e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP


Psychologia przywództwa

Harry Levinson
cena: 47.00 z
Data wydania: 2007-10-29
stron: 256, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Artyku³y, które przetrwa³y próbê czasu

  • Zarz±dzanie przez czyje¶ cele?
  • Mened¿erowie w ¶rednim wieku
  • Nierozs±dne nastawienie do motywacji
Techniki motywacji rekomendowane przez ekspertów jako znakomite i skuteczne czêsto czyni± wiêcej z³ego ni¿ dobrego. Mierzenie celów tylko dlatego, ¿e da siê je zmierzyæ, doprowadza do absurdów. M³odzi pracownicy odchodz±, kiedy orientuj± siê, ¿e obiecywane im wielkie mo¿liwo¶ci nie istniej±. Motywuj±ce opisy stanowisk s± sztuczne i nieprzekonuj±ce. Spotkania, które maj± stymulowaæ pracê zespo³ow±, wywo³uj± agresywn± grê indywidualnych ambicji. Zarz±dzanie sta³o siê odhumanizowan± in¿ynieri± przemys³ow±.
Harry Levinson zadaje dra¿liwe pytania, których wielu mened¿erów wola³oby unikn±æ.
  • Co sta³o siê z prawdziwymi potrzebami pracowników?
  • Dlaczego ludzie rezygnuj± z zaanga¿owania w pracê i choæ pozostaj± w firmie, przestaj± siê w niej realizowaæ?
  • Czemu tak wielu zarz±dzaj±cych wci±¿ zak³ada, ¿e nikt oprócz nich nie ma prawa wychodziæ z inicjatyw±?
  • Co naprawdê przeszkadza pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji?
  • Jak samoocena pracownika ma siê do jego oceny w oczach prze³o¿onych?
  • Jaki poziom rywalizacji w miejscu pracy nie jest toksyczny?

Nie wierz w iluzje.
Popularne teorie zarz±dzania odarte ze z³udzeñ.Cena: 47.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Machiavelli. Nowoczesne przywództwo (37.00z)
Sztuka znajdowania dobrych doradców. O czym nie mówi± konsultanci (39.20z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Skuteczny networking (2.00z)
Ksi±¿ê (27.00z)
Kierownik w instytucji publicznej. Znajd¼ swój w³asny, skuteczny styl zarz±dzania (47.00z)
Sze¶æ pikseli oddalenia. Zarabiaj dziêki sieci Web 2.0 (23.40z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów (49.00z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Marketing (69.00z)
Godzina dziennie z e-mail marketingiem (59.00z)
Kryzys. Pozytywne skutki negatywnych zmian (27.00z)
Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarzadzania Twoja firm± (39.20z)
Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi (59.00z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)
Sto niekonwencjonalnych strategii. Zasady sztuki wojennej (39.00z)
Kobiecy styl zarzadzania (34.90z)
Od pomys³u do zysku. Jak spieniê¿yæ innowacyjno¶æ (34.90z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian, Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (71.20z)
Samodzielna firma. Za³ó¿ i rozwiñ w³asn± firmê (44.90z)

Pozostae z serii: VIP

Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery (29.90z)
Harvard Business Review. Fuzje i przejêcia (5.00z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo w sytuacjach prze³omowych (69.00z)
Czas rekinów. Liderzy amerykañskiego biznesu XX wieku (69.00z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Przywództwa mo¿na siê nauczyæ (37.60z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Harvard Business Review. Atrybuty przywódcy (55.20z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie samym sob± (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wiedz± (69.00z)
Harvard Business Review. Negocjacje i rozwi±zywanie konfliktów (69.00z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Kobiety gór±! Jak przetrwaæ w labiryncie biznesu (39.20z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)