e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Wiêcej przebojowo¶ci! Jak pewnie kroczyæ przez ¿ycie

M. J. Ryan
cena: 27.00 z
Data wydania: 2008-07-17
stron: 200, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
  • Przypomnij sobie, jak piêknie byæ sob±!
  • Uwolnij siê od bezsensownych zasad i natrêtnych ludzi!
  • Zaufaj sobie i zdobywaj ¶wiat wed³ug w³asnych regu³!
W szczery i pe³en humoru sposób M. J. Ryan dostarcza wielu praktycznych przyk³adów i sposobów na odnowienie naszego zaufania do samych siebie nawet wtedy, gdy stajemy w obliczu naszych ludzkich niedoskona³o¶ci i s³abostek.
Oriah Mountain Dreamer, autor The Invitation And The Call
Zaufanie do siebie samego jest g³ównym sekretem powodzenia.
Ralph Waldo Emerson
Odnosisz wra¿enie, ¿e wszyscy wokó³ Ciebie znacznie lepiej wiedz±, co jest dla Ciebie dobre? Rodzina, lekarze i ró¿ni eksperci wci±¿ pouczaj± i daj± Ci dobre rady? Uprawiaj sport! Od¿ywiaj siê zdrowo! Osi±gaj sukces! Rób to, nie rób tamtego! Przecie¿ jeste¶ samodzieln±, inteligentn± jednostk± i doskonale wiesz, czego Ci mo¿e brakowaæ do pe³ni szczê¶cia. Przyt³aczaj± Ciê ludzie, rutyna codziennego ¿ycia, stresuje nat³ok obowi±zków i wymagañ, jakie stawia Ci ¿ycie? Zaufaj sobie, dowiedz siê, jak ¿yæ szczê¶liwie, ws³uchuj±c siê we w³asne potrzeby.
Uwolnij swój wewnêtrzny optymizm i poczucie szczê¶cia. Naucz siê nie przejmowaæ krytyk± i korzystaj z w³asnej m±dro¶ci ¿yciowej. Postaw na swoje mocne strony i odkryj w sobie skrywane talenty. Przede wszystkim b±d¼ sob± i nie bój siê baæ - strach jest znakiem, ¿e siê rozwijasz. Uwierz w siebie i uwolnij siê od uczucia bezradno¶ci, które czêsto Ci towarzyszy. £atwo powiedzieæ, trudniej zrobiæ? Nic podobnego. M. J. Ryan dostarcza bezcennych wskazówek, jak ¿yæ w zgodzie z sob±, odzyskaæ pewno¶æ siebie i ¶mia³o, bez niepotrzebnego emocjonalnego baga¿u zdobywaæ ¶wiat wci±¿ od nowa.
Zaufaj sobie i zobacz:
  • Jak budzi siê w Tobie twórcza energia i optymizm,
  • Jak dostrzegasz szczê¶cie w chaosie codziennego ¿ycia,
  • Jak odzyskujesz wewnêtrzn± równowagê i pewno¶æ siebie,
  • Jak odnajdujesz w sobie m±dro¶æ i ¶mia³o z niej korzystasz,
  • Jak uwalniasz siê od krêpuj±cych nakazów i powinno¶ci.


Cena: 27.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. eBook. Pdf (31.99z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. Pdf (31.99z)
Wiarygodno¶æ. Jak j± zdobyæ i utrzymaæ. eBook. Mobi (29.90z)
Mount Everest biznesu (31.99z)
Salve Theatrum (12.90z)
Kontrolowanie wewnêtrznego krytyka. Efektywne æwiczenia praktyczne (32.90z)
Szczê¶cie zaczyna siê w Twojej g³owie! Uwolnij swój potencja³. eBook. Pdf (14.90z)
Opowie¶ci zmieniacza. Jak zmieniæ swoje ¿ycie na lepsze? (29.90z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. ePub (37.00z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Mobi (14.90z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. ePub (21.99z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. ePub (27.90z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie. eBook. Mobi (27.00z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie (18.99z)
Bull Street (25.42z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. Mobi (39.00z)
NLP dla mened¿era (54.90z)
Oczekuj cudów! Sekretna moc tkwi w Tobie (34.90z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów. eBook. Mobi (27.90z)

Pozostae z serii: Inne

Decyduj±cy czynnik (50.40z)
Rozwiñ skrzyd³a (33.43z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Zarz±dzanie w p³askim ¶wiecie. Budowanie relacji w dobie globalizacji (49.00z)
Kompendium technik perswazyjnych. eBook. Pdf (31.99z)
Finanse przedsiêbiorstw (45.05z)
Tybet. Legenda i rzeczywisto¶æ. Wydanie 2 (69.90z)
Bud¿et (33.92z)
SpecBabka. Obud¼ w sobie kobiec± moc! (49.00z)
Inspiruj±cy mened¿er. Budowanie relacji, które przek³adaj± siê na wyniki (41.65z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy (29.90z)
Duchowy manifest. 9 spójnych zasad ¿ycia zgodnego z porz±dkiem wszech¶wiata (27.00z)
E-mail marketing. 10 wyk³adów o skutecznej promocji w sieci (34.90z)
Wspó³brzmienie. Znajd¼ wspólny jêzyk z odbiorcami Twojej prezentacji. eBook. Pdf (54.99z)
Nawyk wytrwa³o¶ci. Jak go wykszta³ciæ metod± ma³ych kroków (24.90z)
Credit Scoring (38.74z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Pdf (14.90z)
Marketingowe zarz±dzanie aptek± (69.00z)
Uwolnij swój jêzyk. Jak zacz±æ konwersacjê i zdobyæ przyjació³ (34.90z)
Polska. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)