e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Power


Rozgrywaj jak mê¿czyzna, zwyciê¿aj jak kobieta

Gail Evans
cena: 29.00 z
Data wydania: 2009-02-18
stron: 184, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Regulamin testosteronem podszyty
  • Rozpracuj mêskie regu³y gry
  • Przestrzegaj zasad i osi±gaj sukces
  • Ani na chwilê nie przestawaj byæ kobiet±
To doskona³a lektura dla wszystkich kobiet, które szukaj± przewodnika mog±cego pokazaæ im, jak krok po kroku staæ siê tak bezwzglêdnymi - i tak wp³ywowymi - jak ich szefowie
"USA Today"

Bezwzglêdnie szczery poradnik

Kiedy kupujesz nowy sprzêt RTV, dostajesz wielostronicow± instrukcjê i to w kilku jêzykach - chodzi o to, by wyja¶niæ Ci, co masz robiæ, a czego unikaæ w trakcie eksploatacji oraz obs³ugi. Tymczasem gdy rozpoczynasz swoj± karierê zawodow± i podpisujesz umowê o pracê, nikt nie kwapi siê, by wrêczyæ Ci stosowny kodeks. Wkraczasz w ¶wiat, którym rz±dzi testosteron, i nie zostajesz poinstruowana, jak wymie¶æ konkurencjê, wykorzystaæ najlepiej swoje mo¿liwo¶ci i dostaæ siê na sam szczyt. Czyli tam, gdzie Twoje miejsce.
Stop! Koniec z nieczystymi zagraniami. Ju¿ nie musisz improwizowaæ, staraj±c siê przyswoiæ sobie zasady biznesu stworzone przez mê¿czyzn. Oto Twój nowy i jedynie s³uszny regulamin pracy. Poznaj regu³y gry i dostosuj je do w³asnego, kobiecego stylu. Zacznij wreszcie umacniaæ swoj± pozycjê zawodow±. B±d¼ profesjonalna w ka¿dym calu i nie daj siê wodziæ za nos. Przestrzegaj zasad, a kiedy zajdzie taka potrzeba - fauluj bez pardonu. Zostañ supermenk± ¶wiata biznesu.
  • G³o¶no wyra¿aj swoje zdanie i mów o swoich talentach.
  • Nie pozwól, by zrzucano na Ciebie cudze obowi±zki.
  • B±d¼ zawsze zadbana i prezentuj nienaganne maniery.
  • Sprawd¼, jak odmiennie widz± ¶wiat mê¿czy¼ni i kobiety.
  • B±d¼ sob± i nie przestawaj byæ kobieca.
  • Poznaj WSZYSTKIE regu³y i podbijaj ¶wiat!


Cena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Dopasowanie w biznesie (84.92z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (59.00z)
Grzeczne dziewczynki marz± o karierze, a niegrzeczne j± planuj± (34.90z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. Pdf (27.90z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. ePub (47.00z)
Z talentem do gwiazd. Jak robiæ karierê w show-biznesie (23.94z)
Kontroling dla mened¿erów . eBook. ePub (62.90z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. ePub (19.90z)
Wa³kowanie Ameryki (20.94z)
Sztuka bycia atrakcyjnym. Sekrety osobistego magnetyzmu. Wydanie II (29.90z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. Pdf (34.90z)
Techniki zapamiêtywania (26.59z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Mobi (31.99z)
Wampiry. Historia z zimn± krwi± spisana (34.00z)
D¼wiêki marzeñ. Reporta¿e i rozmowy (9.69z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych. eBook. Mobi (35.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona. eBook. Pdf (27.90z)
Regu³y small biznesu. W³asna firma w praktyce. eBook. Mobi (39.00z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze. eBook. Pdf (31.99z)
IMIENINA£KI. eBook. Pdf (27.90z)

Pozostae z serii: Power

O czym wiedz± bogaci i dlaczego trzymaj± to w tajemnicy' (34.00z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz (39.00z)
Mowa cia³a. Praktyczne wprowadzenie (29.00z)
Na szczycie. Opowie¶æ o w³adzy i pieni±dzach (4.00z)
Sen o bogactwie. 7 k³amstw, które niszcz± Twój sukces (34.00z)
NLP dla pocz±tkuj±cych. Podstawowe pytania i odpowiedzi (23.92z)
Poradnik korporacyjnego szczura (34.90z)
Grzeczne dziewczynki nie krêc± interesem. Szczere rady, otwarte rozmowy i prawdziwe historie dla zaradnych bizneswomen (29.00z)
Legalny doping emocjonalny (19.90z)
Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz (33.00z)
B±d¼ swoim guru. Droga do osobistego i zawodowego o¶wiecenia (34.90z)
Grzeczne dziewczynki nie¼le sprzedaj±. W czym s± lepsze od kolegów handlowców' (29.00z)
Mistrz perswazji. 500 zasad psychologii sprzeda¿y (79.00z)
Praktyka przekonywania, czyli jak pozyskiwaæ zwolenników dla swoich racji i propozycji (27.90z)
Przyci±ganie bogactwa. ¯ycie w pe³nej harmonii ze ¶wiatem (42.90z)
Wylej w³asnego szefa. Jak rzuciæ pracê i zmieniæ pasjê w profesjê (23.20z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (29.90z)
Superkompetencja. Sze¶æ fundamentów, dziêki którym osi±gniesz pe³niê swoich mo¿liwo¶ci (39.00z)
Magia w dzia³aniu. Sesje NLP Richarda Bandlera (57.00z)
Zaufany doradca. Jak budowaæ trwa³e relacje z klientami (44.90z)