e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zasoby ludzkie
Seria: Exclusive


Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych

Angelika ¦niegocka
cena: 27.00 z
Data wydania: 2009-12-09
stron: 176, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Zostañ najbardziej po¿±danym kandydatem na wymarzone stanowisko:
 • Odkryj kulisy rozmowy rekrutacyjnej, które zapewni± Ci przewagê nad innymi kandydatami
 • Dowiedz siê, co "siedzi w g³owach" rekrutuj±cych
 • Naucz siê mówiæ jêzykiem korzy¶ci pracodawcy
 • Wykorzystaj s³abe punkty procesu rekrutacji
 • Poznaj najlepsze odpowiedzi na trudne pytania

Wakat to problem, a Ty jeste¶ jego rozwi±zaniem!

Siêgasz po ten poradnik, a wiêc my¶lisz o zmianie albo aktywnie poszukujesz pracy. Mo¿e jeszcze nigdy nie by³e¶ na rozmowie o pracê i zupe³nie nie wiesz, czego siê spodziewaæ oraz jak siê do niej przygotowaæ? A mo¿e boisz siê zwolnienia z pracy, bo nie wiesz, jak to potem bêdzie i co trzeba zrobiæ, aby zdobyæ now±? Chcia³by¶ zmieniæ pracê, ale parali¿uje Ciê sama my¶l o odbyciu rozmowy rekrutacyjnej, wiêc wolisz dla ¶wiêtego spokoju nigdzie siê nie ruszaæ?
Rozmowa rekrutacyjna to nie egzamin, na którym da siê zagadaæ profesora i otrzymaæ mniej pytañ. To nie casting, gdzie przychodzisz zaprezentowaæ wykuty na blachê tekst. Nie jest to te¿ konkurs popularno¶ci ani spowied¼ z grzechów pope³nionych na niekorzy¶æ Twojego by³ego pracodawcy.
Rozmowa kwalifikacyjna to swego rodzaju transakcja, gdzie po jednej stronie k³adziesz na szali swoje umiejêtno¶ci, do¶wiadczenie i kompetencje osobiste, a po drugiej Twoja upatrzona firma oferuje Ci wymarzon± posadê. Oni naprawdê chc±, by¶ j± dosta³. Gdyby Ciê nie potrzebowali, nie marnowaliby czasu i pieniêdzy nawet na pierwsze spotkanie. U³atw im tê decyzjê - stañ siê rozwi±zaniem ich problemów.W nagrodê dostaniesz pracê!
 • Nawi±¿ dobry kontakt z rekrutuj±cym.
 • B±d¼ przygotowany na trudne pytania.
 • Czytaj miêdzy wierszami.
 • My¶l kategoriami pracodawcy.
 • B±d¼ skoncentrowany do koñca spotkania.
 • Emanuj entuzjazmem.
 • Nie mów o sobie ¼le.
 • B±d¼ konsekwentny w swoich wypowiedziach.
 • Nie narzekaj na poprzednich pracodawców
Te oraz pozosta³e trzydzie¶ci jeden zasad znajdziesz wewn±trz ksi±¿ki. Oprócz tego zamieszczono tam siedem sekretów rozmów kwalifikacyjnych, cztery kluczowe pytania rekrutuj±cego, osiem taktyk postêpowania podczas rozmowy, trzyna¶cie æwiczeñ przed podjêciem wyzwania, dziewiêædziesi±t dziewiêæ pytañ zadawanych przez rekrutuj±cych wraz z najlepszymi odpowiedziami, jakich mo¿esz na nie udzieliæ, oraz wiele innych informacji zza kulis dzia³u HR, o których nikt Ci dot±d nie mówi³.


Cena: 27.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie

Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste (37.00z)
Przywództwa mo¿na siê nauczyæ (37.60z)
Zarz±dzanie zespo³ami (15.92z)
Motywowanie i inspirowanie zespo³u. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Coaching. Poznaj tajniki sukcesu (29.60z)
Jak rozwijaæ potencja³ Twoich pracowników (19.90z)
Coaching. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Dziedzictwo lidera. Filozofia ¿ycia przywódcy (29.00z)
Lider mocnych osobowo¶ci. Zostañ przywódc± indywidualistów (57.00z)
Nagradzanie i wyró¿nianie pracowników. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Zarz±dzanie w p³askim ¶wiecie. Budowanie relacji w dobie globalizacji (49.00z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy (41.65z)
Motywacja. Droga do skutecznych dzia³añ (27.90z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci (34.90z)
Motywacja. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
M³odzi w pracy. Jak zadbaæ o pracowników z pokolenia Y (34.90z)
Kierowanie lud¼mi. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (34.90z)
Powalaj±ca si³a przywództwa. Sekrety Attyli, króla Hunów (24.90z)
Testy osobowo¶ciowe. Poradnik dla ubiegaj±cych siê o pracê (59.00z)
Winston Churchill. Przywództwo wybitnego mê¿a stanu (37.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)
Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego (37.00z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Kobiecy styl zarzadzania (34.90z)
Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
Skuteczna rekrutacja, czyli jak samodzielnie zatrudniæ w³a¶ciw± osobê na w³a¶ciwe stanowisko (37.00z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa (49.00z)
Zarz±dzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (32.90z)
Odkryj swój potencja³. 21 sposobów na prze¶cigniêcie konkurencji w my¶leniu, dzia³aniu i zarabianiu pieniêdzy (39.00z)
Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców (37.60z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y (59.00z)
Faktoring w teorii i w praktyce. Wydanie III - rozszerzone i zaktualizowane (39.90z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji (49.00z)