e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja. eBook. Pdf

Pawe³ Frankowski
cena: 31.99 z
Data wydania: 2012-01-27
stron: 280, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Zaplanuj i wprowad¼ w ¿ycie ¶wietny projekt internetowy!

 • Cele, strategia, technologia - precyzyjnie okre¶l potrzeby i przewiduj skutki swoich dzia³añ
 • Internauci, klienci, sponsorzy - uwzglêdnij ich oczekiwania, mo¿liwo¶ci i zachowania
 • Dokumentacja projektu, kwestie prawne - nie zaniedbuj formalno¶ci: i tak Ciê dopadn±!
Przygotowanie i wdro¿enie profesjonalnego projektu internetowego nie polega wy³±cznie na za³o¿eniu atrakcyjnej wizualnie strony WWW i biernym oczekiwaniu na spodziewane zyski. Za tak± stron±, pe³ni±c± rolê wizytówki firmy, musi przecie¿ staæ ca³a strategia, zwi±zana z kszta³towaniem wizerunku, interakcj± z u¿ytkownikami, budowaniem spo³eczno¶ci internetowej. Tylko w taki sposób nowoczesne przedsiêbiorstwo jest w stanie dotrzymaæ kroku swoim konkurentom, dowiedzieæ siê, jakie elementy jego dzia³alno¶ci s± najbardziej dochodowe, oraz zrozumieæ, co nale¿y zmieniæ, by usatysfakcjonowaæ klientów. Krótko mówi±c, ka¿dy firmowy projekt internetowy wymaga sensownego planowania i aktywnego zarz±dzania na co dzieñ.
W ksi±¿ce "Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja" znajdziesz wszystko to, czego zabrak³o w innych publikacjach dotycz±cych projektowania serwisów internetowych. Ide± jej autora by³o pokazanie ca³ego procesu powstawania witryny: od wyznaczenia strategii, przez okre¶lenie profilu u¿ytkowników, wybór najlepszej technologii, w³a¶ciwe dokumentowanie dzia³añ, a¿ po aspekty prawne. Pawe³ Frankowski nie ogranicza³ siê przy tym do omówienia okre¶lonego rodzaju strony, dlatego te¿ poradnik ten mo¿esz wykorzystaæ przy tworzeniu wszelkich projektów: blogów i stron firmowych, serwisów spo³eczno¶ciowych, forów i sklepów internetowych, stron produktów i innych. Przeczytaj, przemy¶l i do dzie³a!
 • Cele przy¶wiecaj±ce projektom internetowym
 • Ró¿ne rodzaje stron internetowych
 • Budowanie strategii i jej za³o¿enia
 • Grupy docelowe i sposoby ich okre¶lania
 • Wspó³praca z agencj± interaktywn±
 • Sponsoring i ¶rodki unijne
 • Wybór technologii dostosowanej do potrzeb
 • Dokumentacja projektu i zapytania ofertowe
 • Prototypy oraz specyfikacja strony internetowej
 • Logotyp i slogan a znaki towarowe
 • Ochrona konkurencji i prawo autorskie
 • Regulamin strony internetowej i umowy zwi±zane z Internetem
 • Polityka prywatno¶ci i ochrona danych osobowych
 • Wstêp do zarz±dzania wykonaniem projektu

Profesjonalne podej¶cie do projektu internetowego to podstawa sukcesu w sieci!Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych (44.90z)
Biblia NLP. 210 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego (103.20z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. Mobi (39.00z)
¯yciowe rozwi±zania, czyli magiczne 30 minut na osi±gniêcie szczê¶cia i równowagi (39.00z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. Pdf (23.90z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. eBook. Pdf (27.90z)
Statystyka z programem Statistica (69.00z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. ePub (29.90z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla. eBook. Mobi (29.90z)
Excel w obliczeniach naukowych i technicznych (31.99z)
Gra w ¿ycie (18.85z)
Psychologia sukcesu. Sekrety duchowego bogactwa. eBook (37.00z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla (21.99z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów. eBook. ePub (13.95z)
Szko³a bez lêku. Jak wygraæ z lêkiem separacyjnym u dziecka' (18.99z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. Mobi (31.99z)
Imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój sukces (25.74z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. Mobi (14.90z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (39.00z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej. eBook. Pdf (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (17.94z)
Beskid ¦l±ski. Beskid ¯ywiecki. Beskid Ma³y. Wydanie 1 (29.90z)
Jak mówiæ rozmawiaæ przemawiaæ ' (26.78z)
Rzym. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Skuteczne doradztwo strategiczne (42.42z)
Gra w ¿ycie (18.85z)
Nowoczesne modele wspó³pracy przedsiêbiorstw (24.65z)
Umowa o pracê na czas okre¶lony w polskim i unijnym prawie pracy (105.00z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. Pdf (31.99z)
Makro i mikroekonomia (57.82z)
Negocjacje. Przez rozmowê do celu. Poradnik bez kantów (34.90z)
E-biznes. Poradnik praktyka. eBook. Pdf (29.90z)
Nowe spojrzenie na zarz±dzanie projektami (50.40z)
Miêdzyrynkowa analiza rynków walutowych (62.48z)
Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka (34.30z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug. Wydanie II rozszerzone (29.60z)
Na zdrowie! Jak osi±gn±æ harmoniê cia³a, ducha i umys³u (23.40z)
Hobbit i filozofia. Prawdziwa historia tam i z powrotem (34.90z)
Budowanie zespo³u. Organizacja szkoleñ team building i wypraw incentive. Poradnik dla mened¿era personalnego. Wydanie II rozszerzone (39.90z)