e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Skuteczne techniki telemarketingu

Ellen Bendremer
cena: 49.00 z
Data wydania: 2005-06-28
stron: 184, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Poznaj najdoskonalsze strategie sprzeda¿y telefonicznej

 • Wypracuj odpowiedni sposób mówienia
 • Zaplanuj dzia³ania i przebieg rozmowy
 • Wykorzystaj techniki negocjacyjne
 • Naucz siê panowaæ nad stresem
Telemarketing to jedna z coraz bardziej popularnych technik sprzeda¿y w Polsce. Pozwala na obni¿enie kosztów i realizacjê planu sprzeda¿y w krótszym czasie ni¿ w przypadku innych form sprzeda¿y bezpo¶redniej. Jednak sprzeda¿ produktów lub us³ug przez telefon nie jest tak ³atwa, jak mog³oby siê wydawaæ. Profesjonalny telemarketer powinien umieæ odpowiednio wybraæ grupê docelow±, zaplanowaæ przebieg rozmowy i byæ przygotowany na ró¿ne reakcje klientów. Najwa¿niejszym i praktycznie jedynym narzêdziem dzia³ania telemarketera jest g³os, zatem musi on po¶wiêciæ najwiêcej uwagi sposobowi mówienia. Tylko dziêki odpowiedniej wiedzy i umiejêtno¶ciom telemarketer mo¿e pokonaæ przeszkody stwarzane przez klienta i sfinalizowaæ transakcjê.
"Skuteczne techniki telemarketingu" to podrêcznik przedstawiaj±cy tajniki dzia³ania profesjonalnych telemarketerów. Zawiera wskazówki ekspertów oraz sprawdzone tysi±ce razy strategie umo¿liwiaj±ce wykorzystanie telefonu jako potê¿nego i wydajnego narzêdzia w sprzeda¿y. Dziêki tej ksi±¿ce dowiesz siê, jak rozwijaæ i w pe³ni wykorzystywaæ swoje umiejêtno¶ci sprzeda¿y przez telefon.
 • Specyfika pracy telemarketera
 • Okre¶lanie grupy docelowej
 • Kszta³towanie umiejêtno¶ci mówienia i s³uchania
 • Tworzenie planu dzia³añ telemarketingowych
 • Finalizowanie transakcji
 • Niezbêdne umiejêtno¶ci telemarketera
 • Profesjonalne techniki i strategie
 • Najczê¶ciej pope³niane b³êdy i sposoby ich unikania

Je¶li chcesz dzia³aæ jak profesjonalni telemarketerzy, przeczytaj tê ksi±¿kê.Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: telemarketing

Skuteczne pozyskiwanie klientów przez telefon (34.90z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz (29.60z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (29.90z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców (37.60z)
Z³ote zasady negocjacji (37.00z)
Negocjacje z d³u¿nikami. Jak odzyskaæ swoje pieni±dze nie wkraczaj±c na drogê s±dow±? (44.00z)
Zaufany doradca. Jak budowaæ trwa³e relacje z klientami (44.90z)
Harvard Business Review. Negocjacje i rozwi±zywanie konfliktów (69.00z)
CRM. Relacje z klientami (59.00z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)
10 zasad budowania trwa³ych relacji z klientem (37.00z)
Alchemia manipulacji (29.60z)
33 techniki negocjowania i argumentacji (14.90z)
Allegro. Jak zarabiaæ du¿e pieni±dze na aukcjach internetowych (27.00z)
Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)
Skuteczne pozyskiwanie klientów przez telefon (34.90z)
Zgarnij klienta. Najszybszy, najprostszy i najbardziej skuteczny system umo¿liwiaj±cy pozyskanie tylu klientów, ilu nie jeste¶ nawet w stanie obs³u¿yæ (47.00z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej (29.90z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji (49.00z)
Sabota¿ w dziale obs³ugi klienta, czyli jak zniechêciæ klientów i sprawiæ, by odeszli (37.00z)
Perswazja i NLP. Wideowarsztaty (226.98z)

Pozostae z serii: Exclusive

Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów (20.94z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ (31.20z)
NLP w negocjacjach handlowych (29.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm± (39.90z)
Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb (6.00z)
Genotyp przedsiêbiorcy, czyli DNA sukcesu (37.60z)
Sabota¿ w dziale obs³ugi klienta, czyli jak zniechêciæ klientów i sprawiæ, by odeszli (37.00z)
Dlaczego mê¿czy¼ni zarabiaj± wiêcej. Prawda o przepa¶ci p³ac i co kobiety mog± na to poradziæ (29.60z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Przedsiêbiorczo¶æ (59.00z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Jestem moj± prac±. Rozrzuæcie me prochy w sali konferencyjnej (42.90z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora (69.00z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Jak unikn±æ pomy³ek, które mog± zniszczyæ Twoj± organizacjê (37.60z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II (32.17z)
Coaching (47.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)