e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zasoby ludzkie
Seria: Exclusive


Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych

Angelika ¦niegocka
cena: 27.00 z
Data wydania: 2009-12-09
stron: 176, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Zostañ najbardziej po¿±danym kandydatem na wymarzone stanowisko:
 • Odkryj kulisy rozmowy rekrutacyjnej, które zapewni± Ci przewagê nad innymi kandydatami
 • Dowiedz siê, co "siedzi w g³owach" rekrutuj±cych
 • Naucz siê mówiæ jêzykiem korzy¶ci pracodawcy
 • Wykorzystaj s³abe punkty procesu rekrutacji
 • Poznaj najlepsze odpowiedzi na trudne pytania

Wakat to problem, a Ty jeste¶ jego rozwi±zaniem!

Siêgasz po ten poradnik, a wiêc my¶lisz o zmianie albo aktywnie poszukujesz pracy. Mo¿e jeszcze nigdy nie by³e¶ na rozmowie o pracê i zupe³nie nie wiesz, czego siê spodziewaæ oraz jak siê do niej przygotowaæ? A mo¿e boisz siê zwolnienia z pracy, bo nie wiesz, jak to potem bêdzie i co trzeba zrobiæ, aby zdobyæ now±? Chcia³by¶ zmieniæ pracê, ale parali¿uje Ciê sama my¶l o odbyciu rozmowy rekrutacyjnej, wiêc wolisz dla ¶wiêtego spokoju nigdzie siê nie ruszaæ?
Rozmowa rekrutacyjna to nie egzamin, na którym da siê zagadaæ profesora i otrzymaæ mniej pytañ. To nie casting, gdzie przychodzisz zaprezentowaæ wykuty na blachê tekst. Nie jest to te¿ konkurs popularno¶ci ani spowied¼ z grzechów pope³nionych na niekorzy¶æ Twojego by³ego pracodawcy.
Rozmowa kwalifikacyjna to swego rodzaju transakcja, gdzie po jednej stronie k³adziesz na szali swoje umiejêtno¶ci, do¶wiadczenie i kompetencje osobiste, a po drugiej Twoja upatrzona firma oferuje Ci wymarzon± posadê. Oni naprawdê chc±, by¶ j± dosta³. Gdyby Ciê nie potrzebowali, nie marnowaliby czasu i pieniêdzy nawet na pierwsze spotkanie. U³atw im tê decyzjê - stañ siê rozwi±zaniem ich problemów.W nagrodê dostaniesz pracê!
 • Nawi±¿ dobry kontakt z rekrutuj±cym.
 • B±d¼ przygotowany na trudne pytania.
 • Czytaj miêdzy wierszami.
 • My¶l kategoriami pracodawcy.
 • B±d¼ skoncentrowany do koñca spotkania.
 • Emanuj entuzjazmem.
 • Nie mów o sobie ¼le.
 • B±d¼ konsekwentny w swoich wypowiedziach.
 • Nie narzekaj na poprzednich pracodawców
Te oraz pozosta³e trzydzie¶ci jeden zasad znajdziesz wewn±trz ksi±¿ki. Oprócz tego zamieszczono tam siedem sekretów rozmów kwalifikacyjnych, cztery kluczowe pytania rekrutuj±cego, osiem taktyk postêpowania podczas rozmowy, trzyna¶cie æwiczeñ przed podjêciem wyzwania, dziewiêædziesi±t dziewiêæ pytañ zadawanych przez rekrutuj±cych wraz z najlepszymi odpowiedziami, jakich mo¿esz na nie udzieliæ, oraz wiele innych informacji zza kulis dzia³u HR, o których nikt Ci dot±d nie mówi³.


Cena: 27.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie

Testy osobowo¶ciowe. Poradnik dla ubiegaj±cych siê o pracê (59.00z)
Leadership. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Jak rozwijaæ potencja³ Twoich pracowników (19.90z)
Zarz±dzanie pracownikami w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)
Czas rekinów. Liderzy amerykañskiego biznesu XX wieku (69.00z)
Skuteczna rekrutacja, czyli jak samodzielnie zatrudniæ w³a¶ciw± osobê na w³a¶ciwe stanowisko (37.00z)
Przywództwa mo¿na siê nauczyæ (37.60z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste (37.00z)
Podejmowanie decyzji i delegowanie zadañ. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Dziedzictwo lidera. Filozofia ¿ycia przywódcy (29.00z)
Twoje emocjonalne ja. Jak podnie¶æ swoje EQ (23.20z)
Najmocniejsze ogniwo. Jak staæ siê niezast±pionym zawsze i wszêdzie (37.89z)
Droga lidera. Klasyczna nauka przywództwa (35.20z)
Lider mocnych osobowo¶ci. Zostañ przywódc± indywidualistów (57.00z)
Psychologia szefa. 17 ¶miertelnych b³êdów szefa (97.00z)
Harvard Business Review. Skuteczne przywództwo (69.00z)
Delegowanie obowi±zków. Osobisty mentor - Harvard Business (19.92z)
Zarz±dzanie w p³askim ¶wiecie. Budowanie relacji w dobie globalizacji (49.00z)
Inteligencja emocjonalna 2.0. Wydanie udoskonalone (37.00z)
Postêpowanie z uci±¿liwymi pracownikami. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (4.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Plan B. Otwórz siê na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu (35.69z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarzadzania Twoja firm± (39.20z)
Dotacje na inwestycje (49.00z)
Sztuka kierowania zespo³em handlowym. Zestaw multimedialny (199.00z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
Kaba³a pieniêdzy. ¯ydowska filozofia bogacenia siê (34.90z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów (20.94z)
Jak zarobi³em 2 000 000 $ na gie³dzie (31.20z)
Ksi±¿ê (27.00z)
Dziedzictwo lidera. Filozofia ¿ycia przywódcy (29.00z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów (34.90z)
Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
NLP w negocjacjach handlowych (29.00z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Nigdy wiêcej tremy. Jak prze³amaæ lêk przed wyst±pieniami publicznymi (29.00z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)