e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: malafirma
Seria: Inne


Przedsiêbiorczo¶æ jest kobiet±. B±d¼ kreatywna i zdob±d¼ to, o czym marzysz

Victoria Colligan, Beth Schoenfeldt, Amy Swift
cena: 34.00 z
Data wydania: 2008-04-11
stron: 304, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Amazonki XXI wieku

  • Rób to, co kochasz, i naucz siê kochaæ to, co robisz
  • Uczyñ z intuicji swoj± najlepsz± przyjació³kê
  • Traktuj ryzyko jak wyzwanie

Gotowa na sukces

Pomy¶l o wszystkich marzeniach, których nie uda³o Ci siê jeszcze zrealizowaæ. O planach odk³adanych od niepamiêtnych czasów. Na pewno w ka¿dej chwili mo¿esz dokonaæ w swoim ¿yciu czego¶ znacz±cego, a my z przyjemno¶ci± Ci w tym pomo¿emy. Wesprzemy Ciê, by¶ mog³a wznieciæ ogieñ w tl±cym siê pragnieniu. Pomo¿emy nadaæ now± jako¶æ Twojemu ¿yciu zawodowemu i osobistemu. Zaoferujemy motywacjê, by¶ przesta³a wreszcie dreptaæ w miejscu. Dostarczymy praktycznych wskazówek, aby¶ zaczê³a siê realizowaæ na swój w³asny sposób. Zapewnimy gotowe recepty, cenne rady i inspiruj±ce historie, które bêdziesz mog³a wykorzystaæ w swoim nowym przedsiêwziêciu. Przeczytaj i przygotuj siê na sukces. Pamiêtaj, nie jeste¶ sama!

Ladies Who Launch jest organizacj±, programem i koncepcj± w jednym. Jej funkcjonowanie stanowi dowód na to, ¿e ka¿da kobieta mo¿e uruchomiæ w³asn± dzia³alno¶æ gospodarcz± i - wykorzystuj±c swoj± kreatywno¶æ - zwiêkszyæ samoocenê oraz poczucie szczê¶cia. Dzi¶ stopniowo program ten zdobywa popularno¶æ na ca³ym ¶wiecie. Dziêki niemu tysi±ce kobiet mog³y wyrwaæ siê ze sztywnych ram dotychczasowej pracy, by nareszcie zacz±æ realizowaæ swoje aspiracje. Je¶li jeste¶ ambitn± dziewczyn±, która oczekuje od ¿ycia wiêcej, spróbuj spe³niæ siê w przedsiêbiorczych inicjatywach, korzystaj±c z inspiracji, jakiej dostarczy Ci program Ladies Who Launch. Spe³niaj swoje pragnienia, wciel w ¿ycie prawdziwe pasje i wykorzystaj umiejêtno¶ci.
Tylko cztery kroki, a tak wielki skok!

  • Wizualizuj pragnienia - wyobra¼ sobie to, co Ciê uszczê¶liwia.
  • Zwerbalizuj marzenia - powiedz g³o¶no, czego chcesz.
  • Zrealizuj zamiary - ¶mia³o przyst±p do dzia³ania.
  • Celebruj swoje sukcesy - ciesz siê tym, na co zapracowa³a¶.

Victoria Colligan i Beth Schoenfeldt stworzy³y firmê, która stanowi po³±czenie spo³eczno¶ci internetowej i systemu wsparcia dzia³aj±cego w rzeczywisto¶ci pozawirtualnej. Ich sylwetki i dokonania przedstawiano w popularnej prasie biznesowej, w tym w magazynach "Fortune", "Los Angeles Times", "Wall Street Journal", "Cosmopolitan", "Working Mother".

Amy Swift od samego pocz±tku ¶ci¶le wspó³pracuje z Ladies Who Launch jako autorka oraz specjalistka ds. strategii komunikacji marki.


Cena: 34.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: malafirma

Prowadzenie spotkañ biznesowych. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Wylej w³asnego szefa. Jak rzuciæ pracê i zmieniæ pasjê w profesjê (23.20z)
Kompendium small businessu (89.00z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Kobiety przejmuj± ster: 99 sposobów na sukces zawodowy i osobisty (27.00z)
O czym wiedz± bogaci i dlaczego trzymaj± to w tajemnicy' (34.00z)
Niezbêdnik kobiety sukcesu. Jak skutecznie walczyæ o awans i pieni±dze (29.00z)
33 rady jak przeprowadziæ udan± prezentacjê (14.90z)
Jedenasty element. Klucz do sukcesu w biznesie (37.00z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
Grzeczne dziewczynki nie krêc± interesem. Szczere rady, otwarte rozmowy i prawdziwe historie dla zaradnych bizneswomen (29.00z)
10 za³o¿eñ networkingu. Jak w pe³ni wykorzystywaæ swoje znajomo¶ci (31.20z)
Firma z g³ow±. Jak rozkrêciæ biznes, gdy nie masz gotówki (69.00z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. (37.00z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja (34.90z)
Inspiruj±ce fotografie. Warszaty fotograficzne (59.00z)
Prawo reklamy (50.57z)
Sztuka wojny wed³ug Machiavellego (25.35z)
Doskona³a prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu. eBook. ePub (17.90z)
Wywieranie wra¿enia na innych (38.17z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie. Kotler o marketingu. Jak tworzyæ, zdobywaæ i dominowaæ na rynkach (79.00z)
Zarz±dzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi (66.21z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów (41.30z)
Bogata kobieta Poradnik inwestycyjny dla kobiet (35.81z)
Zrównowa¿one przedsiêbiorstwo (38.17z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. ePub (37.00z)
Wska¼niki marketingowe (90.30z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
M±¿, którego nie zna³am (34.90z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. Pdf (27.90z)
Podatki 2014 (75.65z)
Excel. Analiza danych biznesowych (44.00z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Barcelona. Udany Weekend Michelin. Wydanie 3 (18.90z)