e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Psychologia pamiêci. Badania, teorie, zastosowania

Maria Jagodziñska
cena: 69.00 z
Data wydania: 2008-04-16
stron: 616, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie onepress.pl

Podró¿ w g³±b ludzkiej pamiêci

  • Podstawy teoretyczne
  • Pod³o¿e neurobiologiczne
  • Odkrywane tajemnice umys³u
Pamiêæ jest jedn± z najbardziej fascynuj±cych funkcji naszego mózgu. Wydaje nam siê zupe³nie naturalne, ¿e budz±c siê rano, rozpoznajemy pokój i twarze bliskich, a tak¿e potrafimy wykorzystaæ zdobyt± wcze¶niej wiedzê w codziennych sytuacjach. Przecie¿ zadaniem pamiêci jest w³a¶nie gromadzenie wiedzy o ¶wiecie i umiejêtno¶ci nabywanych w ci±gu ¿ycia. To w³a¶nie dziêki niej udaje nam siê zrozumieæ zachowania ludzi i zanalizowaæ okoliczno¶ci, w jakich siê znajdujemy. To ona pozwala nam oceniaæ obserwowane zdarzenia i odbierane wiadomo¶ci.
Ksi±¿ka "Psychologia pamiêci" jest podrêcznikiem akademickim, a zarazem prawdziw± encyklopedi± wiedzy na temat pamiêci. Autorka rozpoczyna wyk³ad od przybli¿enia teorii, odwo³uj±c siê do pionierów badañ w tym zakresie - Hermanna Ebbinghausa czy Frederica Bartletta. Osobny rozdzia³ po¶wiêca neurobiologicznemu pod³o¿u, a tak¿e organizacji pamiêci, jej systemom i procesom. Zabiera nas te¿ w fascynuj±c± podró¿ w g³±b ludzkiego mózgu: opisuje rozwój pamiêci od najm³odszych lat a¿ do wieku dojrza³ego. Przybli¿a specyfikê pamiêci autobiograficznej oraz charakteryzuje ró¿nego typu zaburzenia, w tym ró¿ne rodzaje amnezji i chorobê Alzheimera.
Ponadto podrêcznik opisuje:
  • systemy pamiêci krótkotrwa³ej i d³ugotrwa³ej,
  • procesy kodowania informacji oraz strategie zapamiêtywania,
  • pamiêæ jawn± i utajon± - przejawy, obserwacje, metody badania,
  • zapominanie - teorie i czynniki wp³ywaj±ce na trwa³o¶æ przechowywania danych,
  • procesy wydobywania z pamiêci potrzebnych informacji,
  • starzenie siê pamiêci i zmiany neurologiczne w mózgu.

"Podrêcznik pozwoli studentom zdobyæ aktualn± wiedzê z zakresu psychologii pamiêci, u³atwi zrozumienie ró¿nych kontrowersji o charakterze teoretycznym, które s± obecne we wspó³czesnej psychologii. Dostarczy te¿ narzêdzia do krytycznej analizy ró¿nych wyników, hipotez, koncepcji, itp. Problematyka poruszana w podrêczniku zakresowo odpowiada potrzebom studentów psychologii, a tak¿e w pewnym stopniu pedagogiki, oraz potrzebom badaczy interesuj±cych siê kognitywistyk±, a szczególnie filozofi± umys³u."
prof. dr hab. Zdzis³aw Chlewiñski

"Podrêcznik zas³uguje, moim zdaniem, na najwy¿sz± ocenê. Tak jest zarówno ze wzglêdu na zawarto¶æ tre¶ciow± ksi±¿ki, jak i zastosowane formy jej prezentacji. (...) Autorce wyra¿am uznanie za uwieñczony sukcesem ogromny trud w pe³ni kompetentnego i starannego przygotowania tekstu."
prof. dr hab. Ziemowit W³odarski

Specjalne Wyró¿nienie im. Teofrasta

Kapitu³a Nagrody Teofrasta magazynu psychologicznego Charaktery wyró¿ni³a ksi±¿kê Marii Jagodziñskiej "Psychologia pamiêci. Badania, teorie, zastosowania". Ksi±¿ka zosta³a uhonorowana Specjalnym Wyró¿nieniem im. Teofrasta w konkursie na najlepsz± ksi±¿kê psychologiczn± 2008 roku.


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Same s³uszne decyzje (37.32z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze (12.90z)
Zespo³y (37.86z)
Podrêcznik coachingu (34.21z)
Jak przetrwaæ i odnie¶æ sukces w biznesie (22.10z)
Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów (55.17z)
Opanuj swój wewnêtrzny g³os. Jak w nieca³e 30 sekund wygraæ wojnê tocz±c± siê w Twojej g³owie i zyskaæ wyj±tkowe ¿ycie! (28.19z)
Mniej znaczy wiêcej. Nowa koncepcja bogactwa (37.00z)
B³±d PowerPointa (39.00z)
Dlaczego tamten go¶æ jest bogaty, a ja nie (39.00z)
Jak zdobyæ pracê i negocjowaæ zarobki (39.90z)
Coaching kadry kierowniczej (42.42z)
Jak zaoszczêdziæ godzinê dziennie' Sprawne zarz±dzanie czasem (34.90z)
Potêga s³owa „dlaczego”. Jak siê wyró¿niæ na tle konkurencji (37.00z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Techniki sprzeda¿y osobistej (33.15z)
Pamiêæ na zawo³anie. Metody i techniki pamiêciowe (19.98z)
Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³ (11.90z)
Kluczowe rozmowy. Kluczowe rozmowy Jak prowadziæ rozmowê gdy stawka w grze jest wysoka (49.90z)
Odchodz±c od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji (33.35z)

Pozostae z serii: Inne

Introwertyk i ekstrawertyk w sid³ach mi³o¶ci. Jak sprawiæ, aby zwi±zek oparty na przeciwieñstwach by³ udany' (27.00z)
Bieganie metod± Gallowaya. Ciesz siê dobrym zdrowiem i doskona³± form±! (39.00z)
Lost: Zagubieni i filozofia. Mroczna strona wyspy (21.39z)
Przywództwo edukacyjne. Wspó³czesne wyzwania (41.65z)
Rozwa¿ny inwestor. Wydanie II zaktualizowane (11.90z)
Jednominutowy przedsiêbiorca (26.92z)
Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fa³szywych za³o¿eñ (41.65z)
Ksi±¿ê (34.90z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie (39.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. Pdf (21.99z)
Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. ePub (27.90z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko. eBook. ePub (35.90z)
Henryka Sytnera Wakacje na Dwóch Kó³kach (39.00z)
Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów (55.17z)
PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Twitter. Prawdziwa historia o bogactwie, w³adzy, przyja¼ni i zdradzie (25.93z)
Jednominutowy mened¿er. Równowaga ¿ycia i pracy. Zdrowy tryb ¿ycia kluczem do sukcesu (16.92z)
Marketing partnerski na rynku przedsiêbiorstw (50.92z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi (32.90z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II (99.00z)