e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: srowrz
Seria: Exclusive


Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami

Christopher Hadnagy
cena: 59.00 z
Data wydania: 2012-02-06
stron: 424, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Pierwszy na ¶wiecie kompleksowy model socjotechniki

 • Poznaj zjawiska psychologiczne, które wykorzystuj± socjotechnicy
 • Odkryj sekrety perswazji, jakie socjotechnika rozgryz³a dawno temu
 • Przekonaj siê, do czego mo¿na wykorzystaæ kamery, urz±dzenia GPS i identyfikacjê numeru
 • Dowiedz siê, jak niesamowite informacje mo¿na znale¼æ w internecie
 • Zapoznaj siê krok po kroku z przebiegiem ataku socjotechnicznego
Podczas wiêkszo¶ci z³o¶liwych ataków wykorzystuje siê element socjotechniczny, aby zwie¶æ u¿ytkownika i nak³oniæ go do zapewnienia atakuj±cym dostêpu. Kolejne s³abo¶ci techniczne mo¿na usuwaæ w miarê ich powstawania, natomiast nic nie da siê poradziæ na g³upotê, a raczej ³atwowierno¶æ ludzi. Chris wyja¶nia tajemnice tego typu przedsiêwziêæ, omawiaj±c wykorzystywane wspó³cze¶nie ¶cie¿ki ataku. Ta ksi±¿ka dostarcza cennych informacji, które u³atwiaj± rozpoznawanie takich ataków.
Kevin Mitnick,
pisarz, prelegent i konsultant.

Chris Hadnagy stworzy³ wyczerpuj±ce opracowanie na temat socjotechniki. Ksi±¿ka powsta³a na podstawie pog³êbionych badañ i uwzglêdnia kwestie praktyczne. Twojej firmie, ale równie¿ i Tobie dostarcza zatem rozwi±zañ konkretnych problemów i zapewnia ochronê przed wszechobecnymi zagro¿eniami. To prawdziwie prze³omowe dzie³o.
Kevin Hogan,
autor ksi±¿ek Ukryta perswazja oraz Sekretny jêzyk biznesu

 • Pokrêtny labirynt socjotechniki.
 • Ludzki umys³ to najmocniejszy z elementów ka¿dego systemu.
 • Ludzki umys³ to najs³abszy z elementów ka¿dego systemu.
Brzmi paradoksalnie? A jednak bez wzglêdu na to, jak skomplikowane ustanowisz zabezpieczenia, Twoje przedsiêwziêcie mo¿e nie wypaliæ w³a¶nie z winy infrastruktury ludzkiej. Cz³owiek funkcjonuje wed³ug pewnych schematów, które mo¿na z powodzeniem rozgry¼æ. A z³o¶liwy socjotechnik, dysponuj±cy odpowiednimi umiejêtno¶ciami, to przeciwnik, przed którym niemal nie sposób siê obroniæ.
Poznaj pierwszy na ¶wiecie model socjotechniki. Autor tej ksi±¿ki definiuje, wyja¶nia i rozk³ada go na cz±stki elementarne, a nastêpnie ilustruje ca³e zagadnienie, przytaczaj±c analizy i prawdziwe historie. Zabierze Ciê na wycieczkê po ciemnych zau³kach spo³eczeñstwa, gdzie ¿yj± szemrane typy. Przedstawi Ci mroczne arkana socjotechniki stosowanej przez szpiegów i oszustów. Bêdziesz podgl±da³ nawet takich mistrzów, jak Kevin Mitnick, autor ksi±¿ki Sztuka podstêpu. Przyjrzysz siê tak¿e powszechnym, codziennym sytuacjom, poznaj±c je pod k±tem scenariuszy socjotechnicznych. W ostatniej czê¶ci znajdziesz "tajemne" porady i wskazówki profesjonalnych socjotechników, a czasem równie¿ prawdziwych przestêpców.
Sekrety oszustów i socjotechników
 • Model komunikacji i jego geneza
 • Wykorzystywanie wp³ywu alkoholu
 • Wchodzenie w rolê, czyli jak zostaæ tym, kim chcesz
 • Sztuczki socjotechniczne - psychologiczne zasady stosowane w socjotechnice
 • Programowanie neurolingwistyczne (NLP)
 • Piêæ podstaw wywierania wp³ywu
 • Tworzenie programu podnoszenia ¶wiadomo¶ci osobistych zagro¿eñ
 • Wyczulenie na z³o¶liwe taktyki
 • Dalajlama i socjotechnika


Christopher Hadnagy jest g³ównym twórc± www.social-engineer.org, pierwszego modelu socjotechniki. Dysponuje wiêcej ni¿ czternastoletnim do¶wiadczeniem w bran¿y systemów zabezpieczeñ oraz IT. Wspó³pracowa³ z zespo³em www.backtrack-linux.org i bra³ udzia³ w licznych projektach zwi±zanych z bezpieczeñstwem. Pracuje równie¿ jako szkoleniowiec i g³ówny socjotechnik w grupie penetracyjnej Offensive Security.


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: srowrz

Mount everest biznesu (49.00z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji (49.00z)
Autopromocja. Poka¿, na co Ciê staæ - szefowi, podw³adnym i klientom (39.00z)
Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele przy pomocy mind mappingu (37.00z)
Przebud¼ siê! Odkryj sekret szczê¶cia i ¿ycia pozbawionego problemów (37.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Przedsiêbiorczo¶æ (59.00z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu (69.00z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej (49.00z)
Sztuka kierowania zespo³em handlowym. Zestaw multimedialny (199.00z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Sztuka negocjacji w stylu Donalda Trumpa (37.00z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
Sztuka sprzeda¿y (23.20z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II (32.17z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców (34.90z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Zatrudniaj z g³ow±. Racjonalny sposób na zbudowanie ¶wietnego zespo³u (44.90z)
Od pomys³u do zysku. Jak spieniê¿yæ innowacyjno¶æ (34.90z)
My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
Praktyczny przewodnik dla uczestników szkoleñ, czyli jak prze¿yæ ka¿de szkolenie (27.00z)
Ksiêgowo¶æ dla nieksiêgowych. Wydanie VI (67.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)