e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych

Marek Ska³a, Andrzej Mleczko
cena: 29.00 z
Data wydania: 2007-10-24
stron: 184, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl
Je¶li chcesz co¶ zmieniæ, spowodowaæ, by Twoje ¿ycie w jakim¶ obszarze sta³o siê inne, to wkurzenie, z³o¶æ czy irytacja S¡ NAJLEPSZYM ZE STARTERÓW. Emocja, zwi±zana z tym, ¿e czego¶ nie potrafisz, ¿e Ciê odrzucili, ¿e inni potrafi± a Ty nie, to ¶wietny i chyba, najbardziej polecany element dokonywania zmian. Praktycznie bior±c - JAK SIÊ NIE W¦CIEKNIESZ, TO SIÊ NIE ZMIENISZ.
Istniej± te¿ inne - bardzo wyrozumowane, przemy¶lane decyzje o zmianie dotychczasowego ¿ycia czy nawyków. Do¶æ czêsto jednak bezemocjonalne, deklaracje koñcz± siê s³omianym zapa³em. Mo¿na te¿ przej¶æ traumê - zobaczyæ umieraj±cego na raka p³uc przyjaciela (i rzuciæ palenie) albo zwalnianego z pracy kolego (i przysi±¶æ do nauki angielskiego). Jednak tej bolesnej motywacji do zmian nie polecam.
Ksi±¿kê szczególnie polecam w¶ciekniêtym - tym, którzy ju¿ szukaj± czego¶ nowego w swoim ¿yciu, s± ¿adni zmiany. I proponujê im ponad sto technik rozmaitych z ró¿nych dziedzin, zaczerpniêtych od wielu ludzi, profesorów, ksiê¿y, guru biznesu.
Marek Ska³a


"Gratulujê postêpów w pracy nad ksi±¿k±. Nie mogê siê doczekaæ jej publikacji. Przesy³am Ci wprowadzenie, które mo¿esz zamie¶ciæ. Powodzenia w pisaniu."
Bob Cialdini

"Marek - TA KSI¡¯KA TO WSPANIA£A IDEA - i dziêkujê, ¿e umie¶ci³e¶ mnie w tak wspania³ym towarzystwie."
Kevin Hogan

"W zarz±dzaniu lud¼mi najwa¿niejsze jest motywowanie - do lepszej pracy, rozwoju, zmiany. I wszystko to jest w tej ksi±¿ce. Dobra idea - techniki z najwy¿szej pó³ki - podane s± prosto, do zastosowania od zaraz. Osobisty udzia³ najwiêkszych ¶wiatowych autorytetów biznesu - Cialdiniego, Hogana, Ury'ego - obok znakomitych komentarzy Andrzeja Mleczki daje tej ksi±¿ce dodatkowe atuty. Chce siê j± czytaæ, dobrze siê czyta i warto j± czytaæ."
Katarzyna Niezgoda

"¯ywy jêzyk, przystêpna forma, liczne praktyczne przyk³ady. Do tego dowcipne, niekonwencjonalne puenty. To idealna lektura dla osób, które pragn± byæ skuteczne oraz odnosiæ sukcesy zarówno w biznesie, jak i ¿yciu prywatnym."
Igor Chalupec

"Ksi±¿ka ta jest nowym zjawiskiem w naszej literaturze biznesowej z dwóch co najmniej powodów. Pierwszy to znakomita równowaga miêdzy s³owem i obrazem - o¿ywiaj±ca pozycja, która uczy, bawi±c. Drugi to równowaga miêdzy mnóstwem sugestii dla praktyków i spor± dawk± rzetelnej, pog³êbionej refleksji o relacjach miêdzy lud¼mi.
Autor upraszcza, nie sp³ycaj±c, daje trafne przyk³ady, wyja¶niaj±c jednoznacznie opisywane idee, regu³y i zasady. Lektura dla wszystkich! Ksi±¿ka ¶wietnie smakuje dziêki osobistemu podej¶ciu autora, bezpretensjonalnej opowie¶ci o spotkaniach z wieloma znakomitymi osobisto¶ciami ¶wiata spo³ecznego, lud¼mi pokazywanymi w ujmuj±cy, bezpo¶redni sposób. Przybli¿aj±c autorów, przybli¿a ich idee."
prof. dr hab. Zbigniew NêckiCena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: sensus

Wstrêtne kobiety. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
W krzy¿owym ogniu pytañ. Sztuka odpowiedzi na trudne pytania (29.90z)
Zrozumieæ nastolatka. Od nici porozumienia do g³êbokich wiêzi (19.00z)
Jak zwiêkszyæ poczucie w³asnej warto¶ci' Trening (34.90z)
Zdrowe my¶lenie. Jak przekuwaæ pora¿ki w sukcesy i zarabiaæ na tym miliony (24.90z)
Jak pozbyæ siê z³ych nawyków' Trening (34.90z)
Jak stworzyæ udany zwi±zek' Trening (34.90z)
Jak opanowaæ wilczy apetyt' Trening (34.90z)
Trudne ¿ycie synowej. Jak przetrwaæ w zwi±zku z te¶ciow± (24.00z)
Jak przezwyciê¿yæ nie¶mia³o¶æ i lêk przed otoczeniem' Trening (34.90z)
Jak rozpoznaæ k³amcê. Dlaczego ludzie nie mówi± prawdy i jak ich na tym przy³apaæ (33.00z)
Inteligencja spo³eczna. Nowa nauka sukcesu (34.90z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (27.00z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (7.90z)
Jak przetrwaæ z rodzin±' Trening (34.90z)
Be Happy! Szko³a szczê¶cia (27.00z)
Harmonia ducha i wewnêtrzny spokój (29.00z)

Pozostae z kategorii: Zasoby ludzkie

Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze (27.00z)
Harvard Business Review. Efektywna komunikacja (69.00z)
Zwalnianie pracownika. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (3.00z)
W³adca czasu, czyli skuteczne zarz±dzanie w³asnym ¿yciem (34.90z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim (26.32z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! (37.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie samym sob± (69.00z)
Rozwój zasobów ludzkich (45.60z)
Kto jest kim. Typy osobowo¶ci dla mened¿erów (99.00z)
Biznes i futbol (33.00z)
Pokonywanie przeszkód. Przypowie¶æ o tym, jak poskromiæ smoka konfliktu (29.90z)
Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespó³ i ja (26.40z)
Prowadzenie spotkañ biznesowych. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów (34.90z)
Feedback czyli informacja zwrotna. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (39.90z)
Zatrudniaj z g³ow±. Racjonalny sposób na zbudowanie ¶wietnego zespo³u (44.90z)
Zasoby ludzkie - planowanie i zarz±dzanie (39.00z)
Dodaj im skrzyde³! Jak najlepsi liderzy wyzwalaj± potencja³ swoich wspó³pracowników (39.00z)
Mowa cia³a. Praktyczne wprowadzenie (29.00z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie (44.90z)

Pozostae z serii: Inne

Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych. eBook. Mobi (31.99z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. Mobi (23.90z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. Pdf (19.90z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Doskonalenie pamiêci dla bystrzaków (27.92z)
Emigracja do USA. Wydanie VIII (39.20z)
Szczê¶cie m³odego umys³u. Nauki Dalajlamy (16.18z)
Szefologika, czyli logika szefowania (31.85z)
Indie. W poszukiwaniu sacrum. Wydanie 1 (49.90z)
Motywacja. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Mistrzowie rynków finansowych (79.00z)
W dialogu III (27.00z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka (34.30z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Zarz±dzanie mark± w segmencie B2B (59.42z)
Portugalia. Od Lizbony po wybrze¿e Algarve. Wydanie 1 (24.90z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. eBook. ePub (29.90z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. eBook. ePub (29.90z)
Pies wojny. Jak oficer SAS sta³ siê pionkiem w afrykañskiej wojnie o ropê (11.90z)