e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Rytua³y dla trojga

Claudia Hartmann
cena: 18.99 z
Data wydania: 2007-12-13
stron: 144, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Ma³e dziecko - wielka zmiana

  • Przygotujcie siê na nadej¶cie dziecka
  • Budujcie now± mi³o¶æ we trójkê
  • Wprowad¼cie zmiany, zachowuj±c wierno¶æ sobie
Dziecko wywraca Wasz ¶wiat do góry nogami, zmienia priorytety i sprawia, ¿e czujecie siê zupe³nie bezradni? Bywa, ¿e balansujecie miêdzy mi³o¶ci± do tego s³odkiego maleñstwa i rozpacz± za utracon± wolno¶ci±? ¦wie¿o upieczeni rodzice, nie poddawajcie siê! Wielu ju¿ wcze¶niej prze¿ywa³o takie emocje. Mo¿e w Waszym ¿yciu jest teraz nieco wiêcej napiêcia, ale uwierzcie, warto przej¶æ przez to rozkoszne pole minowe. Je¶li w³a¶nie stali¶cie siê szczê¶liwymi posiadaczami niemowlaka, b±d¼cie gotowi na wszystko.
Czas pogodziæ siê z faktem, ¿e w Waszej dru¿ynie znalaz³ siê nowy zawodnik. Nie musi to jednak oznaczaæ, ¿e nadchodz± drastyczne zmiany. Wci±¿ przecie¿ macie swoje pasje, potrzeby seksualne i ochotê na pe³ne, satysfakcjonuj±ce ¿ycie. To bardzo wa¿ne, by nadal wzmacniaæ partnerstwo i móc siê rozwijaæ. Ten przewodnik pozwoli Wam postawiæ pierwsze kroki na nieznanej drodze, któr± w³a¶nie zmierzacie. Ma³e rytua³y i æwiczenia zajm± Wam mniej czasu, ni¿ my¶licie, a w zamian ofiaruj± poczucie szczê¶cia i spe³nienia, na które niewielu rodziców mo¿e dzi¶ sobie pozwoliæ. Budujcie nowy, silny zwi±zek we trójkê.

Rodzice - nie traæcie ducha!

  • Nowe plany - nowy projekt finansowy i podzia³ obowi±zków.
  • Zdobywanie wiedzy - pierwsze czu³e wiêzi, sen, zabawa, od¿ywianie.
  • Wasza intymno¶æ - masa¿, seks, pobudzanie zmys³ów.
  • Ma³a codzienno¶æ - obowi±zki, rozrywka we trójkê, anga¿owanie krewnych.

"Wzajemno¶æ nie istnieje. Mê¿czy¼ni kochaj± kobiety, kobiety kochaj± dzieci, dzieci kochaj± chomiki."
Alice Thomas Eblis


Cena: 18.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Produkty i marki w opinii e-konsumentów. eBook. Mobi (27.90z)
Mierz wysoko. Manifest (29.00z)
Ekonomia zrównowa¿onego rozwoju (42.42z)
Struktura magii. Kszta³towanie ludzkiej psychiki, czyli wiêcej ni¿ NLP. Czê¶æ 1 (59.00z)
50 dzie³ klasyki dostatku i bogacenia siê. Zdob±d¼ fortunê i zarz±dzaj maj±tkiem (31.20z)
Projektowanie stron WWW. U¿yteczno¶æ w praktyce (59.00z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. Mobi (27.00z)
Wikipedia (39.00z)
Filozofia sukcesu. ¯ycie szczê¶liwe i dostatnie wed³ug Napoleona Hilla (34.90z)
Tajlandia. ¦wi±tynie, p³ywaj±ce targi i rajskie pla¿e. Wydanie 1 (69.90z)
Chmura obliczeniowa. Rozwi±zania dla biznesu (49.00z)
Hobbit i filozofia. Prawdziwa historia tam i z powrotem (34.90z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach (23.87z)
Medytacja nad natur± umys³u (34.90z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie. eBook. Pdf (27.00z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. eBook. Mobi (27.90z)
Pary¿. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. ePub (31.99z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz. eBook. Pdf (27.90z)
Zarz±dzanie ryzykiem walutowym. eBook. Mobi (27.90z)

Pozostae z serii: Inne

Dlaczego mnie nie rozumiecie' Poznaj osiem barier w komunikacji i pokonaj je. ebook. pdf (22.90z)
Doskona³e relacje zawodowe, czyli jak inteligencja emocjonalna pomaga odnie¶æ sukces (29.60z)
Skuteczne wdra¿anie strategii (49.45z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Fotografia portretowa i reporta¿owa. Warsztaty fotograficzne (59.00z)
Budowanie zaanga¿owania pracowników. Zestaw narzêdzi (109.65z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie. eBook. Mobi (39.00z)
W³adza i kierowanie (29.75z)
Microsoft Excel 2007 PL. Formu³y i funkcje. Rozwi±zania w biznesie (89.00z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' (29.90z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. ePub (37.00z)
Rachunkowo¶æ dla ciebie rachunkowo¶æ od podstaw (37.40z)
Lider bez maski (59.00z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (59.00z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
SAP. Zrozumieæ system ERP (57.82z)
Gie³da. Skuteczne strategie nie tylko dla pocz±tkuj±cych (39.90z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz (34.90z)
My¶l jak Zuck. Piêæ sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego za³o¿yciela Facebooka (37.00z)
Zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± w przedsiêbiorstwie (38.17z)