e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: ponmaj
Seria: Inne


Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. ePub

Angelika ¦niegocka
cena: 21.99 z
Data wydania: 2011-06-07
stron: 176, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Zostañ najbardziej po¿±danym kandydatem na wymarzone stanowisko:
 • Odkryj kulisy rozmowy rekrutacyjnej, które zapewni± Ci przewagê nad innymi kandydatami
 • Dowiedz siê, co "siedzi w g³owach" rekrutuj±cych
 • Naucz siê mówiæ jêzykiem korzy¶ci pracodawcy
 • Wykorzystaj s³abe punkty procesu rekrutacji
 • Poznaj najlepsze odpowiedzi na trudne pytania

Wakat to problem, a Ty jeste¶ jego rozwi±zaniem!

Siêgasz po ten poradnik, a wiêc my¶lisz o zmianie albo aktywnie poszukujesz pracy. Mo¿e jeszcze nigdy nie by³e¶ na rozmowie o pracê i zupe³nie nie wiesz, czego siê spodziewaæ oraz jak siê do niej przygotowaæ? A mo¿e boisz siê zwolnienia z pracy, bo nie wiesz, jak to potem bêdzie i co trzeba zrobiæ, aby zdobyæ now±? Chcia³by¶ zmieniæ pracê, ale parali¿uje Ciê sama my¶l o odbyciu rozmowy rekrutacyjnej, wiêc wolisz dla ¶wiêtego spokoju nigdzie siê nie ruszaæ?
Rozmowa rekrutacyjna to nie egzamin, na którym da siê zagadaæ profesora i otrzymaæ mniej pytañ. To nie casting, gdzie przychodzisz zaprezentowaæ wykuty na blachê tekst. Nie jest to te¿ konkurs popularno¶ci ani spowied¼ z grzechów pope³nionych na niekorzy¶æ Twojego by³ego pracodawcy.
Rozmowa kwalifikacyjna to swego rodzaju transakcja, gdzie po jednej stronie k³adziesz na szali swoje umiejêtno¶ci, do¶wiadczenie i kompetencje osobiste, a po drugiej Twoja upatrzona firma oferuje Ci wymarzon± posadê. Oni naprawdê chc±, by¶ j± dosta³. Gdyby Ciê nie potrzebowali, nie marnowaliby czasu i pieniêdzy nawet na pierwsze spotkanie. U³atw im tê decyzjê - stañ siê rozwi±zaniem ich problemów.W nagrodê dostaniesz pracê!
 • Nawi±¿ dobry kontakt z rekrutuj±cym.
 • B±d¼ przygotowany na trudne pytania.
 • Czytaj miêdzy wierszami.
 • My¶l kategoriami pracodawcy.
 • B±d¼ skoncentrowany do koñca spotkania.
 • Emanuj entuzjazmem.
 • Nie mów o sobie ¼le.
 • B±d¼ konsekwentny w swoich wypowiedziach.
 • Nie narzekaj na poprzednich pracodawców
Te oraz pozosta³e trzydzie¶ci jeden zasad znajdziesz wewn±trz ksi±¿ki. Oprócz tego zamieszczono tam siedem sekretów rozmów kwalifikacyjnych, cztery kluczowe pytania rekrutuj±cego, osiem taktyk postêpowania podczas rozmowy, trzyna¶cie æwiczeñ przed podjêciem wyzwania, dziewiêædziesi±t dziewiêæ pytañ zadawanych przez rekrutuj±cych wraz z najlepszymi odpowiedziami, jakich mo¿esz na nie udzieliæ, oraz wiele innych informacji zza kulis dzia³u HR, o których nikt Ci dot±d nie mówi³.


Cena: 21.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: ponmaj

Etykieta w biznesie. eBook. ePub (31.99z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. Pdf (31.99z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. ePub (21.99z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. Pdf (21.99z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. ePub (35.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. ePub (31.99z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Pdf (21.99z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych (33.67z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. ePub (19.90z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. Pdf (19.90z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. ePub (27.90z)
Etykieta w biznesie. eBook. Pdf (31.99z)

Pozostae z serii: Inne

Pakiet. Si³a pozytywnego zarz±dania (149.90z)
Fotograf w podró¿y (59.00z)
Etyka biznesu. Teoretyczne za³o¿enia, praktyka zastosowañ (54.00z)
Filozofia f**k it, czyli jak osi±gn±æ spokój ducha. eBook. Pdf (23.90z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Rewolucja w sprzeda¿y. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Sze¶æ medali warto¶ci (27.00z)
Najpopularniejsza na ¶wiecie metoda zarz±dzania. Ksi±¿ki dla profesjonalistów (84.92z)
Obóz treningowy. Co najlepsi robi± lepiej ni¿ ktokolwiek inny. Opowie¶æ o doskona³o¶ci (26.92z)
Chiny wschodnie. Pekin i Szanghaj. W kraju smoków, jedwabiu i herbaty. Wydanie 1 (69.90z)
Sztuka wojny. Wydanie III (37.00z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (27.00z)
Terapia f**k it. Prosty sposób na szczê¶cie (25.93z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. Mobi (39.00z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.10z)
Firma 2.0. Sukces dziêki nowym narzêdziom internetowym (41.65z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie. eBook. Pdf (27.00z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II. eBook. Pdf (44.90z)
Król biurowej klasy ¶redniej (11.90z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk± (24.90z)