e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Przyspieszony kurs rozwoju osobistego

Brian Clegg
cena: 59.00 z
Data wydania: 2006-05-04
stron: 384, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Odkryj swoje talenty i z³ap ¿ycie za rogi

 • Lepiej zarz±dzaj czasem,
 • Wygrywaj ze stresem,
 • Opanuj techniki negocjacji i komunikacji,
¯yæ pe³ni± ¿ycia i realizowaæ marzenia - tego pragnie ka¿dy z nas, tyle ¿e ma³o kto podejmuje wysi³ek w tym kierunku. Najczê¶ciej mówimy sobie: "nigdy siê nie uda" i "nawet nie próbuj". Czy wiesz, ¿e osoby najbardziej spe³nione ¿yciowo to te, które opanowa³y trzy umiejêtno¶ci: radzenia sobie ze stresem, czasem i innymi lud¼mi. Ty te¿ mo¿esz do³±czyæ do tego grona, pod warunkiem ¿e bêdziesz siê staraæ.
W tej ksi±¿ce znajdziesz 150 æwiczeñ i technik, które pomog± Ci przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem. Zaplanujesz swój zestaw zadañ na wolne chwile. Ta ksi±¿ka nie zaczyna siê i nie koñczy na dobrych radach. To Twój trening umiejêtno¶ci ¿yciowych. Rozpocznij go ju¿ teraz.
Zacznij od kilku prostych lekcji:
 • dowiedz siê, dok±d gdzie ucieka Twój czas,
 • zrozum motywy, jakimi siê kierujesz,
 • podaj rêkê temu, co Ciê niszczy: czynniki wywo³uj±ce stres,
 • wybierz swoje priorytety,
 • naucz siê mówiæ "nie" i przestañ zajmowaæ siê tym, co nieistotne,
 • naucz siê wykorzystywaæ wolny czas (ale najpierw wy³±cz telewizor),
 • naucz siê negocjowaæ: poznawanie drugiej strony, targowanie ceny, konfrontacja,
 • naucz siê komunikowaæ: wywo³ywanie po¿±danych reakcji i jêzyk cia³a.


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Rozwój kompetencji osobistych

Przyspieszony kurs kreatywno¶ci (44.00z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (18.95z)
Harvard Business Review. Atrybuty przywódcy (55.20z)
Genotyp przedsiêbiorcy, czyli DNA sukcesu (37.60z)
Grzeczne dziewczynki siê nie bogac±. 75 b³êdów, które utrudniaj± kobietom osi±gniêcie niezale¿no¶ci finansowej (27.00z)
Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie samym sob± (69.00z)
Wielkie muuu. Nie musisz byæ perfekcyjny - masz byæ nadzwyczajny (34.90z)
Poradnik korporacyjnego szczura (34.90z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
B±d¼ swoim guru. Droga do osobistego i zawodowego o¶wiecenia (34.90z)
Legalny doping emocjonalny. eBook (24.90z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
Techniki pokonywania problemów (19.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê. Wydanie II (49.00z)
1001 sposobów na przejmowanie inicjatywy w pracy (39.00z)
B±d¼ kreatywny i pomys³owy (19.90z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
¯ycie w stresie. Jak okie³znaæ lêki (14.90z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

Teksty i pisma biznesowe. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych (19.90z)
Access w biurze i nie tylko (47.00z)
Okres próbny. Jak przekonaæ do siebie pracodawcê (2.00z)
Inteligencja spo³eczna. Nowa nauka sukcesu (34.90z)
10 za³o¿eñ networkingu. Jak w pe³ni wykorzystywaæ swoje znajomo¶ci (31.20z)
Excel. Tabele i wykresy przestawne. Przewodnik po tworzeniu dynamicznych arkuszy kalkulacyjnych (39.00z)
Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi (59.00z)
Jak zorganizowaæ perfekcyjn± konferencjê (15.92z)
Trudni ludzie. Przetrwanie i rozwój bez zamordowania w³asnego szefa (27.00z)
Wylej w³asnego szefa. Jak rzuciæ pracê i zmieniæ pasjê w profesjê (23.20z)
Excel w biurze i nie tylko (29.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. eBook (19.90z)
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Æwiczenia (18.99z)
Office 2010 PL. Seria praktyk (25.35z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha (69.00z)
Jak pisaæ dobre e-maile (15.92z)
M³odzi w pracy. Jak zadbaæ o pracowników z pokolenia Y (34.90z)
Excel. Najlepsze sztuczki i chwyty (49.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. Gotowe pytania i wnioski z odpowiedzi (49.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Jak zarobi³em 2 000 000 $ na gie³dzie (31.20z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci (34.90z)
Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (8.00z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
W zasiêgu jednego telefonu. Tajemnice mistrza kontaktów (33.00z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (11.00z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji (49.00z)
Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie (39.00z)
Ksi±¿ê (27.00z)
Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego (37.00z)
Mistrz coachingu. Podrêcznik dla mened¿erów, HR-owców i trenerów (57.00z)
Wykorzystaj to! Sprawdzone pomys³y dla marketingu (37.00z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)