e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: komunikacja
Seria: Power


Retoryka. Mowa zjednuje ludzi. Wydanie IV

Jaroslav Kohout
cena: 34.90 z
Data wydania: 2006-07-05
stron: 256, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Mów i zdobywaj sprzymierzeñców

  • Jak mówiæ dobrze i przekonuj±co: cenne rady dla mówców
  • Pe³na sala: jak radziæ sobie z trem±
  • S³owo w biznesie: skuteczna komunikacja dla mened¿erów
  • Mowa czyni cuda: jak prowadziæ negocjacje
Mowa towarzyszy nam przez ca³e ¿ycie. Czêsto to od wypowiadanych s³ów zale¿y, jak postrzegaj± nas bliscy, przyjaciele, wspó³pracownicy. Dobrze jest mówiæ to, o czym siê my¶li, jednak równie wa¿ne jest, by zawczasu przemy¶leæ, co nale¿y powiedzieæ. Dar przekonywania to bezcenny sprzymierzeniec. Pomaga osi±gn±æ cele biznesowe, u³atwia zjednywanie ludzi, jest skutecznym orê¿em podczas s³ownych utarczek.
Ksi±¿ka "Retoryka. Mowa zjednuje ludzi. Wydanie IV" odkrywa ogromn± si³ê s³ów, pokazuj±c, jak skutecznie porozumieæ siê z drugim cz³owiekiem. Jaroslav Kohut podkre¶la znaczenie s³ów w codziennym ¿yciu. Wprowadza w tajniki skutecznych negocjacji, radzi, jak napisaæ dobre przemówienie i jak opanowaæ tremê przed publicznym wyst±pieniem. Przedstawia te¿ najczêstsze b³êdy oratorskie.
  • Konstruktywna krytyka: jak bez urazy wskazywaæ cudze b³êdy
  • Sztuka prezentacji: jak umiejêtnie przedstawiæ firmê, produkt i... siebie
  • Najczêstsze b³êdy pope³niane podczas wyst±pieñ publicznych: jak ich unikaæ
  • Mowa dla zmys³ów: ró¿nice miêdzy s³owem pisanym, mówionym i s³yszanym


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: komunikacja

Werbalna prowokacja. Pos³uguj siê retoryk± ostr± jak brzytwa (34.90z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych (59.00z)
Sposoby na szefa. Wychowaj swojego prze³o¿onego (19.90z)
Doceniæ konflikt. Od walki i manipulacji do wspó³pracy (31.85z)
A mo¿e zmienisz zdanie' Sekrety perswazyjnego pisania (37.00z)
Sekrety retoryki. Regu³y skutecznej komunikacji (19.90z)
Wiadro pe³ne galaretki. Odkryj sekrety doskona³ej komunikacji w biznesie (31.20z)
Orê¿ perswazji. Gesty i s³owa, które maj± moc (39.00z)
Jak sobie radziæ z trudnymi lud¼mi. eBook (19.90z)
Potêga mowy cia³a. Jak odnie¶æ zawodowy i towarzyski sukces (27.89z)
Sztuka obserwacji, czyli skuteczne studiowanie drugiego cz³owieka (37.00z)
Nie daj siê z³emu szefowi i kiepskim kolegom (27.92z)
Trudni ludzie. Jak przetrwaæ w zwi±zku z idiot± (29.90z)
Magnetyzm osobowo¶ci. Poznaj sekrety wp³ywania na innych (34.00z)
Logika zwyciê¿ania sporów. Broñ przeciwko k³amcom i krêtaczom (29.00z)
Doskona³a umiejêtno¶æ komunikacji. eBook (19.90z)
Prawo Wiêzi. Jak siê dogadaæ i stworzyæ doskona³e relacje prywatne i zawodowe (29.00z)
Potêga kontaktu wzrokowego. Jak osi±gn±æ sukces w biznesie, mi³o¶ci i ¿yciu towarzyskim (42.90z)
Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)
Praca z Tob± mnie niszczy. Jak wyzwoliæ siê z emocjonalnych pu³apek w miejscu pracy (37.00z)

Pozostae z serii: Power

Tajniki magii NLP. Zbiór 77 kluczowych wzorców (49.00z)
TyMy¶l. Inaczej zrobi± to za Ciebie... Wydanie II (21.60z)
Zafascynuj ich! 7 metod na skuteczn± perswazjê i wzbudzanie zachwytu (31.20z)
Grzeczne dziewczynki siê nie bogac±. 75 b³êdów, które utrudniaj± kobietom osi±gniêcie niezale¿no¶ci finansowej (27.00z)
Sukces mimo wszystko. ¦ladami Donalda Trumpa (29.00z)
Perswazja nie do odrzucenia. Sekretny sposób na to, by za ka¿dym razem s³yszeæ TAK (39.00z)
Oczekuj cudów! Sekretna moc tkwi w Tobie (34.90z)
Sztuka obserwacji, czyli skuteczne studiowanie drugiego cz³owieka (37.00z)
Potêga perswazji. Jak siê nas kupuje i sprzedaje (37.00z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. Grzeczne dziewczynki siê nie bogac±. (39.20z)
Jak wywieraæ wp³yw na ludzi (42.90z)
Komunikacja niewerbalna (69.00z)
Free Lunch. Ekonomia dobrze przyrz±dzona (31.20z)
NLP - EWOLUCJA. Przejd¼ kolejny etap rozwoju - od cz³owieka my¶l±cego do cz³owieka szczê¶liwego (47.00z)
Haker umys³ów. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Sen o bogactwie. 7 k³amstw, które niszcz± Twój sukces (34.00z)
Poradnik korporacyjnego szczura (34.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji w praktyce. eBook (24.90z)
Praktyka przekonywania, czyli jak pozyskiwaæ zwolenników dla swoich racji i propozycji (27.90z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)