e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: E-biznes
Seria: Inne
Promocja: -30%


Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka

Grzegorz Sperczyñski
promocja -30%
cena: 49 z 34.30 z
Data wydania: 2014-02-10
stron: 200, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Sprawd¼, jaki maj±tek siedzi w Twoim startupie!

 • Szybki s³ownik, czyli to, czego nie mo¿na omin±æ
 • Wycena wszelkich warto¶ci, czyli kompleksowe i rozs±dne podej¶cie do sprawy
 • Obrona wyceny, czyli inwestor lub rzeczoznawca mówi „sprawdzam”
Pocz±tkuj±ce firmy czêsto potrzebuj± wsparcia zewnêtrznych inwestorów, którzy pomogliby im zrealizowaæ ¶mia³e, potencjalnie bardzo zyskowne projekty. To motywuje ich za³o¿ycieli do aktywnych poszukiwañ partnerów biznesowych, sk³onnych wy³o¿yæ gotówkê na stó³. Jednak nikt nie lubi kupowaæ kota w worku. Przysz³y inwestor zwykle starannie sprawdza, z kim ma do czynienia. I tu zaczynaj± siê schody Jak bowiem sprawdziæ wiarygodno¶æ i warto¶æ organizacji, która dopiero co pojawi³a siê na rynku? Czy w ogóle istniej± jakie¶ rzetelne metody takiej wyceny? I jak w³a¶ciciel startupu mo¿e siê do niej przygotowaæ?
W tej ksi±¿ce znajdziesz omówienie wszystkich aspektów wyceny pocz±tkuj±cych firm, z uwzglêdnieniem wielu trudno¶ci wi±¿±cych siê z tym procesem. Jej autor na konkretnych przyk³adach poka¿e Ci, jak estymowaæ warto¶ci materialne, niematerialne i prawne, jak oszacowaæ warto¶æ know-how, jak przygotowaæ dokumentacjê dla audytorów, banków, bieg³ych etc. Dowiesz siê tak¿e, jakie b³êdy zdarzaj± siê podczas wyceniania, jakich argumentów warto u¿ywaæ w rozmowie z inwestorami oraz jakie s± wskazania do stosowania metody odtworzeniowej. Krótko mówi±c, znajdziesz tu wszystko to, co musisz wiedzieæ, je¶li masz przekonaæ kogokolwiek do zainwestowania w Twoj± m³od± firmê. Powodzenia!
 • Estymacja warto¶ci niematerialnych i prawnych, w tym w³asnorêcznie wytworzonych
 • Estymacja ¶rodków trwa³ych - zakupionych i w³asnorêcznie wykonanych
 • Know-how we wszystkich aspektach
 • Najczêstsze b³êdy w prezentowanych sk³adnikach maj±tkowych do wyceny
 • Dlaczego wycena startupów jest tak trudna?
 • Dlaczego metoda odtworzeniowa, a nie metody dochodowe?
 • Wycena siebie, przedsiêbiorstwa a mo¿e projektu?
 • Trochê od strony podatkowej
 • Rekomendacja rzeczoznawcy maj±tkowego
 • Metoda odtworzeniowa a ryzyko projektowe

Zrób wycenê, rozwiñ skrzyd³a!Grzegorz Sperczyñski - cz³onek rad nadzorczych eFund SA oraz Inpingo SA, a tak¿e wspó³w³a¶ciciel eFund SA i po¶rednio grupy kapita³owej, w której jest m.in. fundusz zal±¿kowy TechnoBoard. W TechnoBoard do wrze¶nia 2013 by³ zaanga¿owany w procesy preinkubacji. Obecnie w TechnoBoard sprawuje funkcjê nadzorcz± z poziomu eFund SA. W trakcie kariery zawodowej pomóg³ operacyjnie przetworzyæ ponad 1300 pomys³ów typu startup. Wspó³dzia³a z zarz±dami spó³ek funduszu TechnoBoard, zw³aszcza w zakresie budowania otwartych synergii kapita³owych i sprzeda¿owych do rynku e-biznesowego. Publikuje na portalach mamstartup.pl, mambiznes.pl.


Cena: 34.30 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: E-biznes

Mind Sale First. Umys³ Sprzedaje Pierwszy (18.42z)
Dawaj innym szczê¶cie. ¦cie¿ka pasji, zysku i celu (50.92z)
Twoja e-platforma. Jak siê wybiæ w ¶wiecie pe³nym zgie³ku (39.90z)
O biznesie w internecie. Wszystko co chcieliby¶cie wiedzieæ, ale bali¶cie siê zapytaæ (11.90z)
Wybij siê (39.90z)
E-logistyka (50.92z)
Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja (59.00z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (12.90z)
Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Przechytrzyæ social media (39.90z)
Google Analytics dla marketingowców (25.93z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (59.40z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Skaner Marki. Zbuduj grupê regularnych klientów (22.79z)
E-konsument na rynku us³ug (37.40z)
Zakupy w sieci dla seniorów (22.20z)
Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela (44.95z)
Innowacyjno¶æ przepis na sukces. Model (52.40z)
Podstawy rachunkowo¶ci Zbiór zadañ (29.67z)

Pozostae z serii: Inne

Wstrêtni szefowie. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Strategiczne zarz±dzanie mark± (119.00z)
Wodna logika. Wyp³yñ na szerokie wody kreatywno¶ci (37.00z)
Zen prezentacji - pomys³y i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskona³ych prezentacji (59.00z)
Droga innowacji (59.00z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Mobi (19.90z)
Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wyd. 6 (39.90z)
Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty (29.00z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces (14.90z)
Magiczna drabina do sukcesu (28.50z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' eBook. Pdf (29.90z)
Negocjacje. Sprawdzone strategie (22.78z)
Medytacja nad natur± umys³u (34.90z)
Social media to ¶ciema (39.00z)
Sprzeda¿ i charakter (39.02z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
Poradnik przetrwania w ¿yciu (33.92z)
Access w biurze i nie tylko (47.00z)
A mo¿e zmienisz zdanie' Sekrety perswazyjnego pisania (37.00z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca. eBook. Pdf (29.90z)