e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. ePub

Katarzyna Helena Kowalska
cena: 37.00 z
Data wydania: 2011-10-20
stron: 256, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Do celu skutecznie i z pasj±!

  • Coach najlepszym przyjacielem, czyli daj siê zainspirowaæ
  • Stres i sens ¿ycia, czyli od rozmowy z prezesem do prawdziwej pewno¶ci siebie
  • W zgodzie z samym sob±, czyli trze¼we spojrzenie na sprawy prywatne i zawodowe
Ka¿da zmiana zachodz±ca w ludzkim ¿yciu - zarówno ta planowana, jak i nadchodz±ca znienacka - rodzi w nas lêk i niepokój. Tymczasem osi±ganie kolejnych, ambitnych i dalekosiê¿nych celów zawsze wi±¿e siê z dokonywaniem zmian, podejmowaniem trudnych decyzji i radzeniem sobie z ich konsekwencjami. W chwilach zw±tpienia, na ¿yciowym zakrêcie czy rozdro¿u wszyscy potrzebuj± wsparcia, dobrego przyk³adu, inspiracji, a czasem choæby ¿yczliwego s³owa i szczerej porady. Tego wszystkiego mo¿na oczywi¶cie oczekiwaæ od rodziny i przyjació³, ale czêsto bywa nam potrzebny kto¶ z zewn±trz, kto spojrzy na nasze problemy z nowej perspektywy i delikatnie skieruje nas we w³a¶ciw± stronê. Na tym w³a¶nie polega rola coacha - choæ trzeba pamiêtaæ, ¿e taka osoba jest tylko towarzyszem podró¿y, a istotnych zmian we w³asnym ¿yciu musimy dokonaæ sami.
Je¶li w Twoim ¿yciu zapanowa³ chaos lub pragniesz dokonaæ w nim zmiany na lepsze, a tak¿e je¶li zawodowo zajmujesz siê coachingiem, to wymarzona pozycja dla Ciebie. W ksi±¿ce tej znajdziesz mnóstwo rzetelnych wiadomo¶ci i refleksji na temat coachingu oraz rozmaitych technik przydatnych podczas praktyki coacha. Autorka (od lat zajmuj±ca siê t± dziedzin±) przytacza tu konkretne przyk³ady, zapisy w³asnych rozmów i sesji coachingowych, a jej g³ównym celem jest pokazanie warto¶ci coachingu w codziennym dzia³aniu. Dowiesz siê, jak pomóc innym rozwi±zaæ konkretne, ¿yciowe problemy, jak motywowaæ i inspirowaæ, jak uczyæ asertywno¶ci. Zrozumiesz, dlaczego warto praktykowaæ auto-coaching. To cenna wiedza, która prêdzej czy pó¼niej z pewno¶ci± Ci siê przyda.
  • Coach najlepszym przyjacielem
  • Jedyna pewna rzecz - zmiana
  • Stres i sens ¿ycia
  • Praca i kariera w zgodzie ze sob±
  • Sprawy damsko-mêskie

Przechwyæ stery i wracaj na w³a¶ciwy kurs!Katarzyna Helena Kowalska - coach, trener biznesu, mentor kariery, konsultantka ds. strategicznego zarz±dzania personelem (HR) i rozwoju osobistego. Aktywna zawodowo od siedemnastu lat. Posiada bogate do¶wiadczenie nie tylko w dziedzinie zasobów ludzkich, ale tak¿e zarz±dzania przedsiêbiorstwem. Od kilku lat dzieli siê swoj± wiedz± i umiejêtno¶ciami, prowadz±c sesje coachingowe, szkolenia i warsztaty. Jest specjalistk± z zakresu strategicznego zarz±dzania zasobami ludzkimi. Szkoli z tematów takich, jak: rekrutacja i ocena pracownicza, przywództwo i motywowanie, komunikacja i efektywna wspó³praca w zespole, coaching i inteligencja emocjonalna. Nie ogranicza siê jednak do tematyki HR - prowadzi tak¿e szkolenia z zakresu autodiagnozy, autoprezentacji i wyst±pieñ publicznych czy zarz±dzania konfliktem.


Patron merytoryczny:Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Wyst±pienia publiczne w biznesie. Warsztaty (157.60z)
Polska wed³ug Internautów. Wydanie 1 (29.90z)
Pu³apki my¶lenia (33.60z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. Mobi (31.99z)
W co oni graj±. Manipulacje w codziennym ¿yciu (59.00z)
Zwi±zek od-nowa. Pozb±d¼ siê baga¿u emocjonalnego i przygotuj siê na mi³o¶æ ¿ycia (27.00z)
Musimy pogadaæ. Trudne rozmowy z szefem (27.00z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie III. eBook. ePub (47.00z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego. eBook. Mobi (27.90z)
Negocjacje. Przez rozmowê do celu. Poradnik bez kantów (34.90z)
Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. eBook. ePub (37.00z)
Franczyza - droga do sukcesu (49.00z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (54.99z)
Media spo³eczno¶ciowe bez ¶ciemy. Jak kreowaæ markê (49.00z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. Mobi (39.00z)
PowerPoint 2007 PL. Pierwsza pomoc (4.90z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. ePub (39.00z)
Filozofia f**k it, czyli jak osi±gn±æ spokój ducha. eBook. Mobi (23.90z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (14.90z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk±. eBook. Mobi (19.90z)

Pozostae z serii: Inne

Psychologia szefa. Zestaw multimedialny (199.00z)
Legalny doping emocjonalny. eBook. ePub (19.90z)
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji (39.90z)
Cykl popularno¶ci. Wybór odpowiedniej innowacji we w³a¶ciwym czasie (63.00z)
Uwodzicielska sprzeda¿. Wykorzystaj atuty kobieco¶ci, by sprzedaæ wiêcej i skuteczniej (24.90z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (twarda oprawa) (24.90z)
M±dro¶æ t³umu. Wiêkszo¶æ ma racjê w ekonomii, biznesie i polityce (30.31z)
S³owenia. S³oneczna strona Alp. Wydanie 3 (39.90z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Pdf (47.00z)
Analiza rynków finansowych (50.15z)
Mikroekonomia Kurs ¶redni ujêcie nowoczesne (63.67z)
Mapy my¶li dla biznesu (38.25z)
Mniej znaczy wiêcej. Nowa koncepcja bogactwa (37.00z)
Access 2007 PL. Formu³y, raporty, kwerendy. Rozwi±zania w biznesie (79.00z)
Fotografowanie par. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Harmonia ducha i wewnêtrzny spokój (29.00z)
IMIENINA£KI (20.94z)
50 duchowych klasyków. 50 ksi±¿ek, które zmieni³y nasz sposób my¶lenia (34.90z)
Bud¿et domowy pod kontrol±. Jak rozs±dnie wydawaæ, oszczêdzaæ i inwestowaæ pieni±dze. eBook. Pdf (31.99z)
Grecja. Sztuka, bogowie i ludzie. Wydanie 1 (54.90z)