e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Rodzynki studenckie, czyli co siê wyk³ada na wyk³adach. eBook

Mariusz Kêdziora
cena: 24.90 z
Data wydania: 2010-03-17
stron: 180, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Tu nie ma my¶lenia. Tu siê studiuje!

"Wyk³ad to przenoszenie wiadomo¶ci z notatek wyk³adowcy do notatek ucznia - z pominiêciem mózgów ich obu"
Pokolenia uczniów
To ksi±¿ka cenna niczym harwardzki indeks. Zmieniaj±ca postrzeganie tak, jak grafik zajêæ zmienia plany na wieczór. A jej warto¶æ na kszta³t wagi dziennika lekcyjnego jest bardzo znacz±ca. To pozycja obowi±zkowa w ka¿dym plecaku, torebce, na ka¿dym biurku, a nawet we wszystkich dziekanatach i sekretariatach ¶wiata. Lektura dedykowana studentom, uczniom, nauczycielom, wyk³adowcom i tym, którzy z ³ezk± w oku wspominaj± chwile nieskrêpowanej rado¶ci podczas w³asnej nauki.
Antologia z³otych, srebrnych i platynowych my¶li wyk³adowców najwiêkszych i najzabawniejszych polskich uczelni, zebranych podczas æwiczeñ, laborek, wyk³adów, egzaminów czy korzystania z pomieszczeñ u¿ytku publicznego.
Uwaga! Czytanie tekstów zamieszczonych w ksi±¿ce grozi niekontrolowanymi wybuchami ¶miechu i zara¿aniem otoczenia ogóln± weso³o¶ci±. Przekonaj siê, ¿e "studencka jajecznica" to nie tylko "otwarcie lodówki, podrapanie jajek, zamkniêcie lodówki". Studencka jajecznica to wszystko to, co dzieje siê w naszych klasach, naszych grupach, na naszych uczelniach i co wyzwala w Tobie dziki rechot.

W my¶l zasady: 3xZ, czyli Zakuæ Zaliczyæ Za¿artowaæCena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Realizacja. Droga do wykonania planów (5.00z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie. eBook. Pdf (39.00z)
Wszystko mo¿na narysowaæ! Wykorzystanie my¶lenia wizualnego w biznesie (39.92z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. Mobi (23.90z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' eBook. ePub (29.90z)
Zarz±dzanie ryzykiem walutowym. eBook. Mobi (27.90z)
E-mail marketing. 10 wyk³adów o skutecznej promocji w sieci (34.90z)
Xingu Rzeka wolnych Indian (19.64z)
Kompendium technik perswazyjnych. eBook. Pdf (31.99z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci (37.00z)
Pracuj z g³ow±! Spraw, by Twoja praca sta³a siê ³atwa, lekka i przyjemna (32.90z)
Wiêcej przebojowo¶ci! Jak pewnie kroczyæ przez ¿ycie (27.00z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej. eBook. Pdf (27.90z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Pdf (79.00z)
Napoleon Hill. Pocz±tek wielkiej kariery (31.99z)
HIPERswazja, czyli jak pisaæ zabójczo skuteczne teksty reklamowe. eBook. Pdf (19.90z)
Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie. eBook. ePub (13.95z)
Fotografia portretowa i reporta¿owa. Warsztaty fotograficzne (59.00z)
Ku doskona³o¶ci. 30 dni pracy nad sob± (25.41z)
Pary¿. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi±zania (39.00z)
Pokusy i ³akocie. Niezbyt grzeczna rzecz o mi³o¶ci (11.90z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. Pdf (34.90z)
Stra¿nik Mafii (4.00z)
Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów (51.00z)
Metody ilo¶ciowe w badaniach marketingowych (41.07z)
Zdobywanie informacji. Technika szybkiego zadawania trafnych pytañ (20.83z)
Zarz±dzanie projektami unijnymi (42.00z)
NLP. Nowa technika osi±gania sukcesów. Wydanie II (49.00z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych (34.00z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej. eBook. Pdf (29.90z)
Napoleon Hill. Pocz±tek wielkiej kariery. eBook. Pdf (31.99z)
Jak na zaufaniu budowaæ dobre relacje z lud¼mi (29.00z)
Zarz±dzanie projektami dla bystrzaków (39.00z)
Wilk w owczej skórze. Jak zdemaskowaæ przeciwnika i skutecznie broniæ siê przed manipulacj± (34.90z)
Wstrêtni ludzie. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II (8.00z)
e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (50.00z)
Suficka ksiêga m±dro¶ci. 99 przymiotów Jedno¶ci (37.00z)
Si³a kobieco¶ci (38.02z)