e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu

Scott Belsky
cena: 37.00 z
Data wydania: 2011-10-31
stron: 224, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Pomys³y s± jak dzieci.
Nie wystarczy wpa¶æ, trzeba jeszcze wyprowadziæ je na ludzi.

 • ¯ycie i ¶mieræ pomys³ów
 • Rozbicie projektów na czê¶ci pierwsze
 • Zarz±dzanie energi± podczas realizacji ¿yciowych projektów
 • Tao egzekwowania
 • Rytua³y i ciê¿ka praca
 • Wykorzystywanie otaczaj±cych Ciê si³
 • Chemia kreatywnego zespo³u
 • Kierowanie samym sob±
 • Eksperyment z Purpurowym Miko³ajem


Podej¶cie Belsky'ego sprawi³o, ¿e moje ¿ycie sta³o siê jeszcze ³atwiejsze. Pokazuje on, ¿e pomys³, bez wzglêdu na jego skalê, mo¿e zostaæ zrealizowany dziêki stopniowym dzia³aniom. Belsky prezentuje ilustrowan± mapê, która pozwala dotrzeæ do celu podró¿y twoich pomys³ów.
Scott Thomas,
dyrektor artystyczny kampanii prezydenckiej Baracka Obamy


Czy za du¿o kreatywno¶ci mo¿e Ci zaszkodziæ?

W ¶wiecie maj±cym obsesjê na punkcie innowacji ³atwo jest zakochaæ siê w pomys³ach. Kreatywno¶æ jest czym¶ osza³amiaj±cym. Nasze spo³eczeñstwo posunê³o siê nawet do wprowadzenia podzia³u na "ludzi o dominuj±cej lewej pó³kuli mózgu" oraz "ludzi o dominuj±cej prawej pó³kuli mózgu" na podstawie radykalnego za³o¿enia, i¿ dwie czê¶ci mózgu nie mog± efektywnie wspó³dzia³aæ ? ¿e wspaniali, kreatywni ludzie z natury nie s± w stanie dzia³aæ jako organizatorzy i przywódcy. Na szczê¶cie w rzeczywisto¶ci jest inaczej. Kiedy kreatywne i organizacyjne tendencje zaistniej± razem, nastêpuje rozwój cywilizacji, poniewa¿ urzeczywistniaj± siê niezwyk³e pomys³y.
B³yskotliwe umys³y maj± mo¿liwo¶æ zmieniania ¶wiata - ale tylko wtedy, gdy potrafi± pokonaæ powszechne trudno¶ci, takie jak dezorganizacja oraz perfekcjonizm, z którymi musi zmagaæ siê kreatywna psychika. Podczas gdy wielu z nas koncentruje siê na generowaniu i poszukiwaniu wspania³ych koncepcji, Belsky pokazuje nam, dlaczego lepiej jest rozwijaæ zdolno¶æ do urzeczywistniania pomys³ów - umiejêtno¶æ, która potrafi przetrwaæ próbê czasu.
Pomys³y nie maj± warto¶ci, je¶li nie mo¿esz ich urzeczywistniæ. Poznaj techniki, które zmieniaj± zdezorganizowane kreatywne primadonny w zorganizowane kreatywne primadonny:
 • Generuj pomys³y z umiarem (wiêcej nie oznacza lepiej).
 • Dzia³aj bez uprzedzeñ, aby zachowaæ impet i szybko udoskonalaæ pomys³y.
 • Zachêcaj do sporów w obrêbie zespo³u.
 • Staraj siê wspó³zawodniczyæ z innymi; to podniesie Twoje poczucie odpowiedzialno¶ci oraz zaanga¿owanie.
 • Zredukuj wielkie projekty do trzech elementów.


Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Grzeczne dziewczynki nie siedz± w fotelu prezesa. Jak zarz±dzaæ firm± kobiec± rêk±' (29.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (69.00z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Czas na e-biznes (47.00z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
125 pytañ na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego (23.40z)
Harvard Business Review. Podejmowanie decyzji (55.20z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Zwyciêzcy nie oszukuj± (29.90z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (18.95z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (29.90z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ (37.60z)
Dotacje na inwestycje (49.00z)
Jak unikn±æ pomy³ek, które mog± zniszczyæ Twoj± organizacjê (37.60z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju (39.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (twarda oprawa) (57.00z)
SUKCES ...i co dalej' (39.00z)
Od zastoju do rozwoju. Strategie trwa³ego wzrostu (39.20z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
Mechanizmy w³adzy w biznesie. Psychologia na wysokim stanowisku (37.89z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych (27.00z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)
Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty (47.00z)
Coaching. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami (59.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)