (8.00z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Harvard Business Review. Negocjacje i rozwi±zywanie konfliktów (69.00z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi (59.00z)
Harvard Business Review. Fuzje i przejêcia (5.00z)
Psychologia przywództwa (47.00z)
Harvard Business Review. Spo³eczna odpowiedzialno¶æ przedsiêbiorstw (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wiedz± (69.00z)
Psychologia inwestowania. Wydanie IV (44.90z)
Sztuka wojny. Sztuka marketingu (29.90z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Ekonomia ¿ycia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego ¶wiata wp³ywaj± na nasze codzienne ¿ycie (57.00z)
TY - marka inna ni¿ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego (47.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wzrostem przychodów (55.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)