e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego!

Joel Spolsky
cena: 37.00 z
Data wydania: 2011-05-23
stron: 168, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Pracownicy Twoich marzeñ

  • Naucz siê stosowaæ praktyczne kryteria porz±dkowania zg³oszeñ od kandydatów
  • Poznaj podrêczn± instrukcjê prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
  • Dowiedz siê, jak poprawiaæ niedoskona³e zespo³y
Joel Spolsky to prawdziwy geniusz. Sprawnie porusza siê w ¶wiecie technologii i marketingu (oraz na polach wspólnych dla obu tych obszarów), których my wci±¿ musimy siê uczyæ.
Seth Godin, autor ksi±¿ki Do³ek
Joel Spolsky to jeden z najbardziej rozwa¿nych autorów pisz±cych na temat wytwarzania oprogramowania. Z jego przemy¶leniami na temat zatrudniania pracowników powinien zapoznaæ siê ka¿dy, kto planuje rekrutacjê programistów.
Jessica Livingston,
partner w firmie Y Combinator i autorka ksi±¿ki Founders at Work

Jak zaoszczêdziæ na programistach?

Mened¿erowie, przedsiêbiorcy i szefowie dzia³ów kadr wci±¿ tocz± wewnêtrzn± walkê, czy zatrudniæ ¶wietnego, choæ kosztownego programistê, czy przyoszczêdziæ i wybraæ kogo¶ przeciêtnego. Ci, którzy wybieraj± opcjê numer 2, szybko przekonuj± siê, ¿e oszczêdzanie na programistach skutkuje oprogramowaniem kiepskiej jako¶ci, a co za tym idzie, korzy¶ci s± iluzoryczne.
Po co komu dobry programista?
Najwiêkszym problemem zwi±zanym z zatrudnianiem wielu przeciêtnych programistów w miejsce kilku naprawdê dobrych jest to, ¿e niezale¿nie od czasu po¶wiêconego na realizacjê zadañ przeciêtni programi¶ci nigdy nie stworz± kodu, którego jako¶æ bêdzie choæby zbli¿ona do jako¶ci kodu najlepszych programistów. Piêciu Salierich nigdy nie stworzy dzie³a na poziomie Requiem Mozarta, nawet gdyby pracowali nad nim sto lat.
Po co komu dobry produkt?
Nie mo¿emy pozwoliæ sobie na to, by konkurencja nas prze¶cignê³a, czy na tworzenie produktów zaledwie wystarczaj±co dobrych. Nasze dzie³a musz± byæ niesamowite, by przyci±ga³y uwagê potencjalnych u¿ytkowników. Najwiêkszym prezentem, który mo¿emy otrzymaæ od naprawdê utalentowanych programistów, jest w³a¶nie nadzieja na stworzenie czego¶ zauwa¿alnego.
Dlaczego trzeba przeczytaæ tê ksi±¿kê?
Proces zatrudniania najwiêkszych talentów technicznych jest jak zupe³nie pozbawiony elementów zabawy tor przeszkód. Ka¿dy, kto kiedykolwiek zastanawia³ siê, na co zwracaæ uwagê podczas przegl±dania aplikacji, kto bi³ siê z my¶lami po zakoñczeniu rozmowy kwalifikacyjnej lub kto nie mo¿e poj±æ, dlaczego tak trudno znale¼æ doskona³ych programistów, powinien rzuciæ wszystko i przeczytaæ tê ksi±¿kê.

Jak to siê robi w profesjonalnych firmach?

  • Jak stale przyci±gaæ doskona³ych programistów poprzez organizowanie praktyk?
  • Jak przygotowaæ miejsce pracy, w którym bêd± chcieli spêdzaæ czas najlepsi programi¶ci?
  • Jak czytaæ aplikacje i prowadziæ rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na pracowników technicznych?
  • Jak decydowaæ, któremu z kandydatów z³o¿yæ ostateczn± ofertê?
DODATEK SPECJALNY: Test Joela: 12 kroków ku lepszemu oprogramowaniu.


Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: ebiznes

Czas na e-biznes (47.00z)
Potêga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej (39.20z)
Allegro. Jak zarabiaæ du¿e pieni±dze na aukcjach internetowych (27.00z)
125 pytañ na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego (23.40z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzaæ po¿±danie klientów i zazdro¶æ konkurencji (39.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu' (33.00z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Sprzeda¿ online. Jak wzmocniæ swoj± pozycjê w internecie (35.20z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
Prowad¼ blog! Przewodnik dla ma³ych firm (34.00z)

Pozostae z kategorii: Zasoby ludzkie

Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic. Zrób imponuj±ce wra¿enie i zdob±d¼ wymarzon± pracê (29.00z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê (39.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach (69.00z)
Zasoby ludzkie - planowanie i zarz±dzanie (39.00z)
Zwalnianie pracownika. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (3.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo w sytuacjach prze³omowych (69.00z)
Mowa cia³a. Praktyczne wprowadzenie (29.00z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie (44.90z)
Harvard Business Review. Efektywna komunikacja (69.00z)
Pokonywanie przeszkód. Przypowie¶æ o tym, jak poskromiæ smoka konfliktu (29.90z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów (34.90z)
Lepsze zarz±dzanie kadrami. Jak stworzyæ organizacjê, która uwalnia ludzki potencja³ (35.92z)
W³adca czasu, czyli skuteczne zarz±dzanie w³asnym ¿yciem (34.90z)
Rozwój zasobów ludzkich (45.60z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim (26.32z)
Biznes i futbol (33.00z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze (49.00z)
Prowadzenie spotkañ biznesowych. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych (29.00z)
Kto jest kim. Typy osobowo¶ci dla mened¿erów (99.00z)

Pozostae z serii: Inne

Biblia lidera. Przywództwo (34.21z)
Rozwój osobisty lidera (29.71z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla (29.60z)
Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. ePub (27.90z)
Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników (50.15z)
Podrêcznik coachingu (34.21z)
Kobiecy styl zarzadzania. eBook. ePub (27.90z)
Zakupy z Excelem bez tajemnic. Statystyka, prognozowanie i zarz±dzanie zakupami (31.45z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Lekcje ze Scottem Kelbym (39.90z)
Negocjacje. Sprawdzone strategie (22.78z)
Czy jeste¶ wystarczaj±co bystry, ¿eby pracowaæ w Google' (39.90z)
Microsoft Excel 2007 PL. Formu³y i funkcje. Rozwi±zania w biznesie (89.00z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta (39.90z)
Tybet. Legenda i rzeczywisto¶æ. Wydanie 2 (69.90z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
Ka¿demu sprzedasz wszystko co zechcesz (24.90z)
Wp³yw otoczenia finansowego na konkurencyjno¶æ ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (129.00z)
Rachunkowo¶æ nie tylko dla ksiêgowych (41.57z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach (23.87z)
Jak pomna¿aæ oszczêdno¶ci (29.67z)