e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -48%


Salve Theatrum

Jaros³aw Gibas
promocja -48%
cena: 24.807692307692 z 12.90 z
Data wydania: 2014-04-8
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
„Salve Theatrum” to druga po „Gniazdach anio³ów” powie¶æ Jaros³awa Gibasa; ukaza³a siê w 1997 r. nak³adem krakowskiego Wydawnictwa Literackiego. To utrzymany w klasycznej konwencji powie¶ci ³otrzykowskiej utwór, który na wielu poziomach wykorzystuje literack± zabawê fikcj±. Prowadzi czytelnika przez ba¶niowy ¶wiat przygód teatralnej trupy przemierzaj±cej tajemnicz± Varialandiê, gdzie mo¿emy obserwowaæ rewolucyjn± zmianê w sposobie patrzenia na teatr — od prza¶nej komedii dell’arte, poprzez koncepcje Stanis³awskiego, a¿ po teatr uliczny, eksperymentalny, siêgaj±cy po nowoczesne formy budowania scenicznego przekazu.
Gibas bawi siê z czytelnikiem w grê odnajdywania odniesieñ, aluzji, kontekstów i interpretacyjnych schematów.
Powie¶æ ta skrzy siê humorem, bawi dynamicznie nastêpuj±cymi po sobie przygodami, a jednocze¶nie jej autor puszcza oko do czytelnika, pozwalaj±c mu samemu wybraæ poziom narracyjny, który zaciekawi go bardziej. Realizm miesza siê tutaj z ba¶niowo¶ci± — trollami, elfami i krasnoludami — i tylko od czytelnika zale¿y, czy zechce ten ¶wiat takim w³a¶nie zaakceptowaæ, czy te¿ bêdzie siê przed nim wzbrania³, jak czyni to prawie do ostatniej karty powie¶ci jej g³ówny bohater Abraham Freundendlich. Zreszt± i tak do koñca siê nie dowiadujemy, ile w toczonej na naszych oczach opowie¶ci mo¿e siê znajdowaæ konfabulacji narratora.
ikcja w fikcji zapewnia tutaj jeden z podstawowych sposobów na czytelnicz± satysfakcjê. Na koniec otrzymujemy „wisienkê na torcie” — pe³ny tekst jednej ze sztuk wystawianych przez trupê napisany... trzynastozg³oskowcem. „Salve Theatrum” Gibasa trwale wpisa³o siê w nurt polskiej literatury lat dziewiêædziesi±tych ubieg³ego wieku. Wielu smakoszy literatury uznaje, ¿e jest to lektura obowi±zkowa.

Audiobook zosta³ nagrany przez samego autora po prawie 17 latach od powstania powie¶ci. Podobno nie by³o ³atwo...


Cena: 12.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze. eBook. Pdf (31.99z)
NLP Twoich zmys³ów. Wiedza dla wtajemniczonych (27.00z)
Sukces tu i teraz. Osi±gniesz wszystko, czego chcesz, szybciej, ni¿ siê spodziewasz (42.90z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej. eBook. Pdf (27.90z)
Ukraina. Niezwykli ludzie w niezwyk³ych czasach (37.00z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. Mobi (37.00z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi. eBook. Mobi (26.90z)
Nigdy wiêcej tremy. Jak prze³amaæ lêk przed wyst±pieniami publicznymi (29.00z)
Jak za³o¿yæ i rozwin±æ w³asn± firmê (33.91z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. PDF (31.99z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej (39.90z)
Negocjacje. Przez rozmowê do celu. Poradnik bez kantów (34.90z)
Jak zbudowaæ poczucie w³asnej warto¶ci. Samo Sedno (25.06z)
MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko (29.18z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin. eBook. Pdf (17.90z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Pdf (19.90z)
Efekt tygrysa. pu¶æ swoj± osobist± markê w ruch (33.15z)
Efektywna komunikacja w zespole (22.78z)
Doskona³e relacje zawodowe, czyli jak inteligencja emocjonalna pomaga odnie¶æ sukces (29.60z)
Kontroling dla mened¿erów . eBook. Pdf (62.90z)

Pozostae z serii: Inne

Miêdzynarodowy Standard Sprawozdawczo¶ci Finansowej dla ma³ych i ¶rednich jednostek (99.00z)
Zarz±dzanie projektami w organizacji (50.56z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (59.40z)
Zachód (39.00z)
NLP. Nowa technika osi±gania sukcesów. Wydanie II (49.00z)
Money. Jak pomno¿yæ swój kapita³ czyli prosta droga do sukcesu i dobrobytu (26.59z)
Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57z)
Beyond Bullet Points. Magia ukryta w Microsoft PowerPoint. Oczaruj s³uchaczy i porwij ich do dzia³ania. Wydanie III (29.90z)
Rekrutacja i selekcja personelu (24.65z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Pdf (19.90z)
Mount Everest biznesu. eBook. Mobi (31.99z)
Kalejdoskop fotografii. Miêdzy technik± a sztuk± (79.00z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. Pdf (37.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane (23.94z)
Zwyciêstwo bez walki. Strategie przeciw agresji (27.00z)
Kakuro. 127 oryginalnych ³amig³ówek liczbowych (9.70z)
Stary, m³odzi i morze. Od Antarktydy do Alaski. Wyprawa wokó³ obu Ameryk (39.90z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. Pdf (39.00z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
Zarz±dzanie w p³askim ¶wiecie. Budowanie relacji w dobie globalizacji (49.00z)