e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z


B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego

Malcolm McDonald
cena: 33.00 z
Data wydania: 2006-04-12
stron: 208, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Wyczerpuj±ce omówienie wszystkich najwa¿niejszych
aspektów planowania marketingowego

 • Poznaj zasady planowania marketingowego
 • Sprawnie definiuj rynki i segmenty docelowe
 • Zaplanuj politykê promocji, sprzeda¿y i obs³ugi klienta
Tworzenie strategii marketingowych nadal pozostaje s³ab± stron± wielu przedsiêbiorstw. Tymczasem realistyczne, u¿yteczne i osi±galne plany marketingowe s± kluczowym elementem sukcesu firmy. Zanim jednak rozpocznie siê tworzenie planu marketingowego, nale¿y wykonaæ kilka czynno¶ci przygotowawczych. Po ich realizacji oraz zrozumieniu celów i zasad planowania marketingowego stworzenie doskona³ej strategii marketingowej nie powinno nastrêczyæ trudno¶ci.
Ksi±¿ka "B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego" to doskona³y podrêcznik dla mened¿erów, którzy chc± poznaæ zasady tworzenia strategii podbijania rynków, a nie maj± czasu na przebijanie siê przez setki stron ksi±¿ek pe³nych wiadomo¶ci teoretycznych. Przedstawia kluczowe zasady i pojêcia oraz dzia³ania niezbêdne do stworzenia skutecznego i mo¿liwego do realizacji planu marketingowego. Zawiera wiele æwiczeñ, przyk³adów i testów, które u³atwi± szybkie zastosowanie wiedzy w praktyce.
 • Ró¿nice pomiêdzy strategi± i taktyk±
 • Miejsce planowania marketingowego w procesie planowania w firmie
 • Wewnêtrzny audyt marketingowy
 • Analiza mocnych i s³abych stron przedsiêbiorstwa
 • Okre¶lenie rynków docelowych
 • Analiza portfela produktów
 • Ustalanie strategii reklamy, promocji i sprzeda¿y
 • Stworzenie polityki cenowej

Poznaj tajniki jednego z najistotniejszych elementów procesów marketingowych.Cena: 33.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Badania jako¶ciowe metody i zastosowania (41.65z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
Marketing bezpo¶redni (67.92z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Crowdsourcing. Jak anga¿owaæ konsumentów w ¶wiat marek (11.90z)
Marketing dla in¿ynierów (50.92z)
Marketing partnerski na rynku przedsiêbiorstw (50.92z)
Strategie produktowe Ró¿nicowaæ czy upodabniaæ (54.40z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Marketing bez tabu czyli jak to robi± najlepsi (30.40z)
Marketing dla in¿ynierów naukowców i technologów (79.00z)
Wszyscy jeste¶my dziwni. O micie masowo¶ci i koñcu pos³uszeñstwa (19.43z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Testy A/B. Od klikniêcia do klienta (27.93z)
Reklama i jej ograniczenia (34.21z)
Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
Marketing bez tajemnic (39.00z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Biznes rodzinny (19.90z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
101 pomys³ów na w³asn± firmê (53.60z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)

Pozostae z serii: Small Business

Badania marketingowe w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Kompendium small businessu (89.00z)
Jak zostaæ przedsiêbiorc±. Stwórz w³asny biznes (34.90z)
Skuteczny marketing w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (49.00z)
Prowad¼ blog! Przewodnik dla ma³ych firm (34.00z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce (24.05z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II (5.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu' (33.00z)
Pozytywna si³a s³owa NIE (33.00z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (59.00z)
Marketing partyzancki. Jak prowadziæ domow± firmê (39.00z)
Samodzielna firma. Za³ó¿ i rozwiñ w³asn± firmê (44.90z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Dotacje z Unii Europejskiej (69.00z)
101 pomys³ów na w³asn± firmê (53.60z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych (42.90z)