e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Schudnij w zgodzie ze swoj± grup± krwi

Bo¿ena Biernot, Dorota Augustyniak-Madejska
cena: 37.00 z
Data wydania: 2013-02-25
stron: 248, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Wiedza + akceptacja = klucz do harmonii

 • Zakochaj siê w sobie, czyli jak przestaæ sabotowaæ w³asne dzia³ania
 • Nie rób tego, czyli jak unikn±æ dziewiêciu sporych b³êdów przy odchudzaniu
 • Pos³uchaj swojego cia³a, czyli zacznij siê ruszaæ i je¶æ zgodnie z Twoj± grup± krwi

Ka¿dy, kto próbowa³ zrzuciæ zbêdne kilogramywie, ¿e to nie³atwa sprawa. Na ka¿dym kroku czyhaj± jakie¶ pokusy, zmiana diety powoduje przykre efekty uboczne, a wskazówka wagi nie chce spektakularnie polecieæ w dó³. Mamy wówczas trzy wyj¶cia: : zrezygnowaæ z odchudzania, katowaæ siê paskudn± diet± i byæ wiecznie nieszczê¶liwym albo zacz±æ wreszcie s³uchaæ w³asnego organizmu i zaakceptowaæ jego potrzeby. Do wybrania tej trzeciej opcji zachêcaj± autorki niniejszej ksi±¿ki.

Obie przekonuj±, ¿e osi±gniêcie trwa³ego efektu wynika z autentycznej troski o w³asne cia³o i w³asny umys³. Odpêdzanie negatywnych my¶li, praktykowanie afirmacji i rozs±dne podej¶cie do kwestii utraty wagi to po³owa sukcesu. Drug± po³ow± jest stosowanie diety odpowiedniej dla konkretnej grupy krwi w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania sk³adników od¿ywczych i zachowania równowagi kwasowo-zasadowej. Oprócz wyja¶nieñ dotycz±cych kwestii zdrowotnych znajdziesz tu mnóstwo zdrowych przepisów kulinarnych, dostosowanych do potrzeb ludzi o ró¿nych grupach krwi. Warto zrobiæ z nich u¿ytek. Do dzie³a!

 • Twoja grupa krwi ju¿ to wie
 • Twoja grupa krwi za tym têskni
 • Dziesiêæ rad wartych uwagi
 • Jak ¿ywi± siê Polacy i Europejczycy?
 • Równowaga kwasowo-zasadowa a odchudzanie
 • Jad³ospis dziesiêciodniowy
 • Idziemy na zakupy
 • Receptury i sposób wykonania
 • Zestawienie produktów wraz dodatkowymi informacjami

Chudnij smacznie i zdrowo!Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych (44.90z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. ePub (14.90z)
Google+ dla biznesu. eBook. Pdf (29.90z)
Mount Everest biznesu. eBook. ePub (31.99z)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji. eBook. Pdf (54.99z)
Fotograf w podró¿y (59.00z)
Ziemia ¦wiêta. Przewodnik dla pielgrzymów i turystów. Wydanie 1 (29.90z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. Pdf (34.90z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami (49.00z)
Chroñ swoje nerwy. Rzecz o tym, jak wspó³pracowaæ z palantami. Wydanie II (34.90z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (39.90z)
Napoleon Hill. Poczštek wielkiej kariery. eBook. Mobi (31.99z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. Mobi (37.00z)
Fotografia portretowa i reporta¿owa. Warsztaty fotograficzne (59.00z)
Maraton. Trening metod± Gallowaya (35.10z)
Ku doskona³o¶ci. 30 dni pracy nad sob± (25.41z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (52.90z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. ePub (37.00z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. Mobi (31.99z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. ePub (31.99z)

Pozostae z serii: Inne

Psychologia sukcesu + CD (249.00z)
Excel. Rusz g³ow±!. eBook. Pdf (54.99z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê. eBook. Pdf (31.99z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu (29.90z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (52.90z)
Siedem kultur kapitalizmu (59.00z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie. eBook. Mobi (23.90z)
Studium przypadku w praktyce szkoleniowej (21.17z)
Mo¿liwo¶ci i pu³apki pomna¿ania pieniêdzy. Poradnik inwestora (49.00z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
Tatry. Przewodniki górskie. Wydanie 2 (29.90z)
Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwi±zania w biznesie (79.00z)
Era Facebooka. Wykorzystaj sieci spo³eczno¶ciowe do promocji, sprzeda¿y i komunikacji z Twoimi klientami. Wydanie II (49.00z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie (44.90z)
Zarz±dzanie siln± mark± (69.00z)
Psychologia sukcesu. Sekrety duchowego bogactwa. eBook. Pdf (29.90z)
Przywództwo doskona³e (63.00z)
Windows 8.1 Krok po kroku (75.20z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. ePub (34.90z)