e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: ebiznes
Seria: Inne
Promocja: -19%


Potêga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej

Carl Shapiro, Hal R. Varian
promocja -19%
cena: 48.395061728395 z 39.20 z
Data wydania: 2007-04-11
stron: 368, twarda oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl

Pierwsza ksi±¿ka wyja¶niaj±ca mechanizmy ekonomii sieciowej

  • Prawo sieci. Jak informacje staj± siê produktami i nabieraj± warto¶ci?
  • Wyszukiwarki, e-booki i inne modele zysku w erze informacji
  • Jak pañstwowa polityka informacyjna wp³ywa na sferê biznesu?
Kto zyskuje, a kto traci w realiach ekonomii sieciowej?
¦wiatem rz±dz± informacje. To w³a¶nie one, a nie dobra przemys³owe, s± dzi¶ g³ówn± si³± napêdow± rozwoju ¶wiatowych rynków. Klienci specjalnych serwisów gie³dowych p³ac± najwiêcej za wiadomo¶ci otrzymywane w czasie rzeczywistym. Bazy danych s± cenne, poniewa¿ oferuj± dostêp do informacji przefiltrowanych. Wydawcy encyklopedii elektronicznych zarabiaj± na eliminacji no¶nika papierowego. A dostawcy plików muzycznych MP3 skutecznie obchodz± kosztowny system dystrybucji p³yt. To tylko nieliczne z wielu sposobów zarabiania pieniêdzy na handlu informacj±.
Autorzy tej ksi±¿ki od dwudziestu piêciu lat badaj± si³y ekonomiczne decyduj±ce o sukcesie lub pora¿ce w gospodarce sieciowej. Omawiaj± sprawdzone zasady gry na rynkach informacji. Skorzystaj z ich do¶wiadczenia i dowiedz siê, jak:
  • "opakowaæ" informacjê w us³ugi i produkty podnosz±ce jej warto¶æ,
  • sprzedawaæ podobne wiadomo¶ci po ró¿nych cenach,
  • zarabiaæ na wdra¿aniu kolejnych wersji produktów informacyjnych,
  • zabezpieczaæ swoj± w³asno¶æ intelektualn± przed piractwem,
  • wprowadzaæ nowe standardy odcinaj±ce konkurencjê od klientów,
  • przenie¶æ siln± markê do ¶wiata wirtualnego.

Prze³omowy bestseller wprost z Doliny Krzemowej,
rekomendowany przez dyrektorów firm
Intel, Novell Inc., Amazon.com oraz 3ComCena: 39.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: ebiznes

E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzaæ po¿±danie klientów i zazdro¶æ konkurencji (39.00z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Allegro. Jak zarabiaæ du¿e pieni±dze na aukcjach internetowych (27.00z)
Sprzeda¿ online. Jak wzmocniæ swoj± pozycjê w internecie (35.20z)
Czas na e-biznes (47.00z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Prowad¼ blog! Przewodnik dla ma³ych firm (34.00z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! (37.00z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu' (33.00z)
Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
125 pytañ na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego (23.40z)

Pozostae z serii: Inne

Sprawozdanie finansowe przedsiêbiorstwa (50.92z)
Jak wygrywaæ ka¿dy spór. Negocjacje w ¿yciu codziennym (29.90z)
Money. Jak pomno¿yæ swój kapita³ czyli prosta droga do sukcesu i dobrobytu (26.59z)
Komplement. Sztuka uwodzenia s³owem (37.00z)
Makroekonomia (76.42z)
Podatki 2014 Meritum (229.00z)
Najg³upsi przestêpcy (27.00z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein. eBook. Mobi (31.99z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (12.90z)
Wêdrówki z Gandalfem Przywództwo (44.90z)
Harmonia ducha i wewnêtrzny spokój (29.00z)
Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych (39.50z)
Godzina dziennie z e-mail marketingiem (59.00z)
Wiêcej ni¿ Sekret (29.90z)
Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych (7.90z)
Zarz±dzanie stresem (25.06z)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty. eBook. Mobi (22.90z)
Product placement (69.00z)
Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze my¶lenie (50.91z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka efektywno¶ci. Skuteczna realizacja zadañ. (74.00z)