e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP


Harvard Business Review. Skuteczne przywództwo

Harvard Business School
cena: 69.00 z
Data wydania: 2009-05-11
stron: 200, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Przywództwo to dzia³anie, nie stanowisko.
Donald H. McGannon
Nie jest ³atwo byæ na szczycie. Zarz±dzaj±cy przechodz± ci±g³e sprawdziany - od najbardziej przyziemnych po najciê¿sze, zagra¿aj±ce ca³ej organizacji. Bycie przywódc± to prawdziwe wyzwanie, a umiejêtno¶ci, które powinien posiadaæ prawdziwy lider, nie da siê zdobyæ nawet na najlepszych uniwersytetach. Trudno tak¿e zaufaæ jedynie swojej intuicji. Gra toczy siê o zbyt wysok± stawkê - o przysz³o¶æ ca³ego przedsiêbiorstwa, zespo³u, istotnych projektów.
Aby pokonywaæ przeszkody przy powa¿nym kryzysie, prosperowaæ w ¶rodowisku biznesowym charakteryzuj±cym siê szybkimi zmianami i nie straciæ orientacji w g±szczu regu³ zachowania organizacyjnego, trzeba zdaæ siê na zdobyte wcze¶niej do¶wiadczenie. Praktyka jest tu wprost nieoceniona. Co jednak ma zrobiæ pocz±tkuj±cy przywódca lub nawet do¶wiadczony mened¿er, który znalaz³ siê w zupe³nie obcej sobie sytuacji? Sk±d czerpaæ inspiracjê? Gdzie szukaæ wskazówek? Ten zbiór przenikliwych artyku³ów pomo¿e Ci zmierzyæ siê z codziennymi wyzwaniami i staæ siê silniejszym, m±drzejszym i bardziej wiarygodnym liderem.

Autorytety w ¶wiecie zarz±dzania zdradz± Ci, jak:
  • wykorzystaæ odwagê i zarz±dzaæ ryzykiem;
  • umiejêtnie gospodarowaæ czasem i przyjmowanymi priorytetami;
  • korzystaæ z feedbacku;
  • odnajdywaæ siê w nowym otoczeniu rynkowym;
  • tworzyæ operacyjne, osobiste i strategiczne sieci kontaktów.

Niniejsza seria dostarcza wspó³czesnym mened¿erom cennych informacji - koniecznych, by staæ siê konkurencyjnym w szybko zmieniaj±cym siê ¶wiecie biznesu. Harvard Business Review jest niezbêdn± pozycj± czytelnicz± dla osób zarz±dzaj±cych i ambitnych pracowników w organizacjach na ca³ym ¶wiecie. Zbiór artyku³ów prezentuje prze³omowe idee oraz stanowiska czo³owych my¶licieli, poczynaj±c od najwybitniejszych teoretyków, których praca pozwoli³a na zdefiniowanie ca³ej dziedziny, a koñcz±c na m³odych talentach, które zmieniaj± nasz sposób my¶lenia o sprzeda¿y, marketingu, komunikacji i zarz±dzaniu.


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie

Mistrz coachingu. Podrêcznik dla mened¿erów, HR-owców i trenerów (57.00z)
Dziedzictwo lidera. Filozofia ¿ycia przywódcy (29.00z)
Zarz±dzanie projektem szkoleniowym (49.00z)
Psychologia szefa. 17 ¶miertelnych b³êdów szefa (97.00z)
Skuteczna rekrutacja, czyli jak samodzielnie zatrudniæ w³a¶ciw± osobê na w³a¶ciwe stanowisko (37.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych (27.00z)
Coaching. Poznaj tajniki sukcesu (29.60z)
Lider mocnych osobowo¶ci. Zostañ przywódc± indywidualistów (57.00z)
Zarz±dzanie pracownikami w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)
Czas rekinów. Liderzy amerykañskiego biznesu XX wieku (69.00z)
Winston Churchill. Przywództwo wybitnego mê¿a stanu (37.00z)
Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzy¶ci poprzez wspó³pracê (47.20z)
Praktyczny przewodnik dla uczestników szkoleñ, czyli jak prze¿yæ ka¿de szkolenie (27.00z)
Kierowanie lud¼mi. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (34.90z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi (77.00z)
Podejmowanie decyzji i delegowanie zadañ. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Trening egoizmu. Twoje decyzje na przekór manipulacji (24.00z)
Psychologia szefa. Wydanie II (50.05z)
Inteligencja emocjonalna 2.0. Wydanie udoskonalone (37.00z)
Twoje emocjonalne ja. Jak podnie¶æ swoje EQ (23.20z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (twarda oprawa) (24.90z)
Excel z elementami VBA w firmie (54.00z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (23.20z)
Rozmowa kwalifikacyjna. Gotowe pytania i wnioski z odpowiedzi (49.00z)
Okres próbny. Jak przekonaæ do siebie pracodawcê (2.00z)
NLP. Nowa technika osi±gania sukcesów (57.00z)
Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc (14.90z)
Excel w biurze i nie tylko (29.00z)
Teksty i pisma biznesowe. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
1001 sposobów na przejmowanie inicjatywy w pracy (39.00z)
Psychologia szefa. 17 ¶miertelnych b³êdów szefa (97.00z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych (19.90z)
Samodzielna firma. Za³ó¿ i rozwiñ w³asn± firmê (44.90z)
Trudni ludzie. Jak przetrwaæ w zwi±zku z idiot± (29.90z)
33 rady jak przeprowadziæ udan± prezentacjê (14.90z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Wzorowe negocjacje. Nie wpadaj w pu³apki i osi±gaj cel (19.90z)
Jedenasty element. Klucz do sukcesu w biznesie (37.00z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
Zakazana retoryka. Podrêcznik manipulacji (25.35z)

Pozostae z serii: VIP

Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (69.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie decyzji (55.20z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Harvard Business Review. Przywództwo w sytuacjach prze³omowych (69.00z)
Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery (29.90z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Psychologia inwestowania. Wydanie II (31.20z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Giganci. Jak Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould i J. P. Morgan stworzyli amerykañsk± supergospodarkê (57.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie samym sob± (69.00z)
Harvard Business Review. Negocjacje i rozwi±zywanie konfliktów (69.00z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wzrostem przychodów (55.20z)
Inteligencja emocjonalna w biznesie. Praktyczne strategie wspó³pracy z lud¼mi (59.00z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian, Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (71.20z)
Ekonomia ¿ycia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego ¶wiata wp³ywaj± na nasze codzienne ¿ycie (57.00z)