e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -19%


Skuteczna transformacja firmy w 90 dni

Behnam N. Tabrizi
promocja -19%
cena: 68.148148148148 z 55.20 z
Data wydania: 2008-11-26
stron: 384, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Strategie efektywnej przemiany
  • Zastosowanie najwa¿niejszych czynników sukcesu
  • Plany dzia³añ i wprowadzanie kreatywnych rozwi±zañ
  • Strategie przeprowadzania efektywnych implementacji
Autor pokazuje doskona³e zrozumienie dzisiejszej dynamicznej, globalnej gospodarki, opartej na informacji, i zwi±zanej z ni± potrzeby otwarcia siê na znacz±ce zmiany. Jego celne spostrze¿enia na temat przemiany to wa¿ne lekcje nie tylko dla przedsiêbiorstw, ale dla wszystkich organizacji w ogóle.
Eric Schmidt, prezes i dyrektor generalny Google Inc.

In¿ynieria zmian

Lêk przed zmian± to zupe³nie naturalny odruch organizmu, bez wzglêdu na to, czy mówimy o zachowaniu jednostek ludzkich, czy te¿ o przedsiêbiorstwach i korporacjach. Rutyna i pod±¿anie za dawno ustalonymi wzorcami daj± poczucie bezpieczeñstwa. Jednak ta sama rutyna sprawia, ¿e cz³owiek jako jednostka przestaje siê rozwijaæ, jego mo¿liwo¶ci powoli malej±, za¶ dzia³ania i konkurencyjno¶æ przedsiêbiorstwa stopniowo s³abn±, a ferwor walki o rynek niebezpiecznie stygnie.
Dlaczego zmiana jest konieczna? Poniewa¿ sukces mog± osi±gn±æ jedynie te firmy, które najszybciej reaguj± na zmiany zachodz±ce na rynku, a w szczególno¶ci te, które przystosowuj± siê szybciej ni¿ ich konkurenci. Ksi±¿ka, której autorem jest wybitny naukowiec i praktyk, powinna staæ siê obowi±zkowym podrêcznikiem zarówno w ¶rodowisku akademickim, jak i ka¿dej nowoczesnej firmie. Przedstawia ona efektywny, 90-dniowy model, pomagaj±cy przyspieszyæ proces przemian. Opracowano go na podstawie wnikliwych badañ nad firmami ró¿nej wielko¶ci. Sprawd¼, jak go wykorzystaæ, aby Twoja firma odnios³a sukces.
  • Nowe spojrzenie na kluczowe czynniki sukcesu.
  • Wykorzystanie si³y ca³ej firmy ponad jej podzia³ami.
  • Opracowywanie struktury nowej organizacji.
  • Tworzenie planów zmiany wizerunku firmy.
Ponadto w za³±czniku: model wska¼nika skuteczno¶ci przemiany.


Cena: 55.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Grzeczne dziewczynki nie siedz± w fotelu prezesa. Jak zarz±dzaæ firm± kobiec± rêk±' (29.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. Mobi (31.99z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. ePub (39.00z)
Sekrety retoryki. Regu³y skutecznej komunikacji (19.90z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek (49.00z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (37.00z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. ePub (31.99z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. ePub (31.99z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm±. eBook. ePub (39.90z)
Big Boss (34.90z)
Zarz±dzanie projektem (40.72z)
Indie. W poszukiwaniu sacrum. Wydanie 1 (49.90z)
Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela (44.95z)
Ucieczka z wy¶cigu szczurów (22.10z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (79.00z)
Vademecum Podatnika 2014 VAT w gminach 2014 (67.99z)
Ekonometria (33.43z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Rachunkowo¶æ finansowa (50.15z)