e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Zarz±dzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach

Adam Koszlajda
cena: 57.00 z
Data wydania: 2010-01-20
stron: 360, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Przewodnik po metodykach, które musisz poznaæ!

 • Jak wybraæ metodê dzia³ania odpowiedni± dla konkretnych projektów i organizacji?
 • Co pozwala skutecznie zrealizowaæ stworzone plany dzia³ania?
 • Gdzie szukaæ wiedzy tajemnej z zakresu metodyk zarz±dczych, wytwórczych i organizacyjnych?
W³a¶ciwe zaplanowanie i doprowadzenie do koñca du¿ego projektu informatycznego nie jest rzecz± ³atw±. Czêsto dzia³anie takie wymaga wspó³pracy wielu ludzi, zespo³ów, a nawet ca³ych firm, precyzyjnego okre¶lenia celów i struktury produktu koñcowego, jak równie¿ ¶rodków i czasu niezbêdnych do realizacji projektu. W zale¿no¶ci od jego przeznaczenia oraz specyfiki projekt taki zmusza do wdro¿enia odpowiedniego planu dzia³ania, obejmuj±cego wszystkie etapy, metody oraz techniki, pozwalaj±ce doprowadziæ do satysfakcjonuj±cego wszystkich fina³u prac. W³a¶nie temu s³u¿y wybór konkretnej metodyki, zapewniaj±cej sensowny podzia³ zadañ oraz zakresu odpowiedzialno¶ci poszczególnych osób i p³ynne przechodzenie miêdzy kolejnymi etapami projektu. Przekrojowy opis takich metodyk, stosowanych w bran¿y IT, znajdziesz w³a¶nie na kartach ksi±¿ki, któr± trzymasz w rêkach.
"Zarz±dzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach" to poradnik dla wszystkich tych, którzy chcieliby dowiedzieæ siê, czym ró¿ni± siê kompleksowe podej¶cia do rozwi±zywania konkretnych problemów i jak dobraæ metodykê odpowiedni± dla ich w³asnych projektów. Oprócz ogólnych wskazañ oraz starannie opracowanych opisów kolejnych etapów dzia³ania, technik czy procesów znajdziesz tu tak¿e:
 • przyk³adowe realizacje projektów IT wed³ug konkretnych metodyk,
 • praktyczne wskazówki i rady,
 • wywiady z osobami wykorzystuj±cymi na co dzieñ te rozwi±zania.

Ca³o¶æ urozmaicaj± sentencje "Wujka dobra rada", podkre¶laj±ce najistotniejsze aspekty prezentowanych zagadnieñ, oraz przejrzyste, czêsto humorystyczne ilustracje.
Czytaj±c tê ksi±¿kê, poznasz:
 • metodyki zarz±dcze - Prince2 oraz PMBoK4
 • metodyki wytwórcze - RUP i MSF
 • metodyki adaptacyjne - eXtreme Programming i SCRUM
 • metodyki organizacyjne - CMMI, Six Sigma, ITIL lub COBIT
 • kilka przyk³adów sposobów ³±czenia tych metodyk
Ksi±¿ka zawiera równie¿:
 • opis procesów, komponentów i technik Prince2
 • opis procesów i obszarów wiedzy PMBoK4
 • opis procesów i dyscyplin RUP
 • opis procesów MSF
 • opis procesów CMMI
 • opis procesów ITIL
 • opis procesów i listy celów biznesowych oraz technicznych COBIT


Cena: 57.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Szefologia. Instrukcja obs³ugi prze³o¿onych (34.90z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook. Pdf (19.90z)
Inteligencja praktyczna. Sztuka i nauka zdrowego rozs±dku (39.00z)
Wstrêtni mê¿czy¼ni. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein. eBook. ePub (31.99z)
Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolowaæ umys³y, uczucia i zachowania seksualne kobiet (27.75z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku. eBook. Pdf (13.95z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. PDF (13.95z)
Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje mojo. eBook. Mobi (29.90z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Mobi (27.90z)
Strategiczny podstêp. Umiejêtno¶æ wygrywania w biznesie (39.00z)
Niesprawiedliwa przewaga. Potêga edukacji finansowej (35.81z)
Sekret szczê¶cia. 7 fundamentów ¿yciowej rado¶ci (23.94z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów. eBook. ePub (13.95z)
Zrób to teraz. Stop odk³adaniu spraw na jutro. eBook. Mobi (27.90z)
Wa³kowanie Ameryki (20.94z)
NLP - EWOLUCJA. Przejd¼ kolejny etap rozwoju - od cz³owieka my¶l±cego do cz³owieka szczê¶liwego (47.00z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. ePub (31.99z)
Rytua³y dla trojga (18.99z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Mobi (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. eBook. ePub (47.00z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota (12.90z)
Perswazja podprogowa. Zakazane techniki wp³ywania na ludzi (39.00z)
Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha (69.00z)
Sukces z NLP (39.00z)
Kreatywno¶æ w reklamie (41.07z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 3 (26.90z)
Access 2007 PL. Kurs (34.90z)
Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja (39.00z)
Microsoft Excel 2010 PL. Formu³y i funkcje. Akademia Excela (99.00z)
Wska¼niki w analizie dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa (83.00z)
Hobbit i filozofia. Prawdziwa historia tam i z powrotem (34.90z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Crowdfunding. Zrealizuj swój pomys³ ze wsparciem cyfrowego T³umu (39.90z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic. eBook. Pdf (31.99z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. Mobi (21.99z)
Mniej znaczy wiêcej. Nowa koncepcja bogactwa (37.00z)
Credit Scoring (38.74z)
Wojna ¶wiatopogl±dów. Czy naukowcy maj± duszê' (25.93z)
Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebrañ (9.90z)