e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: ponmaj
Seria: Inne


Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. ePub

Napoleon Hill
cena: 31.99 z
Data wydania: 2011-07-01
stron: 256 , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Nieograniczone mo¿liwo¶ci

  • Inicjatywa i przywództwo - odwa¿nie i aktywnie d±¿ do celu
  • Wyobra¼nia - u¿ywaj potêgi swojego umys³u
  • Entuzjazm - wykorzystaj moc wp³ywania na innych
  • Samokontrola - realizuj nawet naj¶mielsze plany

Uwierz w siebie, a dokonasz wielkich rzeczy.

Na pocz±tku by³o s³owo. Jego autorem by³ Napoleon Hill. Potem wielu na¶ladowców próbowa³o tworzyæ poradniki dotycz±ce zasad osi±gania sukcesu. ¯aden nie by³ jednak w stanie dorównaæ mistrzowi, którego ksi±¿ki do dzi¶ zachwycaj± oryginalno¶ci±, aktualno¶ci± i uniwersalizmem.
Pierwszy raz dzie³o Hilla ukazuje siê w tak pe³nej i aktualnej postaci. Ksi±¿ka Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej ³±czy najnowsze teorie zarz±dzania z klasycznymi zasadami sukcesu Napoleona Hilla. To niepowtarzalna okazja, by skorzystaæ z klasycznych technik ¶wiadomego zarz±dzania sob±, wzbogaconych o zasady wspó³czesnej psychologii, pozwalaj±ce na osi±gniêcie pe³ni w³asnych mo¿liwo¶ci.

Poznaj cztery z³ote prawa sukcesu na drodze do potêgi osobistej:

I. Inicjatywa i przywództwo
Pierwsze prawo uzmys³owi Ci, ¿e umiejêtno¶ci przywódcze s± niezbêdnym warunkiem odniesienia sukcesu, natomiast inicjatywa to podstawa przywództwa. Poka¿e Ci, jak budowaæ aktywn± postawê, jak przyswoiæ sobie cechy charakteryzuj±ce najwybitniejszych przywódców oraz jak zmieniaæ otaczaj±c± Ciê rzeczywisto¶æ.
II. Wyobra¼nia
Drugie prawo nauczy Ciê korzystaæ z mo¿liwo¶ci w³asnego umys³u w celu oddzia³ywania na innych ludzi. Zdradzi Ci zasady prawa przyci±gania oraz autosugestii. Poka¿e, jak obudziæ w sobie ponadprzeciêtn± kreatywno¶æ i jak wyprzedziæ konkurencjê, my¶l±c poza schematami.
III. Entuzjazm
Trzecie prawo pomo¿e uwolniæ tkwi±ce w Tobie ogromne pok³ady energii. Poka¿e Ci, jak zamieniæ pracê w pasjê i jak postêpowaæ, by móc poczuæ siê spe³nionym zawodowo i prywatnie. Zademonstruje Ci moc sugestii i udowodni, ¿e mo¿esz wp³ywaæ na innych oraz nak³aniaæ ich do przyjmowania Twoich propozycji i pomys³ów.
IV. Samokontrola
Czwarte prawo to ¼ród³o wiedzy na temat tego, jak ¶wiadomie kierowaæ swoim dzia³aniem w drodze do realizacji najodwa¿niejszych nawet celów. Poka¿e Ci, jak mo¿esz skutecznie negocjowaæ, poprawiæ wyniki swojej pracy, zdobyæ awans oraz szacunek otoczenia.


Napoleon Hill sta³ siê s³awny w 1928 roku, gdy wyda³ bestseller Prawa sukcesu. Dzie³o to stanowi efekt dog³êbnych badañ nad formu³± sukcesu, jakie Hill przeprowadzi³ w ci±gu dwudziestu lat intensywnej pracy. ¬ród³em wiedzy autora sta³o siê piêciuset najbogatszych ludzi Ameryki. Zaprosili oni Hilla do swych domów oraz firm i pozwolili patrzeæ, jak rodz± siê wielkie pieni±dze. Wnioski ze swoich badañ autor zebra³ i uporz±dkowa³ w siedemna¶cie "zasad sukcesu" - zbiorow± m±dro¶æ najtê¿szych umys³ów pierwszej po³owy XX wieku. Pierwotny manuskrypt okaza³ siê tak obszerny, ¿e trzeba by³o podzieliæ go na czê¶ci - ukaza³ siê w o¶miu tomach.


Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: ponmaj

Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. ePub (21.99z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. Pdf (31.99z)
Etykieta w biznesie. eBook. ePub (31.99z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. ePub (19.90z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych (33.67z)
Etykieta w biznesie. eBook. Pdf (31.99z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Pdf (21.99z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. ePub (21.99z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. ePub (27.90z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. Pdf (19.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. Pdf (21.99z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. ePub (35.90z)

Pozostae z serii: Inne

Modelowanie ewaluacji projektów europejskich (59.44z)
Zarabiaj tyle, ile jeste¶ wart. Zmaksymalizuj swoje przychody ju¿ teraz (37.00z)
Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. Pdf (31.99z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. Mobi (27.90z)
Filozofia I-Cing w zarz±dzaniu (33.15z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca (37.00z)
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika. eBook. Mobi (27.90z)
100 kroków do szczê¶cia. Jak w³asnymi si³ami zmieniæ ¿ycie (27.00z)
Product placement (69.00z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa (46.67z)
Access 2007 PL. Biblia (147.00z)
Coaching na Wyspach Szczê¶liwych (49.00z)
B±d¼ liderk±. Strategie przywódcze dla kobiet (43.73z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Wiarygodno¶æ. Jak j± zdobyæ i utrzymaæ. eBook. Pdf (29.90z)
Suficka ksiêga m±dro¶ci. 99 przymiotów Jedno¶ci (37.00z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBook. ePub (22.90z)
Lista p³ac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z kalkulatorami na CD (109.65z)
Badania jako¶ciowe metody i zastosowania (41.65z)