e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. Pdf

Joel Spolsky
cena: 29.90 z
Data wydania: 2011-06-02
stron: 168, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Pracownicy Twoich marzeñ

  • Naucz siê stosowaæ praktyczne kryteria porz±dkowania zg³oszeñ od kandydatów
  • Poznaj podrêczn± instrukcjê prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
  • Dowiedz siê, jak poprawiaæ niedoskona³e zespo³y
Joel Spolsky to prawdziwy geniusz. Sprawnie porusza siê w ¶wiecie technologii i marketingu (oraz na polach wspólnych dla obu tych obszarów), których my wci±¿ musimy siê uczyæ.
Seth Godin, autor ksi±¿ki Do³ek
Joel Spolsky to jeden z najbardziej rozwa¿nych autorów pisz±cych na temat wytwarzania oprogramowania. Z jego przemy¶leniami na temat zatrudniania pracowników powinien zapoznaæ siê ka¿dy, kto planuje rekrutacjê programistów.
Jessica Livingston,
partner w firmie Y Combinator i autorka ksi±¿ki Founders at Work

Jak zaoszczêdziæ na programistach?

Mened¿erowie, przedsiêbiorcy i szefowie dzia³ów kadr wci±¿ tocz± wewnêtrzn± walkê, czy zatrudniæ ¶wietnego, choæ kosztownego programistê, czy przyoszczêdziæ i wybraæ kogo¶ przeciêtnego. Ci, którzy wybieraj± opcjê numer 2, szybko przekonuj± siê, ¿e oszczêdzanie na programistach skutkuje oprogramowaniem kiepskiej jako¶ci, a co za tym idzie, korzy¶ci s± iluzoryczne.
Po co komu dobry programista?
Najwiêkszym problemem zwi±zanym z zatrudnianiem wielu przeciêtnych programistów w miejsce kilku naprawdê dobrych jest to, ¿e niezale¿nie od czasu po¶wiêconego na realizacjê zadañ przeciêtni programi¶ci nigdy nie stworz± kodu, którego jako¶æ bêdzie choæby zbli¿ona do jako¶ci kodu najlepszych programistów. Piêciu Salierich nigdy nie stworzy dzie³a na poziomie Requiem Mozarta, nawet gdyby pracowali nad nim sto lat.
Po co komu dobry produkt?
Nie mo¿emy pozwoliæ sobie na to, by konkurencja nas prze¶cignê³a, czy na tworzenie produktów zaledwie wystarczaj±co dobrych. Nasze dzie³a musz± byæ niesamowite, by przyci±ga³y uwagê potencjalnych u¿ytkowników. Najwiêkszym prezentem, który mo¿emy otrzymaæ od naprawdê utalentowanych programistów, jest w³a¶nie nadzieja na stworzenie czego¶ zauwa¿alnego.
Dlaczego trzeba przeczytaæ tê ksi±¿kê?
Proces zatrudniania najwiêkszych talentów technicznych jest jak zupe³nie pozbawiony elementów zabawy tor przeszkód. Ka¿dy, kto kiedykolwiek zastanawia³ siê, na co zwracaæ uwagê podczas przegl±dania aplikacji, kto bi³ siê z my¶lami po zakoñczeniu rozmowy kwalifikacyjnej lub kto nie mo¿e poj±æ, dlaczego tak trudno znale¼æ doskona³ych programistów, powinien rzuciæ wszystko i przeczytaæ tê ksi±¿kê.

Jak to siê robi w profesjonalnych firmach?

  • Jak stale przyci±gaæ doskona³ych programistów poprzez organizowanie praktyk?
  • Jak przygotowaæ miejsce pracy, w którym bêd± chcieli spêdzaæ czas najlepsi programi¶ci?
  • Jak czytaæ aplikacje i prowadziæ rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na pracowników technicznych?
  • Jak decydowaæ, któremu z kandydatów z³o¿yæ ostateczn± ofertê?
DODATEK SPECJALNY: Test Joela: 12 kroków ku lepszemu oprogramowaniu.


Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk±. eBook. Mobi (19.90z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. ePub (31.99z)
Biblia NLP. 210 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego (103.20z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces. eBook. Pdf (37.00z)
Inbound marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (44.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Agile. Wzorce wdra¿ania praktyk zwinnych (38.35z)
Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania (37.00z)
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji (34.90z)
Mówca doskona³y. Wyst±pienia publiczne w praktyce (24.30z)
Twój osobisty fundusz emerytalny. eBook. ePub (35.90z)
Mosty zamiast murów Podrêcznik komunikacji interpersonalnej (59.90z)
My¶lowa rewolucja. Pozytywny podrêcznik (21.60z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. ePub (14.90z)
Lider w Praktyce. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Subtelna perswazja. Pe³ne porozumienie w pracy i w domu (21.60z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji. eBook. Pdf (39.00z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie (44.90z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. Pdf (14.90z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. ePub (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. eBook. ePub (29.90z)
Hipnotyzm s³owa. Jak podbijaæ umys³y Twoich klientów za pomoc± perswazyjnych tekstów. eBook. ePub (37.00z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. Mobi (19.90z)
Zachowania w organizacji (59.42z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie. eBook. Mobi (23.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. ePub (31.99z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. Pdf (29.90z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (34.90z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
Zarz±dzanie dla in¿ynierów (47.35z)
Jak za³o¿yæ i prowadziæ dzia³alno¶æ gospodarcz± w Polsce i wybranych krajach europejskich (38.68z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. Pdf (14.90z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (8.38z)
Plany marketingowe (58.65z)
Wspó³czesne doktryny polityczne (69.00z)
Esencja sukcesji (49.00z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce. eBook. ePub (29.90z)
Jak zak³adaæ przedsiêbiorstwa w krajach europejskich (38.85z)
Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów (31.99z)