e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii

Michael Franzese
cena: 32.90 z
Data wydania: 2010-07-02
stron: 152, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Zastanawiasz siê, czy s± jakie¶ podobieñstwa miêdzy prowadzeniem dzia³alno¶ci mafijnej a zarz±dzaniem legaln± firm±. Co w podej¶ciu mafiosa do biznesu mo¿e okazaæ siê korzystne w normalnej pracy?

Poznaj kilka prawd, które mog± ocaliæ Ci ¿ycie (zawodowe i nie tylko):
  • O warto¶ci posiadania dobrego zespo³u i rzetelnego consigliere
  • O tym, ¿e d³ugi jêzyk mo¿e Ciê pogr±¿yæ (oraz zagroziæ Twojej firmie)
  • O lekcjach, które powiniene¶ wynosiæ z pora¿ek
  • O naginaniu regu³, które jest niebezpieczne dla Ciebie i Twojej firmy
  • O tym, czego mo¿esz nauczyæ siê od klasyków, takich jak Machiavelli i Salomon
Biznes to NIE JEST miejsce dla cykorów. Je¶li obawiasz siê podjêcia ryzyka czy poniesienia pora¿ki, nawet nie my¶l o zak³adaniu w³asnej firmy. Chc±c odnie¶æ sukces, musisz od³o¿yæ na bok sentymenty, a tak¿e uzbroiæ siê w ogniotrwa³y pancerz stalowych nerwów.
Przygotuj siê na lawinê k³ód rzucanych Ci pod nogi, okazjonalny zestaw ³ajdactw, które szykuje Ci konkurencja, oraz drañstw i manipulacji autorstwa kontrahentów. Nadstawianie drugiego policzka to piêkna, idealistyczna koncepcja, jednak chc±c przetrwaæ, musisz znaæ kluczowe zasady i ma³e sztuczki, dziêki którym ograniczysz ryzyko do minimum i utrzymasz niezagro¿on± pozycjê na rynku. Uwolnij w sobie twardziela i nie pozwól, by ktokolwiek zniszczy³ Twój genialny plan!
Najlepsza rada? Zapomnij o jakiejkolwiek magicznej recepcie gwarantuj±cej sukces. Wszelkie reklamy, które obiecuj± Ci dziesiêæ sekretnych kroków prowadz±cych do bogactwa, o jakim Ci siê nie ¶ni³o, po prostu k³ami±. Zejd¼ na ziemiê. ¯ycie wnosi do takich recept zbyt wiele zmiennych, aby by³y one warte wiêcej ni¿ królewskie czeki dla autorów poradników biznesowych. Nie ma w tym nic z³ego, ale nie b±d¼ frajerem.Po raz pierwszy dostajesz do rêki ksi±¿kê, która jest tak bezpo¶rednia, szczera i bezkompromisowa. Franzese nie mydli oczu i nie owija w bawe³nê, dlatego te¿ po skoñczonej lekturze spojrzysz na ¶wiat biznesu zupe³nie innym wzrokiem.


Cena: 32.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Efekt lojalno¶ci. Ukryta si³a rozwojowa Twojej firmy (53.60z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
101 pomys³ów na w³asn± firmê (53.60z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
BezMarketing. Przestañ kusiæ klientów, zacznij z nimi rozmawiaæ! (39.90z)
Firma z g³ow±. Jak rozkrêciæ biznes, gdy nie masz gotówki (69.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego (33.00z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)

Pozostae z serii: Inne

Bitcoin. Z³oto XXI wieku (31.90z)
Wynagrodzenia - praktyczne sposoby rozwi±zywania problemów (69.00z)
Piêkna papryczka uwodzi kszta³tem. Zamieñ kilogramy na zabójcz± pewno¶æ siebie (39.00z)
Zrób to teraz. Stop odk³adaniu spraw na jutro. eBook. Pdf (27.90z)
Psychologia coachingu (50.92z)
Adobe Photoshop Lightroom 2. Podrêcznik dla fotografów (99.00z)
Strategia. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. ePub (37.00z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. ePub (31.99z)
Doktryna jako¶ci. Rzecz o skutecznym zarz±dzaniu (59.00z)
Haker umys³ów (12.90z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces (39.00z)
Pary¿. Stolica artystów, kuchni i mody. Wydanie 1 (26.90z)
Prezentacja, która robi wra¿enie. Projekty z klas± (37.00z)
Efektywne spotkanie biznesowe. Jak nie umrzeæ z nudów na zebraniu (33.92z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. ePub (39.00z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów. eBook. Pdf (7.90z)
Podstawowe zagadnienia wspó³czesnej logistyki (41.65z)
Zarz±dzanie dzia³alno¶ci± innowacyjn± (67.15z)
Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II (39.90z)