e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Sabota¿ w dziale obs³ugi klienta, czyli jak zniechêciæ klientów i sprawiæ, by odeszli

Grzegorz Sikorski
cena: 37.00 z
Data wydania: 2006-06-27
stron: 240, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

My¶lisz, ¿e w Twojej firmie wszystko gra? Otwórz oczy...

  • Kiedy firma posuwa siê o krok za daleko i zaczyna odpychaæ klientów?
  • Powszechne techniki sprzeda¿y i zarz±dzania kadrami: wciskanie ludziom kitu i odcz³owieczanie sprzedawców
  • Sk±d bierze siê chora kultura organizacyjna?
Oficjalnie dobro klienta jest absolutnym priorytetem firmy. Ale tak naprawdê pracownicy wysy³aj± klientom ca³kiem inny przekaz: naci±gamy Ciê, kliencie, na najdro¿sze produkty, nie lubimy Ciê i nie chcemy siê zajmowaæ Twoimi sprawami. Na zewn±trz u¶miech i kolorowy szyld, a pod spodem brud - tak w³a¶nie dzia³a niejedna firma. Czy domy¶lasz siê ju¿, dlaczego ta ksi±¿ka jest potrzebna?

Obserwuj i ucz siê na cudzych b³êdach, nim bêdzie za pó¼no.

Wiêkszo¶æ firm podporz±dkowuje wszystko zyskowi i traktuje klientów jak prostych dostawców gotówki. Podej¶cie do pracowników nie jest lepsze - groszowe premie, mgliste ¶cie¿ki kariery i ci±g³y nacisk na natychmiastowe wyniki. Pomy¶l, ile mo¿e zyskaæ firma dzia³aj±ca inaczej. U¶wiadom sobie, jak chore jest to, co klienci powszechnie uznaj± za normê. Dostrze¿ prawdziwe oblicze wielu firm. Ta ksi±¿ka jest skromn± przeciwwag± dla fa³szu, który na co dzieñ akceptujemy - albo pod przymusem, albo z powodu ignorancji. To opis prawdziwych praktyk sprzeda¿y i zarz±dzania kadrami w wielu firmach.
  • Jak firma zmienia ambitnych i twórczych ludzi w zobojêtnia³e kuk³y?
  • System gad¿etów: wyró¿nienia i premie, które do niczego nie motywuj±
  • Sta¿y¶ci, sprz±taczki, ochroniarze - ludzie ma³o wa¿ni dla firmy, ale maj±cy kontakt z klientem
  • Typy sprzedawców: ¶pi±ce królewny, czarownice i inni
  • Odcz³owieczanie sprzedawców: regulaminy, podnoszenie wydajno¶ci, permanentna inwigilacja
  • Mowa cia³a sprzedawcy: to, co ci¶nie siê na usta, a czego nikt nie powie klientowi wprost
  • Przyjmowanie reklamacji: jak na zawsze straciæ klienta


Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: obslugaklienta

10 zasad budowania trwa³ych relacji z klientem (37.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Zgarnij klienta. Najszybszy, najprostszy i najbardziej skuteczny system umo¿liwiaj±cy pozyskanie tylu klientów, ilu nie jeste¶ nawet w stanie obs³u¿yæ (47.00z)
E-biznes. Relacje z klientem (37.00z)
Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
Zaufany doradca. Jak budowaæ trwa³e relacje z klientami (44.90z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Skuteczne pozyskiwanie klientów przez telefon (34.90z)
Z³ote zasady negocjacji (37.00z)
Zgarnij klienta. Najszybszy, najprostszy i najbardziej skuteczny system umo¿liwiaj±cy pozyskanie tylu klientów, ilu nie jeste¶ nawet w stanie obs³u¿yæ (47.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (29.90z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)
Negocjacje z d³u¿nikami. Jak odzyskaæ swoje pieni±dze nie wkraczaj±c na drogê s±dow±? (44.00z)
10 zasad budowania trwa³ych relacji z klientem (37.00z)
33 techniki negocjowania i argumentacji (14.90z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz (29.60z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
Skuteczne techniki telemarketingu (49.00z)
Allegro. Jak zarabiaæ du¿e pieni±dze na aukcjach internetowych (27.00z)
Sztuka kierowania zespo³em handlowym. Zestaw multimedialny (199.00z)
Nie przep³acaj. Poradnik konsumenta - jak negocjowaæ najlepsze warunki (22.68z)
Harvard Business Review. Negocjacje i rozwi±zywanie konfliktów (69.00z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców (37.60z)
Trudne ¿ycie synowej. Jak przetrwaæ w zwi±zku z te¶ciow± (24.00z)
CRM. Relacje z klientami (59.00z)
Alchemia manipulacji (29.60z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej (29.90z)

Pozostae z serii: Exclusive

Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie (44.90z)
Mistrzowskie prezentacje slajdowy poradnik mówcy doskona³ego (34.90z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej (49.00z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II (32.17z)
Inwestuj we w³asny etat. Jak zbudowaæ finansow± niezale¿no¶æ pracuj±c na etacie. Wydanie II (32.90z)
Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagie³dowym (37.00z)
Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb (6.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (29.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu (69.00z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Zig Ziglar o profesjonalnej sprzeda¿y (57.00z)
Jak unikn±æ pomy³ek, które mog± zniszczyæ Twoj± organizacjê (37.60z)
Zarz±dzanie projektem szkoleniowym (49.00z)
10 za³o¿eñ networkingu. Jak w pe³ni wykorzystywaæ swoje znajomo¶ci (31.20z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców (34.90z)
Jak zarobi³em 2 000 000 $ na gie³dzie (31.20z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)