e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: komunikacja
Seria: Inne


Prawo Wiêzi. Jak siê dogadaæ i stworzyæ doskona³e relacje prywatne i zawodowe

Michael J. Losier
cena: 29.00 z
Data wydania: 2010-12-10
stron: 160, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Dla w³asnego dobra przestrzegaj prawa - Prawa Wiêzi!

  • Wskazówki tworzenia pozytywnej wiêzi we wszystkich sytuacjach
  • Tworzenie pe³niejszych, bogatszych i wolnych od konfliktów relacji
  • Narzêdzia, scenariusze i æwiczenia doskonal±ce komunikacjê
  • Specjalna sekcja dla trenerów, nauczycieli oraz ka¿dego, kto pracuje z grupami

Jak tworzyæ wiêzi bez wi±zania pêtli?

Czy istniej± w Twoim otoczeniu osobistym lub zawodowym osoby, z którymi mimo usilnych starañ nie potrafisz siê dogadaæ? Nie chodzi tutaj o zak³ócenia telefoniczne, brak zasiêgu czy problemy ze skrzynk± mailow±. Znasz takich ludzi, z którymi za nic nie umiesz znale¼æ wspólnego jêzyka? Kiedy mówisz jedn± rzecz, oni s³ysz± co¶ zupe³nie innego. Nie mo¿ecie siê porozumieæ, a Ty nie masz pojêcia, dlaczego tak siê dzieje. A przecie¿ wiadomo, ¿e brak kontaktu prowadzi do rozczarowania, frustracji i konfliktu.
Na blokady jêzykowe trafiasz nie tylko podczas wycieczek zagranicznych. Mo¿esz je spotkaæ w swoim w³asnym domu, pracy czy najbli¿szym s±siedztwie. Ta ksi±¿ka stanowi ¶wietny s³ownik miêdzyludzki, w którym Michael J. Losier zdradza Ci klucz do sukcesu w komunikacji. Korzystaj±c z zasad programowania neurolingwistycznego (NLP), bêdziesz w stanie szybko opanowaæ kilka prostych umiejêtno¶ci, niezbêdnych do lepszego porozumiewania siê w ka¿dej sferze Twojego ¿ycia.

Poznaj:

  • trzy warunki nawi±zania kontaktu: tworzenie wiêzi, kalibracjê, zrozumienie stylów komunikacji;
  • techniki kalibrowania rozmów;
  • odmienne style komunikacyjne: wzrokowca, s³uchowca, kinestetyka oraz cyfrowca;
  • cztery proste metody skutecznej komunikacji: przeramowanie, rzutowanie w przysz³o¶æ, instalowanie i pozytywn± presupozycjê.Cena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: komunikacja

Werbalna prowokacja. Pos³uguj siê retoryk± ostr± jak brzytwa (34.90z)
Sztuka obserwacji, czyli skuteczne studiowanie drugiego cz³owieka (37.00z)
Magia w dzia³aniu. Sesje NLP Richarda Bandlera (57.00z)
Trudni ludzie. Jak przetrwaæ w zwi±zku z idiot± (29.90z)
Magnetyzm osobowo¶ci. Poznaj sekrety wp³ywania na innych (34.00z)
Komplement. Sztuka uwodzenia s³owem (37.00z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych (59.00z)
Dlaczego mnie nie rozumiecie' Poznaj osiem barier w komunikacji i pokonaj je (29.00z)
Praca z Tob± mnie niszczy. Jak wyzwoliæ siê z emocjonalnych pu³apek w miejscu pracy (37.00z)
Sekrety retoryki. Regu³y skutecznej komunikacji (19.90z)
Doskona³a umiejêtno¶æ komunikacji. eBook (19.90z)
Potêga perswazji. Jak siê nas kupuje i sprzedaje (37.00z)
Doceniæ konflikt. Od walki i manipulacji do wspó³pracy (31.85z)
Wiadro pe³ne galaretki. Odkryj sekrety doskona³ej komunikacji w biznesie (31.20z)
Potêga kontaktu wzrokowego. Jak osi±gn±æ sukces w biznesie, mi³o¶ci i ¿yciu towarzyskim (42.90z)
Sympatyczna perswazja (23.20z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon (24.00z)
Potêga mowy cia³a. Jak odnie¶æ zawodowy i towarzyski sukces (27.89z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz (34.00z)
Logika zwyciê¿ania sporów. Broñ przeciwko k³amcom i krêtaczom (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

Zrozumieæ stres. Jak nie daæ siê nerwom i zadbaæ o spokój (24.00z)
Go global! (12.90z)
Niezbêdnik karierowicza, czyli jak zrobiæ b³yskotliw± karierê w wielkim mie¶cie. eBook. Pdf (27.90z)
Budapeszt. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy. eBook. ePub (29.90z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)
M±dro¶æ t³umu. Wiêkszo¶æ ma racjê w ekonomii, biznesie i polityce (30.31z)
Droga do bogactwa (39.90z)
Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiêbiorstw dla zwiêkszenia konkurencyjno¶ci (59.00z)
Zarz±dzanie lud¼mi. Poradnik bez kantów. Wydanie II (34.90z)
Zen prezentacji - pomys³y i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskona³ych prezentacji (49.90z)
Dwie drogi. Jak CISCO równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój (59.90z)
Ekonomia mened¿erska (89.00z)
Rynek papierów warto¶ciowych strefy euro (71.00z)
Niesprawiedliwa przewaga. Potêga edukacji finansowej (35.81z)
Przedsiêbiorczo¶æ Podstawy teoretyczne (49.00z)
Sens po¶piechu (39.00z)
Kraków. Najpiêkniejsze spacery. Wyd. 2 (26.90z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (18.85z)
Zarz±dzanie w XXI wieku. Wyzwania (45.64z)