e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a

Neil Fiore
cena: 39.90 z
Data wydania: 2008-02-25
stron: 224, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Co masz zrobiæ dzi¶, zrób DZI¦

 • Zmieniaj obawê przed dzia³aniem w potê¿n± si³ê napêdow±
 • Zast±p wygórowany perfekcjonizm i lêk przed pora¿k± sumiennym wykonywaniem zadañ
 • Rób wiêcej w krótszym czasie - poznaj "stan przep³ywu" i inne fascynuj±ce cechy swojego mózgu
Plan na resztê dnia:
 • skoñczyæ obiecany raport z przeprowadzonej kampanii,
 • stworzyæ podanie o dotacjê,
 • odebraæ dziecko ze szko³y muzycznej,
 • zadzwoniæ do siostry i pocieszyæ j± po rozstaniu z ukochanym,
 • umówiæ siê na wizytê lekarsk±,
 • zrobiæ zakupy na planowane sobotnie przyjêcie,
 • skontaktowaæ siê z mediami w sprawie konferencji,
 • oddaæ samochód do mechanika,
 • napisaæ plan zebrania zarz±du i dzia³u sprzeda¿y.
"Muszê", "Powinienem", "Nie mogê", "Nie mam czasu", "Pó¼niej, a najlepiej jutro" - te my¶li zwykle nachodz± Ciê kolejno, kiedy zastanawiasz siê, czym powiniene¶ zaj±æ siê w danej chwili i jakie sprawy skoñczyæ przed zachodem s³oñca. Odczuwasz bezsilno¶æ, patrz±c na niekoñcz±c± siê listê zadañ, ci±gle siê denerwujesz i wzbraniasz przed dzia³aniem, by na koniec poczuæ, ¿e jeste¶ zupe³nie sparali¿owany i niezdolny do czynu.
Taka sytuacja mo¿e mieæ kilka przyczyn: zbyt du¿e obci±¿enie obowi±zkami, obawa przed szybko uciekaj±cym czasem, niejasne sprecyzowanie celów, frustracja i niespe³nienie, strach przed krytyk± czy te¿ niska samoocena. Odk³adaj±c dzia³anie na pó¼niej, skupiasz siê na swoim lêku przed jego rozpoczêciem lub zakoñczeniem. Kulisz siê, s³ysz±c ¶wist mijaj±cych Ciê terminów, i nie my¶lisz ju¿ nawet o tym, by DZIA£AÆ! Jednak to mo¿e siê zmieniæ i na pewno tak w³a¶nie siê stanie, kiedy wypróbujesz æwiczenia zawarte w tej ksi±¿ce.
 • Nie odk³adaj na pó¼niej przeczytania tego podrêcznika.
 • Poznaj si³ê motywacji, rozmowy z samym sob± i tworzenia nie-harmonogramu.
 • Znajd¼ czas na pracê i rozrywkê.
 • Zostañ cz³owiekiem czynu!

"Zdrowy cz³owiek pragnie dzia³ania, które przynosi efekty, oraz wysokiej jako¶ci ¿ycia."
George Bernard Shaw


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. eBook. Pdf (27.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II (31.99z)
Mieæ czy byæ (23.25z)
Potêga perswazyjnej komunikacji. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby zawsze s³yszeæ "TAK!". eBook. Pdf (31.99z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie. eBook. Mobi (14.90z)
Rytua³y dla trojga (18.99z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (54.99z)
Zarz±dzanie projektami IT. Wydanie III (79.00z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era. eBook. ePub (27.90z)
My¶lowa rewolucja. Pozytywny podrêcznik (21.60z)
Hipnotyzm s³owa. Jak podbijaæ umys³y Twoich klientów za pomoc± perswazyjnych tekstów. eBook. ePub (37.00z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz. eBook. ePub (29.90z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (79.00z)
Musimy pogadaæ. Trudne rozmowy z szefem (27.00z)
Fotografia cyfrowa. Dla seniorów (34.90z)
Sardynia. Wyspa tajemnic. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 1 (26.90z)
Negocjacje. Sprawdzone strategie (22.78z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. Pdf (35.90z)
Salve Theatrum (12.90z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych. eBook. Pdf (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Cisza w sieci (69.00z)
Piszê akademick± pracê promocyjn± - licencjack±, magistersk±, doktorsk± (29.00z)
Balsam dla duszy kobiety (37.89z)
Zarz±dzanie czasem (30.47z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne dla bystrzaków (34.90z)
Coaching inteligencji emocjonalnej (73.00z)
Ucieczka z wy¶cigu szczurów (22.10z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza klucz do sukcesu (41.65z)
Paradoks czasu (55.17z)
Excel 2010 PL dla bystrzaków (39.90z)
Biblia NLP. 210 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego (103.20z)
Psychologia stresu (50.92z)
Zarz±dzanie kryzysem w social media (31.92z)
Bezb³êdne zarz±dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kê (45.60z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego. Wideowyk³ad (41.30z)
VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy (17.00z)
NLP dla pocz±tkuj±cych. Podstawowe pytania i odpowiedzi. eBook. Pdf (23.90z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (72.17z)
Zatrudniaj mistrzów (59.00z)
Regu³y small biznesu. W³asna firma w praktyce. eBook. Pdf (39.00z)