e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Perswazja i NLP
Seria: Inne
Promocja: -39%


Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP

Richard Bandler, Owen Fitzpatrick, Alessio Roberti
promocja -39%
cena: 29.409836065574 z 17.94 z
Data wydania: 2014-11-14
stron: 120, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl
Genialne i praktyczne warsztaty w formie ksi±¿ki.
Paul McKenna

Zaprogramuj wielk± zmianê w swoim ¿yciu

Czujesz, ¿e nadszed³ czas na zmiany? Chcesz je przeprowadziæ szybko i skutecznie? Je¶li lubisz dzia³aæ dynamicznie i efektywnie, wybierz programowanie neurolingwistyczne!

Na temat NLP napisano ju¿ setki ksi±¿ek, ta jednak bije wszystkie na g³owê. Zamiast teorii znajdziesz tu czyst± praktykê, narzêdzia i scenariusze do zastosowania od zaraz. Podczas czytania bêdziesz mieæ wra¿enie aktywnego uczestnictwa w seminariach prowadzonych przez samego mistrza Richarda Bandlera. To niezwyk³e i niesamowicie stymuluj±ce prze¿ycie, które pozwoli Ci na efektywn± pracê nad sob± i osi±gniêcie upragnionej zmiany w bardzo krótkim czasie. Tradycyjna psychologia koncentruje siê bardzo czêsto na przyczynach problemów, z którymi siê zmagamy. NLP natomiast idzie o krok dalej i pokazuje, w jaki sposób mo¿esz siê zmieniæ tu i teraz, by zacz±æ ¿yæ tak, jak zawsze chcia³e¶.

Dr Richard Bandler jest jednym z pionierów NLP. Jest tak¿e matematykiem, filozofem, nauczycielem, artyst± i kompozytorem. Napisa³ wiele ksi±¿ek na temat przemiany osobistej, stworzy³ te¿ mnóstwo materia³ów audio i wideo dotycz±cych tego zagadnienia. Jego dzia³alno¶æ na zawsze odmieni³a oblicze terapii i edukacji.

Alessio Roberti pe³ni funkcjê dyrektora miêdzynarodowego ds. coachingu biznesowego Society of NLP, najwiêkszej organizacji NLP na ¶wiecie. Jest licencjonowanym Masterem NLP. Dotychczas mia³ okazjê pracowaæ jako trener z ponad 60 tysi±cami osób.

Owen Fitzpatrick jest miêdzynarodowym prelegentem i psychologiem. Regularnie wyg³asza wyk³ady i prowadzi szkolenia biznesowe po¶wiêcone charyzmie i motywacji. Pracuje równie¿ jako psychoterapeuta i hipnoterapeuta, jest wspó³za³o¿ycielem Irish Institute of NLP.

Cena: 17.94 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Perswazja i NLP

TAK 50 sekretów nauki perswazji (25.42z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein (39.00z)
NLP Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego (38.25z)
NLP – najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia, czyli jak budowaæ w³asny sukces (29.90z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (38.17z)
Trust & Sale. Buduj zaufanie b³yskawicznie (19.63z)
NLP w 21 dni (33.45z)
Sukces z NLP (39.00z)
Manipulacja (21.17z)
Haker umys³ów (12.90z)
Podrêcznik manipulacji (31.40z)
Sympatyczna perswazja (10.90z)
Haker umys³ów (12.90z)
Techniki perswazyjne (36.86z)
Tak! 50 sekretów nauki perswazji (49.90z)
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawiæ, ¿eby ludzie naprawdê Ciê lubili. Wydanie II rozszerzone (24.90z)
Wiek propagandy (49.90z)
Perswazja (41.82z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (12.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (12.90z)

Pozostae z serii: Inne

Subtelna perswazja. Pe³ne porozumienie w pracy i w domu (21.60z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali. eBook. ePub (27.90z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. Pdf (29.90z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. (12.90z)
Przechytrzyæ social media (39.90z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy (29.90z)
Zasada postêpu. Ma³e zwyciêstwa kluczem do rado¶ci, zaanga¿owania i kreatywno¶ci w pracy (26.94z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. Pdf (31.99z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki. eBook. Pdf (31.99z)
Alchemia sprzeda¿y, czyli jak skutecznie sprzedawaæ produkty, us³ugi, pomys³y i wizerunek samego siebie (47.00z)
Bitcoin. Z³oto XXI wieku (31.90z)
Zachowaj twarz. Jak k³amaæ, oszukiwaæ i manewrowaæ w trudnych sytuacjach (24.90z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. Mobi (26.90z)
7 rodzajów inteligencji. Odkryj je w sobie i rozwijaj (39.90z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci± w logistyce (29.75z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (39.00z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych. eBook. ePub (34.90z)
Ksiêgowania w uk³adzie sprawozdawczo¶ci finansowej w jednostkach finansów publicznych (126.65z)
Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (41.07z)