e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Sprzeda¿
Seria: Exclusive


Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej

Dorota Staniszewska, Marek Staniszewski
cena: 34.00 z
Data wydania: 2009-12-10
stron: 136, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Rzecz o gustach, trendach i pragnieniach

  • Astronomia ludzkich potrzeb
  • Fakty ukryte pod obrazem
  • Oko w oko z consumer insight
  • Poznawanie odbiorcy z bliska
"Ka¿dy klient dok³adnie wie, czego nie chce" (prawo Murphy'ego). Je¶li jednak mówimy o tym, czego klient naprawdê chce, sprawa nie jest ju¿ tak prosta. Klient chce czuæ siê dobrze, wygodnie, wyj±tkowo - i nie chce siê baæ. Wywo³anie u niego takiego stanu ducha jest, Szanowny Sprzedawco, Twoim zadaniem. Chc±c osi±gn±æ cel, musisz najpierw poznaæ odpowied¼ na pytanie: "Dlaczego ludzie kupuj± rzeczy, których nie potrzebuj±, i w dodatku s± z tego zadowoleni?".
Ksi±¿ka ta powsta³a z po³±czenia dwóch sprzecznych na co dzieñ perspektyw: sprzedawcy i klienta. Pomo¿e Ci rozpoznaæ potrzeby klienta i dotrzeæ do tych, które przek³adaj± siê na najwiêkszy zysk. Zrozumiesz te¿, dlaczego Ty sam zachowujesz siê tak, a nie inaczej w sytuacjach zakupowych. Zaczniesz manewrowaæ miêdzy kaprysami odbiorców, zmiennymi megatrendami i faktycznymi potrzebami nabywców Twoich produktów. To bieg z przeszkodami, wiêc czas na rozgrzewkê:
  • Dlaczego consumer insight robi tak osza³amiaj±c± karierê?
  • Czy pomagaæ klientowi w podejmowaniu nieracjonalnych decyzji?
  • Jak sprzedawaæ wspania³e samopoczucie?
  • Do którego momentu rozszerzaæ swoje portfolio produktowe?Cena: 34.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sprzeda¿

Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y. Wydanie II (67.00z)
Zig Ziglar o profesjonalnej sprzeda¿y (57.00z)
Wszyscy jeste¶my sprzedawcami! (24.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów (33.00z)
Sztuka sprzeda¿y (23.20z)
Grzeczne dziewczynki nie¼le sprzedaj±. W czym s± lepsze od kolegów handlowców' (29.00z)
Sprzeda¿ partyzancka. Jak osi±gn±æ du¿e zyski bez wysokich nak³adów inwestycyjnych (4.00z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe (37.00z)
Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty (47.00z)
Rewolucja w sprzeda¿y. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
Zrêczno¶æ ust. Hipnotyczna sprzeda¿ i negocjacje (47.00z)
Uwodzicielska sprzeda¿. Wykorzystaj atuty kobieco¶ci, by sprzedaæ wiêcej i skuteczniej (24.90z)
Sprzeda¿ prowokacyjna. Zostañ mistrzem uwodzicielskiej komunikacji (27.92z)
Wzorowe negocjacje. Nie wpadaj w pu³apki i osi±gaj cel (19.90z)
Efektywna sprzeda¿. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Handlowanie to gra (55.00z)
Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu (29.60z)

Pozostae z serii: Exclusive

Mistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone (49.00z)
Zarz±dzanie projektem szkoleniowym (49.00z)
Zatrudniaj z g³ow±. Racjonalny sposób na zbudowanie ¶wietnego zespo³u (44.90z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Jak unikn±æ pomy³ek, które mog± zniszczyæ Twoj± organizacjê (37.60z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
Genotyp przedsiêbiorcy, czyli DNA sukcesu (37.60z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ (31.20z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan dzia³ania (39.20z)
Seks, przywództwo i rocknroll. Lekcje Akademii Rocka dla liderów (4.00z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Od pomys³u do zysku. Jak spieniê¿yæ innowacyjno¶æ (34.90z)
6 nawyków wydajnego zespo³u (39.00z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)