e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: komunikacja
Seria: Power


Potêga perswazji. Jak siê nas kupuje i sprzedaje

Robert V. Levine
cena: 37.00 z
Data wydania: 2008-10-02
stron: 304, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Manipulacja bez maski
  • Nie ufaj nikomu
  • Miej kontrolê nad wszystkim
  • Nie daj siê omotaæ
  • Przetrwa tylko silniejszy i sprytniejszy
Znakomita i bez reszty absorbuj±ca... Obowi±zkowy podrêcznik przetrwania w dwudziestym pierwszym stuleciu.
Harry Reis, profesor psychologii, Uniwersytet w Rochester

Uzbrojeni w perswazjê i niebezpieczni

Znany psycholog spo³eczny, Robert Levine, stworzy³ zaskakuj±cy i nieco przewrotny podrêcznik samoobrony przed manipulantami, którzy doskonale wiedz±, jak wyzwoliæ nasz± wewnêtrzn± naiwno¶æ. Ksi±¿ka napisana ciêtym i dowcipnym jêzykiem uczy nas, jak nie daæ siê kupiæ i sprzedaæ. Opisuje ludzkie s³abo¶ci, na których ¿eruj± tabuny nieuczciwych sprzedawców i wszelkiej ma¶ci naci±gaczy. Wskazuje mechanizmy kontrolowania naszej w³asnej woli. Miej oczy szeroko otwarte i nigdy wiêcej nie daj siê nabraæ. Nikomu.
Manipulacja to doskona³a zabawa. Szczególnie dla tego, kto manipuluje. Wystarczy siêgn±æ po takie ksi±¿ki, jak Ukryta perswazja czy Zakazana retoryka, by dowiedzieæ siê wiêcej o tym, jak sk³oniæ ludzi do okre¶lonych zachowañ. Manipulacja jest broni± i - jak ka¿da broñ - mo¿e okazaæ siê obosieczna. Czy przysz³o Ci do g³owy, ¿e kto¶ mo¿e wp³ywaæ na Twoje zachowanie, podczas gdy Ty nawet tego nie zauwa¿asz i dajesz siê wkrêcaæ z przekonaniem, ¿e podejmujesz decyzje zgodnie z w³asn± wol±?
Wiedzieæ znaczy prze¿yæ
  • Czy warto ufaæ ekspertom i specjalistom?
  • Jak obezw³adniaj± nas serdeczno¶æ i ¿yczliwo¶æ?
  • W jaki sposób unikaæ idiotycznej arytmetyki mentalnej?
  • Do czego jest Ci potrzebne krytyczne my¶lenie?
  • Czy mo¿na uprawiaæ uczciw± perswazjê?


Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: komunikacja

Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz (34.00z)
Genialne NLP. My¶l i dzia³aj jak cz³owiek sukcesu (29.00z)
Wiadro pe³ne galaretki. Odkryj sekrety doskona³ej komunikacji w biznesie (31.20z)
Potêga mowy cia³a. Jak odnie¶æ zawodowy i towarzyski sukces (27.89z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon (24.00z)
Sympatyczna perswazja (23.20z)
Werbalna prowokacja. Pos³uguj siê retoryk± ostr± jak brzytwa (34.90z)
Magnetyzm osobowo¶ci. Poznaj sekrety wp³ywania na innych (34.00z)
Feedback czyli informacja zwrotna. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (39.90z)
Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie (27.00z)
Logika zwyciê¿ania sporów. Broñ przeciwko k³amcom i krêtaczom (29.00z)
Sposoby na szefa. Wychowaj swojego prze³o¿onego (19.90z)
Hipnotyzm s³owa. Jak podbijaæ umys³y Twoich klientów za pomoc± perswazyjnych tekstów (47.00z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych (59.00z)
Sztuka obserwacji, czyli skuteczne studiowanie drugiego cz³owieka (37.00z)
Orê¿ perswazji. Gesty i s³owa, które maj± moc (39.00z)
Prawo Wiêzi. Jak siê dogadaæ i stworzyæ doskona³e relacje prywatne i zawodowe (29.00z)
Potêga kontaktu wzrokowego. Jak osi±gn±æ sukces w biznesie, mi³o¶ci i ¿yciu towarzyskim (42.90z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (twarda oprawa) (24.90z)
Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)

Pozostae z serii: Power

Z³ote zasady negocjacji (37.00z)
Free Lunch. Ekonomia dobrze przyrz±dzona (31.20z)
Tre¶æ jest kluczowa. Jak tworzyæ powalaj±ce blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne) (49.00z)
Praktyka przekonywania, czyli jak pozyskiwaæ zwolenników dla swoich racji i propozycji (27.90z)
Filozofia sukcesu. ¯ycie szczê¶liwe i dostatnie wed³ug Napoleona Hilla (34.90z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê (29.49z)
Wy¿sza szko³a skutecznej retoryki (32.90z)
Spo³eczno¶ciowy BOOM. Wykorzystaj potencja³ sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwiêkszenia sprzeda¿y i zdominowania rynku (23.40z)
Niepewno¶æ w pracy. Jak spokojnie prze¿yæ osiem godzin (34.00z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki (42.90z)
Grzeczne dziewczynki nie krêc± interesem. Szczere rady, otwarte rozmowy i prawdziwe historie dla zaradnych bizneswomen (29.00z)
Zafascynuj ich! 7 metod na skuteczn± perswazjê i wzbudzanie zachwytu (31.20z)
Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz (33.00z)
Perswazja nie do odrzucenia. Sekretny sposób na to, by za ka¿dym razem s³yszeæ TAK (39.00z)
Psychologia sukcesu. Sekrety duchowego bogactwa. eBook (37.00z)
Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego (77.40z)
46 zasad zdrowego rozs±dku. Odkryj w³asn± drogê do sukcesu (24.90z)
Efektywno¶æ osobista. Zarz±dzanie sob± i innymi w czasie (29.00z)
Oczekuj cudów! Sekretna moc tkwi w Tobie (34.90z)
Tylko bez nerwów. Zarz±dzanie stresem w pracy (34.90z)