e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi. eBook. ePub

Seth Godin
cena: 26.90 z
Data wydania: 2012-10-16
stron: 136, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Kiedy ostatnio zrobi³e¶ co¶ po raz pierwszy?

Posy³amy nasze dzieci do szko³y i z obsesj± obserwujemy ich oceny, zachowania oraz umiejêtno¶æ dopasowania siê do otoczenia.
Szukamy nowego pracownika i mamy nadziejê znale¼æ kogo¶, kto ma ogromne do¶wiadczenie, skoñczy³ najlepsz± uczelniê i wie, jak unikaæ pora¿ek.Chcemy w co¶ zainwestowaæ i szukamy firmy, która mia³a ¶wietne wyniki w zesz³ym kwartale, nie zastanawiaj±c siê nad tym, jakie s± jej plany na przysz³o¶æ.Dlaczego wiêc dziwimy siê, gdy wszystko siê psuje?
Nasza gospodarka nie jest statyczna, lecz my zachowujemy siê, jakby tak by³o. Twoja pozycja w ¶wiecie zale¿y od tego, jak bardzo jeste¶ sk³onny do prowokowania i inicjowania, a tak¿e od tego, jak± naukê wynios³e¶ z wydarzeñ, które sam wywo³a³e¶. W ¶wiecie, który wci±¿ siê zmienia, kluczowe znaczenie ma Twoja umiejêtno¶æ wyci±gania wniosków.
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi to manifest, który mówi o rzeczy rzadko spotykanej, a jednocze¶nie wyj±tkowo cennej. Ta ksi±¿ka zmusza Ciê do tego, ¿eby¶ przesta³ czekaæ na mapê i sam zabra³ siê za jej kre¶lenie. Wiesz, jak to siê robi, robi³e¶ to ju¿ wcze¶niej, ale gdzie¶ po drodze kto¶ przekona³ Ciê, ¿eby¶ sobie odpu¶ci³.

Potrzebujemy Twoich pomys³ów, marzeñ i Twojego udzia³u.
Pospiesz siê.Cena: 26.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Sukces tu i teraz. Osi±gniesz wszystko, czego chcesz, szybciej, ni¿ siê spodziewasz (42.90z)
Piszê akademick± pracê promocyjn± - licencjack±, magistersk±, doktorsk± (29.00z)
Mount Everest biznesu. eBook. Pdf (31.99z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (67.00z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku. eBook. ePub (13.95z)
Matrioszka Rosja i Jastrz±b (10.90z)
Si³a argumentów. Sztuka konwersacji i potyczki jêzykowe (24.00z)
Z kredytem pod sufitem. Przewodnik po kredytach hipotecznych (2.00z)
Zarz±dzanie stresem (25.06z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. Pdf (39.00z)
Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji (43.55z)
Przewodnik po ¿yciu. Jak spe³niæ swoje marzenia (34.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. ePub (39.00z)
Gra w ¿ycie (18.85z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla!. eBook. ePub (25.90z)
Media spo³eczno¶ciowe bez ¶ciemy. Jak kreowaæ markê (49.00z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. ePub (47.00z)
Brudne interesy. Wydanie drugie (39.20z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic. eBook. Mobi (31.99z)
Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Schudnij w zgodzie ze swoj± grup± krwi (37.00z)
Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki (42.00z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych (39.90z)
IMIENINA£KI. eBook. ePub (27.90z)
£ad korporacyjny (49.00z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
Mikroekonomia Kurs ¶redni ujêcie nowoczesne (63.67z)
CRM. Relacje z klientami (59.00z)
Trader VIC. Metody mistrza Wall Street (50.15z)
Zwyciêstwo bez walki. Strategie przeciw agresji (27.00z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci. Wydanie II rozszerzone (25.93z)
Excel. Rusz g³ow±! (69.00z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 1 (24.90z)
Wojna ¶wiatopogl±dów. Czy naukowcy maj± duszê' (25.93z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy (39.00z)
Ri³a i Pirin. Góry Bu³garii z plecakiem. Wydanie 1 (39.90z)
Zarz±dzanie dzia³alno¶ci± innowacyjn± (67.15z)
Piêkna papryczka uwodzi kszta³tem. Zamieñ kilogramy na zabójcz± pewno¶æ siebie (39.00z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz. eBook. ePub (29.90z)
Jeste¶ mark±. Jak zarz±dzaæ reputacj± i odnie¶æ sukces dziêki byciu sob± (31.85z)