e-mail sitemap strona g≥ůwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wiÍcej
Skuteczne handlowanie. Jak budowa√¶ wsp√≥¬≥prac√™ z klientem i odwa¬Ņnie windykowa√¶ nale¬Ņno¬∂ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z≥

Poznaj tajniki rynkůw finansowych.

darmowy fragment

wiÍcej
Forex - Podstawy Gie≥dy Walutowej
Cena: 29.90 z≥
Jak rozkrÍciś dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wiÍcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z≥
Seria: Quick


Rozmowa kwalifikacyjna

Rebecca Corfield
Data wydania: 2004-09-01
stron: 104, miêkka oprawa, format: 122x194

wiÍcej na stronie onepress.pl

Rozmowa kwalifikacyjna -- spis tre∂ci

WstÍp (5)

1. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej (9)

 • Czym jest rozmowa kwalifikacyjna? (9)
 • Typy rozmów kwalifikacyjnych (10)
 • Inne metody oceny (11)
 • Czemu s≥uŅĪ rozmowy kwalifikacyjne? (12)
 • Jaki jest przebieg rozmowy kwalifikacyjnej? (13)
 • Czego moŅesz siÍ spodziewaś po rozmowie kwalifikacyjnej? (14)
 • Klucz do sukcesu w rozmowie kwalifikacyjnej (14)

2. Czego oczekujĪ pracodawcy (17)

 • Jak udowodniś, Ņe jeste∂ odpowiednim kandydatem? (18)
 • NajczÍ∂ciej pope≥niane b≥Ídy (20)
 • Po drugiej stronie biurka (21)
 • Podkre∂lanie w≥asnej inicjatywy (22)

3. Prezentacja (25)

 • Przeprowadzanie prezentacji (25)
 • Znaczenie przygotowania i planowania (25)
 • Typy prezentacji (27)
 • Przygotowanie prezentacji (29)
 • ∆wiczenie prezentacji (29)
 • Wykorzystanie pomocy wizualnych (30)

4. Planowanie i przygotowanie (33)

 • Twój wizerunek (33)
 • Jak postrzegasz pracodawcÍ (33)
 • Opracowywanie systemu (34)
 • Analiza stanowiska (35)
 • Jak zdobyś wiÍcej informacji? (37)
 • Prawdopodobny zakres zadawanych pytaŮ (39)
 • Uwaga, dziury! Maskowanie niedoskona≥o∂ci (42)
 • Maksymalne eksponowanie mocnych stron (43)
 • Podstawowe zasady (44)
 • Jakie zadawaś pytania? (45)

5. Wywieranie dobrego wraŅenia (47)

 • Znaczenie autoprezentacji (47)
 • Wywieranie korzystnego pierwszego wraŅenia (48)
 • WyglĪd zewnÍtrzny (50)
 • Sposób bycia (56)
 • Pewno∂ś siebie (58)
 • Pozytywne nastawienie (59)
 • Jak dotrześ na czas (61)
 • Sposób mówienia (62)
 • Panowanie nad stresem (63)

6. Jak odpowiadaś na pytania (69)

 • Przyk≥ady pytaŮ i odpowiedzi (69)
 • Jak radziś sobie w k≥opotliwych sytuacjach? (90)
 • PieniĪdze (92)

7. Podsumowanie (95)

 • Vademecum kandydata (95)
 • WyciĪganie odpowiednich wniosków (99)
 • Inne ľród≥a pomocy (99)

A Zasoby internetowe (101)

 • Wykorzystanie internetu w poszukiwaniu pracy (101)Cena: 29.90 z≥

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozosta≥e z kategorii: poszukiwaniepracy

Okres pr√≥bny. Jak przekona√¶ do siebie pracodawc√™ (2.00z≥)
Jak wykorzysta√¶ internet w poszukiwaniu pracy' (20.93z≥)
Rozmowa kwalifikacyjna. eBook (19.90z≥)
Successful interview. Jak odnie¬∂√¶ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w j√™zyku polskim i angielskim (26.32z≥)
Grzeczna dziewczynka idzie do pracy czyli jak przetrwa√¶ trudne pocz¬Ītki (27.00z≥)
Jak napisa√¶ CV i zdoby√¶ prac√™ (24.90z≥)
Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic. Zr√≥b imponuj¬Īce wra¬Ņenie i zdob¬Īd¬ľ wymarzon¬Ī prac√™ (29.00z≥)

Pozosta≥e z kategorii: Biuro i praca

Nektar. Tw√≥rcze paliwo wynalazczo¬∂ci i innowacji (44.00z≥)
Zarz¬Īdzanie projektami. Sztuka efektywno¬∂ci. Skuteczna realizacja zada√Ī. (74.00z≥)
Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzy¬∂ci poprzez wsp√≥¬≥prac√™ (47.20z≥)
B¬Īd¬ľ asertywny. Jak doj¬∂√¶ do g¬≥osu i zaznaczy√¶ swoj¬Ī obecno¬∂√¶ (19.90z≥)
Jak sobie radzi√¶ z trudnymi lud¬ľmi. eBook (19.90z≥)
Rozmowa kwalifikacyjna. eBook (19.90z≥)
Jak napisa√¶ CV i zdoby√¶ prac√™ (24.90z≥)
B¬Īd¬ľ swoim guru. Droga do osobistego i zawodowego o¬∂wiecenia (34.90z≥)
Grzeczne dziewczynki nie kr√™c¬Ī interesem. Szczere rady, otwarte rozmowy i prawdziwe historie dla zaradnych bizneswomen (29.00z≥)
Efektywne zarz¬Īdzanie czasem (29.00z≥)
17 ¬∂miertelnych b¬≥√™d√≥w szefa (49.00z≥)
Diablica w pracy. Grzeczne dziewczynki chc¬Ī mie√¶ dobrego szefa, niegrzeczne s¬Ī szefami (3.00z≥)
Jak pisa√¶ dobre e-maile (15.92z≥)
Trudni ludzie. Jak przetrwa√¶ w zwi¬Īzku z idiot¬Ī (29.90z≥)
Doskona¬≥a umiej√™tno¬∂√¶ komunikacji. eBook (19.90z≥)
Psychologia szefa. 17 ¬∂miertelnych b¬≥√™d√≥w szefa (97.00z≥)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z≥)
Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc (14.90z≥)
Excel w biurze i nie tylko (29.00z≥)
Jedenasty element. Klucz do sukcesu w biznesie (37.00z≥)

Pozosta≥e z serii: Quick

Doskona¬≥a umiej√™tno¬∂√¶ komunikacji. eBook (19.90z≥)
Jak kontrolowa√¶ swoje finanse (22.90z≥)
33 techniki negocjowania i argumentacji (14.90z≥)
Jak skutecznie negocjowa√¶. eBook (19.90z≥)
Sposoby na szefa. Wychowaj swojego prze¬≥o¬Ņonego (19.90z≥)
Skuteczne zarz¬Īdzanie projektami (19.90z≥)
Rozmowa kwalifikacyjna. eBook (19.90z≥)
Jak rozwija√¶ potencja¬≥ Twoich pracownik√≥w (19.90z≥)
¬Įycie w stresie. Jak okie¬≥zna√¶ l√™ki (14.90z≥)
NLP. Wp¬≥yw na siebie i innych. eBook (19.90z≥)
Twoje finanse. Skuteczne oszcz√™dzanie (17.90z≥)
Zmiana pracy. Jak wykorzysta√¶ szanse i unikn¬Ī√¶ b¬≥√™d√≥w (19.90z≥)
Niezb√™dnik karierowicza, czyli jak zrobi√¶ b¬≥yskotliw¬Ī karier√™ w wielkim mie¬∂cie (34.90z≥)
Okres pr√≥bny. Jak przekona√¶ do siebie pracodawc√™ (2.00z≥)
Podejmowanie trafnych decyzji. (19.90z≥)
B¬Īd¬ľ kreatywny i pomys¬≥owy (19.90z≥)
Kreatywno¬∂√¶ i Ty. Droga do pomys¬≥owo¬∂ci w pracy (15.92z≥)
33 rady jak przeprowadzi√¶ udan¬Ī prezentacj√™ (14.90z≥)
Jak radzi√¶ sobie ze stresem (19.90z≥)
B¬Īd¬ľ asertywny. Jak doj¬∂√¶ do g¬≥osu i zaznaczy√¶ swoj¬Ī obecno¬∂√¶ (19.90z≥)