e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -67%


Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mog± usprawniæ ka¿dy aspekt Twojego ¿ycia

Micha³ M±cznik, Artur Król
promocja -67%
cena: 36.060606060606 z 11.90 z
Data wydania: 2014-07-25
stron: 208, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Nie daj siê zaskoczyæ – improwizuj!

  • Poznaj techniki skutecznej improwizacji
  • Nabierz swobody w nowych sytuacjach
  • Naucz siê szybko podejmowaæ decyzje
Szekspir powiedzia³ kiedy¶: „¦wiat jest teatrem, aktorami ludzie”. Mimo up³ywu 400 lat stwierdzenie to jest nadal bardzo aktualne. Codziennie stajemy na scenie naszego ¿ycia i niczym aktorzy odgrywamy ró¿ne role, z t± jednak ró¿nic±, ¿e nie jest nam wcze¶niej dane poznaæ swoich kwestii. Improwizujemy wiêc, staraj±c siê wypa¶æ jak najlepiej. Nasz wysi³ek niejednokrotnie okupiony jest stresem i napiêciem, a wcale nie musi tak byæ. Aby oddzieliæ siê od tremy i zdenerwowania kurtyn± luzu, wystarczy poznaæ i opanowaæ tajniki sztuki improwizacji. Umiejêtno¶æ niezaplanowanego reagowania na ró¿ne sytuacje sprawi, ¿e poczujemy siê swobodniej w kontaktach z innymi lud¼mi, nabierzemy elastyczno¶ci i ³atwiej nam bêdzie dogadywaæ siê z otoczeniem. Prawda, ¿e warto spróbowaæ?
Improwizacja to umiejêtno¶æ do¶æ z³o¿ona. Sk³adaj± siê na ni± m.in. techniki umiejêtnego s³uchania i obserwowania, zdolno¶æ do odpuszczania kontroli czy sta³a gotowo¶æ do podejmowania b³yskawicznych decyzji. Wiedzê o tym, czym jest improwizacja i jak krok po kroku siê jej nauczyæ mo¿na zdobyæ dziêki ksi±¿ce „Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mog± usprawniæ ka¿dy aspekt Twojego ¿ycia”. Bazuj±c na swoich do¶wiadczeniach oraz wiedzy zdobytej u ¼róde³ (brytyjskie publikacje Keitha Johnstone’a), jej autorzy wprowadzaj± nas w ¶wiat improwizacji, dbaj±c jednocze¶nie o to, aby czytelnik nie pogubi³ siê w zawi³o¶ciach tej skomplikowanej dziedziny. Publikacja sk³ada siê z obszernej czê¶ci teoretycznej oraz zestawu praktycznych gier improwizacyjnych, które pozwol± sprawdziæ, jak teoria sprawdza siê w praktyce.
  • Czym jest, a czym na pewno nie jest improwizacja
  • Trzy sposoby nauki improwizacji
  • Jak porzuciæ kontrolê i daæ sobie prawo do b³êdów
  • Akceptacja i blokowanie komunikacji
  • Improwizacja w ¿yciu osobistym
  • Improwizacja w pracy

Uwolnij swoj± spontaniczn± energiê! Poznaj regu³y improwizacji!Cena: 11.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Coaching

Osiem minut medytacji. Spokój umys³u na co dzieñ (32.90z)
Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych (34.00z)
Balsam dla duszy kobiety (37.89z)
Studium przypadku w praktyce szkoleniowej (21.17z)
Trener bez maski (73.00z)
Balsam dla duszy dziewczyny (39.90z)
Coaching sprzedawców. Przemiana zwyk³ych handlowców w mistrzów sprzeda¿y (67.92z)
COACHING, KREATYWNO¦Æ, ZABAWA. Narzêdzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów (59.00z)
Coaching czyli przebudzacz neuronów (38.24z)
Pokonaj stres z Kaizen (12.90z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejêtno¶ci trenerskich. Wydanie 2 (69.00z)
Szkolenia jak je prowadziæ by .... Uczestnicy czuli siê zmotywowani do nauki (20.40z)
Syndrom samca alfa (32.22z)
Podrêcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego (58.65z)
ABC pewno¶ci siebie i atrakcyjno¶ci (39.90z)
Balsam dla duszy (37.89z)
Umiejêtno¶ci doradcze. Skuteczny konsulting wewn±trz firmy (63.00z)
Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie dzia³alno¶ci instytucji finansowych (40.31z)
Pokonaj stres z Kaizen (10.90z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Prowadzenie zebrañ i prezentacji (10.32z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Serce, inteligencja, odwaga i szczê¶cie. Co jest potrzebne ka¿demu przedsiêbiorcy i co jest niezbêdne do utworzenia wspania³ej firmy (50.92z)
Lepiej byæ m±drym i bogatym! (25.42z)
Biznesplan po polsku (27.12z)
Jak siê sprzedaæ. Skuteczne techniki prezentacji, przekonywania i przekazu swoich idei (42.42z)
Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu (39.00z)
Kto zabiera twoje pieni±dze. Dlaczego powolni inwestorzy trac± Co robi± ci, którzy zarabiaj± (43.43z)
Podejmowanie trudnych decyzji. Osi±ganie celów dziêki odwa¿nemu dzia³aniu (33.15z)
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja (34.90z)
Wykorzystaj potêgê pod¶wiadomo¶ci w pracy (26.60z)
Zmotywuj siê (28.82z)
Podejmowanie decyzji (38.17z)
ABC pewno¶ci siebie i atrakcyjno¶ci (39.90z)
Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (29.25z)
Innowacje Nastêpny krok (59.00z)
Przywództwo Alfa. Narzêdzia dla liderów biznesu, którzy oczekuj± wiêcej od ¿ycia (59.00z)
Psychologia sukcesu + CD (249.00z)
¯ycie na linie. Jak unikaæ stresu i napiêcia w ¿yciu i pracy (38.24z)

Pozostae z serii: Inne

Nie zadrêczaj siê drobiazgami kobieto (28.82z)
Milionerzy z wyboru. 21 tajemnic sukcesu (18.97z)
Globalizacja, kryzys i co dalej? (41.65z)
G³os wiedzy. Droga do wewnêtrznego spokoju (27.00z)
Efektywne spotkanie biznesowe. Jak nie umrzeæ z nudów na zebraniu (33.92z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Mobi (19.90z)
Excel 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
Kryzysy walutowe bankowe i zad³u¿eniowe w gospodarce ¶wiatowej (37.94z)
Psychologia sukcesu. Sekrety duchowego bogactwa. eBook. Pdf (29.90z)
Zabawa tkwi w NLP. Powa¿na wiedza na weso³o (21.60z)
Polak w ¶wiecie finansów (49.45z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci . eBook. Mobi (27.00z)
Dzia³alno¶æ gospodarcza (129.00z)
Motywowanie pracowników (37.34z)
Testy osobowo¶ciowe. Poradnik dla ubiegaj±cych siê o pracê (59.00z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów. eBook. ePub (27.90z)
Etykieta w biznesie. eBook. ePub (31.99z)
Motywacja. Droga do skutecznych dzia³añ (27.90z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego (34.90z)