e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: ponmaj
Seria: Inne


Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. Pdf

Angelika ¦niegocka
cena: 21.99 z
Data wydania: 2011-06-21
stron: 176, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Zostañ najbardziej po¿±danym kandydatem na wymarzone stanowisko:
 • Odkryj kulisy rozmowy rekrutacyjnej, które zapewni± Ci przewagê nad innymi kandydatami
 • Dowiedz siê, co "siedzi w g³owach" rekrutuj±cych
 • Naucz siê mówiæ jêzykiem korzy¶ci pracodawcy
 • Wykorzystaj s³abe punkty procesu rekrutacji
 • Poznaj najlepsze odpowiedzi na trudne pytania

Wakat to problem, a Ty jeste¶ jego rozwi±zaniem!

Siêgasz po ten poradnik, a wiêc my¶lisz o zmianie albo aktywnie poszukujesz pracy. Mo¿e jeszcze nigdy nie by³e¶ na rozmowie o pracê i zupe³nie nie wiesz, czego siê spodziewaæ oraz jak siê do niej przygotowaæ? A mo¿e boisz siê zwolnienia z pracy, bo nie wiesz, jak to potem bêdzie i co trzeba zrobiæ, aby zdobyæ now±? Chcia³by¶ zmieniæ pracê, ale parali¿uje Ciê sama my¶l o odbyciu rozmowy rekrutacyjnej, wiêc wolisz dla ¶wiêtego spokoju nigdzie siê nie ruszaæ?
Rozmowa rekrutacyjna to nie egzamin, na którym da siê zagadaæ profesora i otrzymaæ mniej pytañ. To nie casting, gdzie przychodzisz zaprezentowaæ wykuty na blachê tekst. Nie jest to te¿ konkurs popularno¶ci ani spowied¼ z grzechów pope³nionych na niekorzy¶æ Twojego by³ego pracodawcy.
Rozmowa kwalifikacyjna to swego rodzaju transakcja, gdzie po jednej stronie k³adziesz na szali swoje umiejêtno¶ci, do¶wiadczenie i kompetencje osobiste, a po drugiej Twoja upatrzona firma oferuje Ci wymarzon± posadê. Oni naprawdê chc±, by¶ j± dosta³. Gdyby Ciê nie potrzebowali, nie marnowaliby czasu i pieniêdzy nawet na pierwsze spotkanie. U³atw im tê decyzjê - stañ siê rozwi±zaniem ich problemów.W nagrodê dostaniesz pracê!
 • Nawi±¿ dobry kontakt z rekrutuj±cym.
 • B±d¼ przygotowany na trudne pytania.
 • Czytaj miêdzy wierszami.
 • My¶l kategoriami pracodawcy.
 • B±d¼ skoncentrowany do koñca spotkania.
 • Emanuj entuzjazmem.
 • Nie mów o sobie ¼le.
 • B±d¼ konsekwentny w swoich wypowiedziach.
 • Nie narzekaj na poprzednich pracodawców
Te oraz pozosta³e trzydzie¶ci jeden zasad znajdziesz wewn±trz ksi±¿ki. Oprócz tego zamieszczono tam siedem sekretów rozmów kwalifikacyjnych, cztery kluczowe pytania rekrutuj±cego, osiem taktyk postêpowania podczas rozmowy, trzyna¶cie æwiczeñ przed podjêciem wyzwania, dziewiêædziesi±t dziewiêæ pytañ zadawanych przez rekrutuj±cych wraz z najlepszymi odpowiedziami, jakich mo¿esz na nie udzieliæ, oraz wiele innych informacji zza kulis dzia³u HR, o których nikt Ci dot±d nie mówi³.


Cena: 21.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: ponmaj

Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. ePub (21.99z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. ePub (27.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. ePub (31.99z)
Etykieta w biznesie. eBook. ePub (31.99z)
Etykieta w biznesie. eBook. Pdf (31.99z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. ePub (35.90z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. Pdf (19.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. ePub (21.99z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych (33.67z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. Pdf (31.99z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Pdf (21.99z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. ePub (19.90z)

Pozostae z serii: Inne

Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. Mobi (26.90z)
Pracuj z pasj±! Znajd¼ posadê, która da Ci satysfakcjê, rado¶æ i pieni±dze. eBook. ePub (21.99z)
Ziemia ¦wiêta. Przewodnik dla pielgrzymów i turystów. Wydanie 1 (29.90z)
Zarz±dzanie projektem (51.30z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (79.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob±. eBook. Pdf (31.99z)
Podstawowe zagadnienia zarz±dzania produkcj± (49.00z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II. eBook. ePub (37.00z)
Whale Done! Czego mened¿er mo¿e nauczyæ siê od trenera orek. eBook. ePub (25.90z)
Komputer PC dla seniorów (34.90z)
Wa³kowanie Ameryki (20.94z)
Droga do sukcesu (29.74z)
168-godzinny tydzieñ. ¯yj w pe³ni 24/7 (49.00z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Si³a argumentów. Sztuka konwersacji i potyczki jêzykowe (24.00z)
Everest. Góra Gór (25.93z)
Jak sprzedawaæ, gdy nikt nie kupuje. I jak sprzedawaæ wiêcej, kiedy ju¿ zaczn± (39.90z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
W³±cz siê do gry. Kobiety, praca i chêæ przywództwa (27.97z)