e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw

Jacek Kall
cena: 39.00 z
Data wydania: 2006-03-02
stron: 96, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Jak zaistnieæ w umys³ach klientów?
Kto powiedzia³, ¿e o sile marki ¶wiadczy wielko¶æ bud¿etu marketingowego? Dobra marka to taka, która ma znaczenie dla klientów i spe³nia ich oczekiwania. To efekt dobrego pomys³u, umiejêtnie wprowadzonego w ¿ycie. Dlatego wielu polskich przedsiêbiorców wygrywa z du¿o wiêkszymi konkurentami z zagranicy. Je¶li wierzysz - albo chcesz uwierzyæ - ¿e "Polak potrafi", to ta ksi±¿ka jest dla Ciebie.
  • Jak uczyniæ polsk± markê mark± europejsk±?
  • Jak walczyæ z markami sieci handlowych?
  • Silne marki w Polsce i na ¶wiecie
Marka rodzi siê, gdy zaczyna istnieæ w umys³ach kupuj±cych. Aby do tego dosz³o, markê trzeba stworzyæ: nadaæ jej to¿samo¶æ, zasygnalizowaæ jej odmienno¶æ, pokazaæ kupuj±cym korzy¶ci, powiêkszaæ jej si³ê rozs±dnie dobranym marketingiem i ci±gle komunikowaæ siê z jej odbiorcami. Silne marki z polskim rodowodem - jak Atlas, Tyskie, £aciate, Reserved, TVN czy RMF FM - pokazuj±, ¿e rynek nagradza tych, którzy uprawiaj± solidny marketing. Autor, dziel±c siê do¶wiadczeniem swoim, a tak¿e mened¿erów i w³a¶cicieli wielu polskich firm, omawia na prawdziwych przyk³adach budowanie silnej marki:
  • polskie firmy tworz±ce prawdziwie europejskie marki;
  • korzy¶ci dla kupuj±cego: korzy¶ci emocjonalne i funkcjonalne;
  • marka a etykieta marketingowa;
  • strategie wspierania marki;
  • konkurowanie z markami sieci handlowych;
  • metody komunikacji z odbiorcami marki;
  • cykl ¿ycia marki.Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Marketing (129.00z)
Plany marketingowe (58.65z)
Strategie produktowe Ró¿nicowaæ czy upodabniaæ (54.40z)
Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego (37.00z)
Inspiruj±ce us³ugi. Jak dostarczyæ warto¶æ innym, a dziêki temu tak¿e sobie (41.65z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
Marketing dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (33.92z)
Metafora w marketingu (37.90z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug. Wydanie II rozszerzone (29.60z)
Badania rynku (32.30z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Marketing to dzia³a. Sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy (59.00z)
Repozycjonowanie (38.17z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Marketing. Szybka droga do sukcesu (38.17z)
Badania jako¶ciowe metody i zastosowania (41.65z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Reklama i jej ograniczenia (34.21z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (69.00z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Zarz±dzanie projektami IT (49.90z)
Biznes rodzinny (19.90z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb (6.00z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
101 pomys³ów na w³asn± firmê (53.60z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy (41.65z)
Zig Ziglar o profesjonalnej sprzeda¿y (57.00z)
Nigdy wiêcej tremy. Jak prze³amaæ lêk przed wyst±pieniami publicznymi (29.00z)
Forex dla pocz±tkuj±cych. Pierwsze kroki na rynku walutowym (44.00z)
Alfabet zarz±dzania projektami (39.00z)
Doceniæ konflikt. Od walki i manipulacji do wspó³pracy (31.85z)
Jestem moj± prac±. Rozrzuæcie me prochy w sali konferencyjnej (42.90z)
Zaufanie 2.0. Jak wywieraæ wp³yw, zdobyæ lojalno¶æ klientów i kreowaæ markê (39.00z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste (37.00z)
Public Relations w Internecie (39.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Bud¿et domowy pod kontrol±. Jak rozs±dnie wydawaæ, oszczêdzaæ i inwestowaæ pieni±dze (31.20z)
Kierownik w instytucji publicznej. Znajd¼ swój w³asny, skuteczny styl zarz±dzania (47.00z)
Teksty i pisma biznesowe. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (8.00z)
100 najlepszych ksi±¿ek biznesowych. Poznaj niezbêdny kanon (39.90z)