e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. ePub

Scott Belsky
cena: 29.90 z
Data wydania: 2011-09-27
stron: 224, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Pomys³y s± jak dzieci.
Nie wystarczy wpa¶æ, trzeba jeszcze wyprowadziæ je na ludzi.

 • ¯ycie i ¶mieræ pomys³ów
 • Rozbicie projektów na czê¶ci pierwsze
 • Zarz±dzanie energi± podczas realizacji ¿yciowych projektów
 • Tao egzekwowania
 • Rytua³y i ciê¿ka praca
 • Wykorzystywanie otaczaj±cych Ciê si³
 • Chemia kreatywnego zespo³u
 • Kierowanie samym sob±
 • Eksperyment z Purpurowym Miko³ajem


Podej¶cie Belsky'ego sprawi³o, ¿e moje ¿ycie sta³o siê jeszcze ³atwiejsze. Pokazuje on, ¿e pomys³, bez wzglêdu na jego skalê, mo¿e zostaæ zrealizowany dziêki stopniowym dzia³aniom. Belsky prezentuje ilustrowan± mapê, która pozwala dotrzeæ do celu podró¿y twoich pomys³ów.
Scott Thomas,
dyrektor artystyczny kampanii prezydenckiej Baracka Obamy


Czy za du¿o kreatywno¶ci mo¿e Ci zaszkodziæ?

W ¶wiecie maj±cym obsesjê na punkcie innowacji ³atwo jest zakochaæ siê w pomys³ach. Kreatywno¶æ jest czym¶ osza³amiaj±cym. Nasze spo³eczeñstwo posunê³o siê nawet do wprowadzenia podzia³u na "ludzi o dominuj±cej lewej pó³kuli mózgu" oraz "ludzi o dominuj±cej prawej pó³kuli mózgu" na podstawie radykalnego za³o¿enia, i¿ dwie czê¶ci mózgu nie mog± efektywnie wspó³dzia³aæ ? ¿e wspaniali, kreatywni ludzie z natury nie s± w stanie dzia³aæ jako organizatorzy i przywódcy. Na szczê¶cie w rzeczywisto¶ci jest inaczej. Kiedy kreatywne i organizacyjne tendencje zaistniej± razem, nastêpuje rozwój cywilizacji, poniewa¿ urzeczywistniaj± siê niezwyk³e pomys³y.
B³yskotliwe umys³y maj± mo¿liwo¶æ zmieniania ¶wiata - ale tylko wtedy, gdy potrafi± pokonaæ powszechne trudno¶ci, takie jak dezorganizacja oraz perfekcjonizm, z którymi musi zmagaæ siê kreatywna psychika. Podczas gdy wielu z nas koncentruje siê na generowaniu i poszukiwaniu wspania³ych koncepcji, Belsky pokazuje nam, dlaczego lepiej jest rozwijaæ zdolno¶æ do urzeczywistniania pomys³ów - umiejêtno¶æ, która potrafi przetrwaæ próbê czasu.
Pomys³y nie maj± warto¶ci, je¶li nie mo¿esz ich urzeczywistniæ. Poznaj techniki, które zmieniaj± zdezorganizowane kreatywne primadonny w zorganizowane kreatywne primadonny:
 • Generuj pomys³y z umiarem (wiêcej nie oznacza lepiej).
 • Dzia³aj bez uprzedzeñ, aby zachowaæ impet i szybko udoskonalaæ pomys³y.
 • Zachêcaj do sporów w obrêbie zespo³u.
 • Staraj siê wspó³zawodniczyæ z innymi; to podniesie Twoje poczucie odpowiedzialno¶ci oraz zaanga¿owanie.
 • Zredukuj wielkie projekty do trzech elementów.


Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia (21.90z)
Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. Pdf (31.99z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie II rozszerzone (29.90z)
Hipnotyzm s³owa. Jak podbijaæ umys³y Twoich klientów za pomoc± perswazyjnych tekstów. eBook. Pdf (37.00z)
Excel w obliczeniach naukowych i technicznych. eBook. Pdf (31.99z)
Czytaj dwa razy szybciej! (29.90z)
Mê¿czyzna od A do Z. Wydanie III rozszerzone (34.90z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. PDF (39.00z)
Wiêcej ni¿ Sekret (29.90z)
Jak zacz±æ inwestowaæ na gie³dzie? (33.91z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. Pdf (23.90z)
Hipnotyzm s³owa. Jak podbijaæ umys³y Twoich klientów za pomoc± perswazyjnych tekstów. eBook. Mobi (37.00z)
Budowanie zespo³u. Organizacja szkoleñ team building i wypraw incentive. Poradnik dla mened¿era personalnego. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Negocjacje. Sprawdzone strategie (22.78z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (54.99z)
Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie (14.32z)
Miêdzynarodowy biznes turystyczny (46.67z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla!. eBook. ePub (25.90z)
¯ycie samotnego rodzica. 50 praktycznych rad (18.99z)
Indie. W poszukiwaniu sacrum. Wydanie 1 (49.90z)

Pozostae z serii: Inne

Elementarz kobiety bezpiecznej (59.00z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych. eBook. Mobi (34.90z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. ePub (27.00z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak to siê robi (39.90z)
Prze³amywanie pierwszych lodów Integracja i aktywizacja grupy (259.00z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. Pdf (34.90z)
Systemy zarz±dzania przedsiêbiorstwem. Techniki Lean Management i Kaizen Techniki (109.65z)
W krzy¿owym ogniu pytañ. Sztuka odpowiedzi na trudne pytania (29.90z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (27.00z)
Witryny nie do ukrycia. Jak zbudowaæ stronê, któr± znajdzie ka¿da wyszukiwarka (44.90z)
Finanse osobiste (49.45z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Wydanie II rozszerzone (29.00z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych. eBook. Pdf (35.90z)
Zdrowe my¶lenie. Jak przekuwaæ pora¿ki w sukcesy i zarabiaæ na tym miliony (24.90z)
Big Boss (34.90z)
Makrowikinomia Reset ¶wiata i biznesu (54.90z)
AlphaHuman (25.93z)
Submodalno¶ci. Niezwyk³a droga do Twojego umys³u (29.00z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (79.00z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. ePub (13.95z)