e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Proaktywny telemarketing

Pawe³ Walczak
cena: 37.00 z
Data wydania: 2013-09-06
stron: 168, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Proaktywno¶æ nie jest celem. Jest ¶rodkiem. U³atwia sprzedawanie.

S³owo „proaktywno¶æ” w kontek¶cie biznesowym czêsto mylone bywa ze s³owem „przedsiêbiorczo¶æ”. Czasem te¿ uto¿samiane jest ze skutecznym dzia³aniem. Tymczasem skuteczne czy w³a¶ciwe dzia³anie to tylko efekt proaktywno¶ci. Zanim bowiem zaczniesz dzia³aæ czy reagowaæ, zmiana musi nast±piæ w Tobie. Dopiero wówczas mo¿emy mówiæ o proaktywno¶ci. Nie jest ona efektem, czym¶, co nale¿y osi±gn±æ. Nie jest kolejnym celem w Twoim ¿yciu, do którego nale¿y d±¿yæ. Jest przyczyn±, postaw±, zapewnia dostêp do zasobów zarówno zwi±zanych z podejmowaniem inicjatywy, jak i wynikaj±cych z braku inicjatywy - w zale¿no¶ci od tego, jakie dzia³anie uznamy za lepsze.
Proaktywno¶æ sprawdza siê w ca³ym procesie sprzeda¿y, jednak ta ksi±¿ka skupia siê na najtrudniejszym etapie procesu sprzeda¿owego - na telesprzeda¿y. Dlaczego? Poniewa¿ je¶li w³a¶nie w tej przestrzeni nauczysz siê dzia³aæ proaktywnie, przeniesienie zdobytych do¶wiadczeñ na inny grunt bêdzie dla Ciebie bardzo proste. Co wiêcej, struktura proaktywnej postawy pozostaje zawsze taka sama. Zatem korzy¶ci z przeczytania tej ksi±¿ki i odbycia proponowanego w niej treningu odnios± nie tylko osoby, które zawodowo zajmuj± siê telefonowaniem.


Pawe³ Walczak - socjolog, coach, szkoleniowiec, konsultant wsparcia sprzeda¿y. Przez kilkana¶cie lat pracowa³ w dzia³ach sprzeda¿y, na ró¿nych, równie¿ mened¿erskich stanowiskach. W 2007 r. zrealizowa³ kryteria sprzeda¿y organizacji MDRT, do³±czaj±c tym samym do grona najlepszych na ¶wiecie sprzedawców produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Telemarketing by³ w zasadzie zawsze obecny w jego ¿yciu - autor wykorzystywa³ go do umawiania spotkañ, sprzeda¿y i rozmów reklamacyjnych. Jego motto to: „Szczê¶cia siê nie szuka, szczê¶cie siê trenuje”.


Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Public relations (35.49z)
Strategie produktowe Ró¿nicowaæ czy upodabniaæ (54.40z)
Strategia reklamowa (38.17z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (12.90z)
Marketing na rynku miêdzynarodowym (50.57z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Plany marketingowe (58.65z)
Metody ilo¶ciowe w badaniach marketingowych (41.07z)
Komunikacja marketingowa (49.45z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego (33.00z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)

Pozostae z kategorii: Obs³uga klienta

Marketing relacji Teoria i praktyka (37.00z)
Pisma i umowy w firmie (149.00z)
Zwiêkszanie efektywno¶ci dzia³u sprzeda¿y (79.00z)
Kultura zarz±dzania oparta na zaanga¿owaniu (41.00z)
Odkryj siê. Przypowie¶æ biznesowa o tym, jak pokonaæ trzy lêki, które niszcz± zwi±zek z klientem (30.40z)

Pozostae z serii: Inne

Chmura obliczeniowa. Rozwi±zania dla biznesu. eBook. Pdf (39.00z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Analiza i interpretacja (84.15z)
Zarz±dzanie warto¶ci± z klientem (75.65z)
Czym jest marketing (30.52z)
Wprowadzanie zmiany w organizacji. Teoria w praktyce (49.45z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Doskona³e relacje zawodowe, czyli jak inteligencja emocjonalna pomaga odnie¶æ sukces (29.60z)
Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji (59.00z)
Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach (24.90z)
Skaner Marki. Zbuduj grupê regularnych klientów (22.79z)
Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Umowa o pracê na czas okre¶lony w polskim i unijnym prawie pracy (105.00z)
Zarz±dzanie czasem (19.90z)
Portugalia. Zielony przewodnik. Wydanie 2 (39.90z)
Kr±g mi³o¶ci Dalajlamy. Droga do osi±gniêcia jedno¶ci ze ¶wiatem (27.00z)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05z)
Relacje z klientem. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
Active English at Work. Kompendium fachowego jêzyka angielskiego (50.92z)
Czas na e-biznes (47.00z)