e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -39%


Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Wydanie II rozszerzone

Marek Ska³a
promocja -39%
cena: 34.327868852459 z 20.94 z
Data wydania: 2009-09-02
stron: 192, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie onepress.pl

150 skutecznych technik jak wyj¶æ z kryzysu!

Go¶æ specjalny II wydania: prof. Witold M. Or³owski
Ile potrwa ¶wiatowy kryzys gospodarczy, tego nie wiemy. Potrzebujemy jednak wskazówek, jak go przetrwaæ. Na szybkie odbicie siê od dna nie mo¿emy liczyæ, stagnacja sporo potrwa. Dlatego drugie wydanie zosta³o uzupe³nione o rozdzia³ kryzysowy. Pierwsze wydanie tej ksi±¿ki ukaza³o siê niemal na rok przed kryzysem. Zawiera³o ponad 150 technik, za pomoc± których mo¿na zbudowaæ lub poprawiæ dobre relacje - jak siê okazuje, najwa¿niejsz± rzecz w kryzysie. Efekt tej ksi±¿ki nie znajduje siê jednak na jej stronach - ten efekt jest w nas. Ju¿ WIESZ, co robiæ i jak robiæ. To jednak za ma³o. Nale¿y jeszcze TO ZROBIÆ. Ka¿da ze 150 technik co¶ daje, zmniejsza skutki kryzysu, pozwala go unikaæ w jakim¶ obszarze, daje wrêcz szansê na sukces.
"Gratulujê postêpów w pracy nad ksi±¿k±. Nie mogê siê doczekaæ jej publikacji. Przesy³am Ci wprowadzenie, które mo¿esz zamie¶ciæ. Powodzenia w pisaniu."
Bob Cialdini

"Marek - TA KSI¡¯KA TO WSPANIA£A IDEA - i dziêkujê, ¿e umie¶ci³e¶ mnie w tak wspania³ym towarzystwie."
Kevin Hogan

"W zarz±dzaniu lud¼mi najwa¿niejsze jest motywowanie - do lepszej pracy, rozwoju, zmiany. I wszystko to jest w tej ksi±¿ce. Dobra idea - techniki z najwy¿szej pó³ki - podane s± prosto, do zastosowania od zaraz. Osobisty udzia³ najwiêkszych ¶wiatowych autorytetów biznesu - Cialdiniego, Hogana, Ury'ego - obok znakomitych komentarzy Andrzeja Mleczki daje tej ksi±¿ce dodatkowe atuty. Chce siê j± czytaæ, dobrze siê czyta i warto j± czytaæ."
Katarzyna Niezgoda

"¯ywy jêzyk, przystêpna forma, liczne praktyczne przyk³ady. Do tego dowcipne, niekonwencjonalne puenty. To idealna lektura dla osób, które pragn± byæ skuteczne oraz odnosiæ sukcesy zarówno w biznesie, jak i ¿yciu prywatnym."
Igor Chalupec

"Ksi±¿ka ta jest nowym zjawiskiem w naszej literaturze biznesowej z dwóch co najmniej powodów. Pierwszy to znakomita równowaga miêdzy s³owem i obrazem - o¿ywiaj±ca pozycja, która uczy, bawi±c. Drugi to równowaga miêdzy mnóstwem sugestii dla praktyków i spor± dawk± rzetelnej, pog³êbionej refleksji o relacjach miêdzy lud¼mi. Autor upraszcza, nie sp³ycaj±c, daje trafne przyk³ady, wyja¶niaj±c jednoznacznie opisywane idee, regu³y i zasady. Lektura dla wszystkich! Ksi±¿ka ¶wietnie smakuje dziêki osobistemu podej¶ciu autora, bezpretensjonalnej opowie¶ci o spotkaniach z wieloma znakomitymi osobisto¶ciami ¶wiata spo³ecznego, lud¼mi pokazywanymi w ujmuj±cy, bezpo¶redni sposób. Przybli¿aj±c autorów, przybli¿a ich idee."
prof. dr hab. Zbigniew Nêcki
Patroni medialni:


Cena: 20.94 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Komunikacja i negocjacje

Jak wygrywaæ ka¿dy spór. Negocjacje w ¿yciu codziennym (12.90z)
Kultura biznesu. Normy i formy (41.07z)
Skuteczna komunikacja w biznesie (82.98z)
Sztuka skutecznego porozumiewania siê (33.92z)
Pracuj ze mn±. Osiem najs³abszych punktów w relacjach damsko-mêskich w biznesie (29.67z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (39.90z)
Sztuka negocjacji prawniczych (34.20z)
O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka (34.30z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (8.38z)
Mowa cia³a w pracy (25.83z)
Sze¶æ poziomów wp³ywu spo³ecznego. Nauka, praktyka i psychologia Roberta Cialdiniego (39.00z)
5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjowaæ w biznesie (34.90z)
Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu (29.90z)
Jak wygraæ ka¿de negocjacje. Nie podnosz±c g³osu, nie trac±c zimnej krwi i nie wybuchaj±c gniewem (44.90z)
Inspiruj±cy mened¿er. Budowanie relacji, które przek³adaj± siê na wyniki (41.65z)
Dzieñ dobry i co dalej (37.32z)
Wielki konflikt (25.42z)
Jak mówiæ rozmawiaæ przemawiaæ ' (26.78z)
Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu (39.00z)
Do kina, na lody, do ³ó¿ka. Przewodnik dla niezale¿nych kobiet (27.00z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mog± usprawniæ ka¿dy aspekt Twojego ¿ycia (11.90z)
Przemiana. Jak sprawiæ by reszta twojego ¿ycia by³a jeszcze lepsza (34.90z)
Zwiêksz swój finansowy IQ (35.81z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (12.90z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (29.25z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
Przedsiêbiorczo¶æ Podstawy teoretyczne (49.00z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Ekonomia mened¿erska (89.00z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (12.90z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)
Rekrutacja i selekcja personelu (24.65z)
Jak pomno¿yæ ¼ród³a swoich dochodów. Metody zdobycia i zachowania maj±tku (58.65z)
Jak siê sprzedaæ. Skuteczne techniki prezentacji, przekonywania i przekazu swoich idei (42.42z)
Jak dzia³a szczê¶cie. Klucz do rado¶ci w pracy i w ¿yciu (22.20z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Kalkulacje finansowe (33.15z)
Czy jeste¶ wystarczaj±co bystry, ¿eby pracowaæ w Google' (39.90z)
Przywództwo Alfa. Narzêdzia dla liderów biznesu, którzy oczekuj± wiêcej od ¿ycia (59.00z)

Pozostae z serii: Inne

Sze¶æ ram my¶lowych (18.99z)
Sztuka skutecznego porozumiewania siê (33.92z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy. eBook. Mobi (29.90z)
Kierowanie (72.17z)
Duet, który przetrwa³ piek³o. Niezwyk³a historia z czasów II wojny ¶wiatowej (34.00z)
Berlin. Udany Weekend Michelin. Wydanie 2 (18.90z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (59.00z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Ekonometria (33.43z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y. eBook. ePub (37.00z)
Jak zarabiaæ na surowcach' Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji (59.00z)
Marketing relacji Teoria i praktyka (37.00z)
Twoja e-platforma. Jak siê wybiæ w ¶wiecie pe³nym zgie³ku (39.90z)
Magiczna drabina do sukcesu (28.50z)
Wiarygodno¶æ. Jak j± zdobyæ i utrzymaæ. eBook. Pdf (29.90z)
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej m³odo¶ci cia³a i umys³u (39.00z)
Trener bez maski (73.00z)
Jak inwestowaæ w z³oto i srebro (43.43z)
Pozytywna psychologia pora¿ki (29.67z)
Makroekonomia (63.67z)