e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. Pdf

Napoleon Hill
cena: 29.90 z
Data wydania: 2011-09-27
stron: 256, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Kieruj siê swoj± wewnêtrzn± m±dro¶ci±

  • Wspó³praca - odnajd¼ ludzi, którzy bêd± najcenniejsi dla Twojego rozwoju
  • Obracanie niepowodzeñ na w³asn± korzy¶æ - popatrz na swoje dokonania z nowej perspektywy
  • Tolerancja - poznaj czynnik niezbêdny do zapewnienia sobie powodzenia
  • Praktykowanie z³otej zasady - naucz siê w pe³ni stosowaæ zgromadzon± wiedzê
  • Uniwersalne prawo - wykorzystuj swoj± naturaln± energiê do odnoszenia sukcesu

Poznaj cztery z³ote prawa sukcesu na drodze do wiedzy i w³adzy.

XIII. Wspó³praca Trzynaste prawo oferuje Ci wiedzê dotycz±c± zawierania korzystnych sojuszy, dziêki którym nie tylko ³atwiej osi±gniesz za³o¿one cele, ale równie¿ wzbogacisz swoje osobiste do¶wiadczenie. Pozwoli Ci równie¿ otworzyæ swój umys³ na nowe mo¿liwo¶ci, z których do tej pory nie zdawa³e¶ sobie sprawy.
XIV. Obracanie niepowodzeñ na w³asn± korzy¶æ
Czternaste prawo zapewnia Ci si³ê, któr± bêdziesz móg³ wykorzystaæ w najtrudniejszych momentach swojego ¿ycia. Dowiesz siê, jak przezwyciê¿aæ pora¿ki, jak czerpaæ z nich wa¿ne lekcje i jak nie daæ siê ponie¶æ goryczy oraz rezygnacji. Zrozumiesz, ¿e potkniêcia otwieraj± Ci drogê do nowych, lepszych i bardziej warto¶ciowych rozwi±zañ.
XV. Tolerancja
Piêtnaste prawo uzmys³owi Ci warto¶æ otaczaj±cych Ciê osób, dostarczy wiedzy, jak zdobywaæ przyjació³ i jak oddzia³ywaæ na ludzi tak, by przy ich wspó³udziale uda³o Ci siê stworzyæ wielkie dzie³a. Nauczysz siê oceniaæ rzeczywisto¶æ w sposób obiektywny i wydawaæ sprawiedliwe s±dy, rozwiniesz umiejêtno¶ci interpersonalne i przekonasz siê, ¿e ludzie zaczn± do Ciebie lgn±æ.
XVI. Praktykowanie z³otej zasady
Szesnaste prawo przekracza pod wzglêdem wa¿no¶ci ka¿de inne prawo przedstawione w poprzednich lekcjach. Oferuje Ci ono klucz do w³adzy i wiedzy, jak zdobyæ wszystko, co do tej pory le¿a³o poza Twoim zasiêgiem.To wydanie zawiera jeszcze jedno prawo, które do tej pory by³o okryte tajemnic±.

Prawo uniwersalne

Niezwyk³a moc tego prawa jest ukryta w Tobie, Twojej naturze, osobowo¶ci, posiadanych, a czêsto nieu¶wiadomionych mo¿liwo¶ciach. Pozwoli Ci ono spoiæ wiedzê z drzemi±cym w Tobie potencja³em, dziêki czemu osi±gniesz szczyty swoich mo¿liwo¶ci!


Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Zabawa tkwi w NLP. Powa¿na wiedza na weso³o (21.60z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz. eBook. Pdf (27.90z)
Biuro Wszelkiego Pocieszenia (9.90z)
Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie. eBook. Pdf (31.99z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. Mobi (31.99z)
Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. eBook. Mobi (37.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki. eBook. Mobi (31.99z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie. eBook. Mobi (35.90z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. ePub (23.90z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz (39.00z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Pdf (47.00z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji. eBook. Pdf (39.00z)
Sztuka wojny dla kobiet. Genialne strategie Sun Tzu w s³u¿bie p³ci piêknej (6.00z)
Zwyciêstwo bez walki. Strategie przeciw agresji (27.00z)
Gdyby g³upota mia³a skrzyd³a. Najs³ynniejsze katastrofy marketingu hi-tech. Wydanie drugie (45.60z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami (59.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. ePub (39.00z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. ePub (29.90z)
ABC Excel 2010 PL (29.00z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. Pdf (31.99z)

Pozostae z serii: Inne

Biznes na Facebooku i nie tylko (49.00z)
Windows 8.1 Krok po kroku (75.20z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów. eBook. ePub (27.90z)
Teoria wszystkiego, czyli krótka historia wszech¶wiata (29.00z)
Profesjonalni trenerzy (25.42z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. Mobi (31.99z)
Projektowanie stron WWW. U¿yteczno¶æ w praktyce (59.00z)
10 fundamentalnych zasad gry na rynku Forex. Strategie osi±gania zysku (59.00z)
Pu³apki my¶lenia (33.60z)
Zarz±dzanie innowacjami (58.65z)
Z³ota ksi±¿eczka nastawienia na TAK (49.00z)
Beskid ¦l±ski. Beskid ¯ywiecki. Beskid Ma³y. Wydanie 1 (29.90z)
K±pieliska termalne i mineralne. S³owacja, Wêgry oraz Polska. Wydanie 2 (24.90z)
Napoleon Hill. Pocz±tek wielkiej kariery. eBook. Pdf (31.99z)
50 dzie³ klasyki dostatku i bogacenia siê. Zdob±d¼ fortunê i zarz±dzaj maj±tkiem (31.20z)
Zarz±dzanie kryzysowe (36.86z)
Biznesplan po polsku (27.12z)
Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniowaæ w³asn± markê i zbudowaæ karierê (29.18z)
Witryny nie do ukrycia. Jak zbudowaæ stronê, któr± znajdzie ka¿da wyszukiwarka (44.90z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. ePub (23.90z)