e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive
Promocja: -20%


Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê

Agata Stachowicz-Stanusch
promocja -20%
cena: 39 z 31.20 z
Data wydania: 2007-04-19
stron: 272, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Zwyciêstwo kultury organizacyjnej

  • Realizacja wizji, misji i celu wspó³czesnego przedsiêbiorstwa
  • Budowanie potencja³u poprzez zarz±dzanie warto¶ciami
  • Integrowanie pracowników i rozwój organizacyjny
Co wyró¿nia takie korporacje jak Microsoft, Hewlett-Packard czy American Express? W czym tkwi ich klucz do sukcesu? Bez w±tpienia ³±czy je jedno: wysoko rozwiniête poczucie warto¶ci organizacyjnych. W wielu przypadkach warto¶ci te zosta³y sformu³owane przez za³o¿ycieli firmy lub osoby, które ni± zarz±dza³y. Nie s± one wytworem chwili, lecz wielu lat pracy wszystkich ludzi zatrudnionych w danej organizacji. Mówi± o tym, co jest dla firmy najwa¿niejsze, a identyfikuj± siê z nimi wszyscy pracownicy, zarówno ci szeregowi, jak i dyrektorzy najwy¿szych szczebli.
Ka¿da firma ma taki zbiór warto¶ci. To one decyduj± o jej misji, o strategii, któr± realizuje, a tak¿e o tym, w jaki sposób jej pracownicy komunikuj± siê z klientami i kontrahentami. Bardzo wa¿ne jest, ¿eby wszystkie osoby zatrudnione w firmie by³y ich ¶wiadome. Nie mog± to byæ warto¶ci sztucznie narzucane, bêd±ce efektem aktualnego trendu w zarz±dzaniu. Musz± one stanowiæ integraln± czê¶æ firmy i le¿eæ u podstaw ka¿dej podejmowanej decyzji. To w³a¶nie te warto¶ci - praktykowane, a nie deklarowane - decyduj± o sukcesie firmy.
Z tej ksi±¿ki dowiesz siê:
  • co to s± g³ówne warto¶ci firmy;
  • jak je odkryæ i rozwijaæ;
  • jak robi± to najlepsi, czyli poznasz historie sukcesu najwiêkszych amerykañskich korporacji w kontek¶cie zarz±dzania poprzez warto¶ci.


Cena: 31.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Efekt lojalno¶ci. Ukryta si³a rozwojowa Twojej firmy (53.60z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie (34.90z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Firma z g³ow±. Jak rozkrêciæ biznes, gdy nie masz gotówki (69.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (24.90z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu' (33.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego (37.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
MBA. Kompendium (77.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Mówca doskona³y. Wyst±pienia publiczne w praktyce (24.30z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców (37.60z)
Genotyp przedsiêbiorcy, czyli DNA sukcesu (37.60z)
Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (8.00z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Jak unikn±æ pomy³ek, które mog± zniszczyæ Twoj± organizacjê (37.60z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa (49.00z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów (34.90z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego (69.00z)
Zwyciêskie negocjacje. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów (49.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych (27.00z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu (69.00z)