e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. Mobi

Katarzyna Lorek
cena: 14.90 z
Data wydania: 2011-12-15
stron: 120, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Oswoiæ stres
  • Sztuka zachowywania spokoju w najtrudniejszych sytuacjach ¿yciowych
  • Umiejêtno¶æ roz³adowywania napiêcia i podtrzymywania optymizmu
  • Zdolno¶æ do radzenia sobie z mobbingiem, frustracjami i rozczarowaniami

Jak rozbroiæ stresow± bombê?

Masz skurczony ¿o³±dek, trudno¶ci z zasypianiem, ¿yjesz w stanie ci±g³ego podenerwowania i nie mo¿esz d³u¿ej skupiæ siê na jednej czynno¶ci? Wszystko wskazuje na to, ¿e stajesz siê wiê¼niem stresu. Wszechogarniaj±cy niepokój zaczyna przejmowaæ kontrolê nad Twoim ¿yciem i zmienia Ciê w chodz±cy k³êbek nerwów. Przyjazne rady w rodzaju: "Podejd¼ do tego na luzie" albo "Oddychaj g³êboko" sprzyjaj± tylko zbli¿aj±cemu siê wybuchowi.
Przyszed³ czas na kontratak. ¯aden stres nie ma prawa zaw³aszczaæ Twojej energii ¿yciowej. Na szczê¶cie odsiecz ju¿ nadchodzi! Nie boisz siê walki, co oznacza, ¿e szybko osi±gniesz zwyciêstwo, a z ka¿dym pokonanym problemem bêdziesz zyskiwaæ si³ê emocjonaln± i nowe pok³ady odwagi. Proponujemy Ci gotowe zasady dzia³ania w pracy, budowania pozytywnych wiêzi z innymi lud¼mi i zmieniania samego siebie na lepsze. Dostarczymy Ci równie¿ narzêdzia, które w przysz³o¶ci uchroni± przed podstêpnymi atakami stresu!
B±d¼ pogromc± stresów i naucz siê, jak:
  • budowaæ szczê¶liwy i wolny od napiêæ zwi±zek;
  • rozwi±zywaæ konflikty w pracy i domu;
  • przestaæ stresowaæ siê brakiem pieniêdzy i zacz±æ je zarabiaæ;
  • m±drze postêpowaæ z nastoletnim dzieckiem;
  • radziæ sobie ze stresem w okresie dorastania;
  • my¶leæ i zachowywaæ siê tak, by pokonaæ chorobê.


Cena: 14.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. Pdf (37.00z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. Mobi (26.90z)
Fotografowanie ludzi. O tworzeniu prawdziwych portretów (59.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. Pdf (29.90z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic. eBook. ePub (31.99z)
Podrêcznik projektantów logo. Smashing Magazine (59.00z)
Mê¿czy¼ni wol± uwodzicielki. Jak ich zdobywaæ' (39.00z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wystÅ¡pieñ publicznych. eBook. Mobi (21.99z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. Pdf (29.90z)
Wewnêtrzna blokada. Uwolnij siê od zachowañ, które Ciê ograniczaj± (34.90z)
Polska wed³ug Internautów. Wydanie 1 (29.90z)
Si³a motywacji - jak dopingowaæ siebie i ludzi, z którymi pracujesz. eBook. Pdf (23.90z)
Sama prawda o ¿yciu seksualnym nastolatków (27.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm±. eBook. Mobi (39.90z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (6.90z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. eBook. Pdf (47.00z)
Boskie Matki (49.00z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla (29.60z)
Zarz±dzanie projektami. Krok po kroku. Samo Sedno (30.40z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Mobi (27.90z)

Pozostae z serii: Inne

Zaawansowana rachunkowo¶æ finansowa (58.42z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. Mobi (21.99z)
Podatki 2014 Meritum (229.00z)
Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start (29.90z)
Kochaj siebie nawet je¶li stracisz pracê (34.90z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (13.90z)
Metoda Joyness. Jak zapomnieæ o smutku i cieszyæ siê ¿yciem (39.00z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk±. eBook. Mobi (19.90z)
Mened¿er coachem. Jak rozmawiaæ, by osi±gn±æ rezultaty (50.15z)
Mount Everest biznesu. eBook. Mobi (31.99z)
Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Wydanie II (47.00z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze (49.00z)
Jak zak³adaæ przedsiêbiorstwa w krajach europejskich (38.85z)
Sztuka czarno-bia³ej fotografii. Od inspiracji do obrazu (69.00z)
Francja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe (84.15z)
Jak zdobyæ klientów w internecie (28.95z)
Zwyciêskie opowie¶ci. Jak porozumiewaæ siê, przekonywaæ, wygrywaæ dziêki ukrytej potêdze opowie¶ci (50.92z)
Zarz±dzanie projektem (40.72z)
Magnetyzm osobowo¶ci. Poznaj sekrety wp³ywania na innych (34.00z)