e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP


Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja

Harvard Business School Press
cena: 69.00 z
Data wydania: 2007-09-04
stron: 200, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Stwórz ramy, a system ruszy

Ludzie s± dla nas najwa¿niejsi - ta deklaracja zarz±dzaj±cych to czêsto puste s³owa. Szara rzeczywisto¶æ jest taka, ¿e pracownicy s± s³abo motywowani i maj± zwi±zane rêce. St±d zwykle bierze siê niesprawno¶æ organizacji.
W±skie gard³a firmy czêsto bywaj± niewidoczne, zw³aszcza je¶li patrzy siê na ni± z poziomu zarz±dzaj±cych. Jednak to wcale nie oznacza, ¿e liderzy powinni braæ pod lupê wszystko, co dzieje siê w przedsiêbiorstwie. Ich celem powinno byæ tworzenie systemu - ram organizacyjnych, które zapewni± pracownikom swobodê i wymusz± odpowiednie postawy oraz dzia³ania. W niniejszym zbiorze artyku³ów omawiane s± projekty techniczne dobrze i ¼le skonstruowanych firm. Mo¿na tu znale¼æ nastêpuj±ce zagadnienia:
  • stymulowanie przedsiêbiorczo¶ci w¶ród pracowników;
  • okre¶lanie zakresów zadañ, odpowiedzialno¶ci i kontroli dla ró¿nych stanowisk pracy;
  • tworzenie takiej architektury organizacyjnej, która promuje pracê zespo³ow±;
  • przek³adanie ogólnych strategii na zadania operacyjne;
  • dzielenie organizacji na centra zysków i centra kosztów;
  • walka z firmow± biurokracj±.
Niniejszy zbiór artyku³ów w wersji oryginalnej ukaza³ siê w Harvard Business Review - cenionym przez mened¿erów, naukowców i przedsiêbiorców czasopi¶mie, wydawanym przez jeden z najbardziej presti¿owych uniwersytetów na ¶wiecie. W ksi±¿kach z serii Harvard Business Review zawarte s± wiod±ce my¶li i prze³omowe koncepcje najlepszych autorów - wiedza, która nie jest jeszcze szeroko rozpowszechniona, ale ju¿ teraz rewolucjonizuje nasze my¶lenie o sprawach biznesu.


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Abraham Lincoln. Skuteczne strategie na trudne czasy (37.00z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Bezb³êdne zarz±dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kê (45.60z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Marketing partyzancki. Jak prowadziæ domow± firmê (39.00z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie (34.90z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Zwyciêzcy nie oszukuj± (29.90z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Biznes rodzinny (19.90z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Zarz±dzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów (29.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu' (33.00z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)

Pozostae z serii: VIP

Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Sztuka wojny. Sztuka marketingu (29.90z)
Harvard Business Review. Atrybuty przywódcy (55.20z)
Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery (29.90z)
Odporno¶æ na zmiany. Jak uwolniæ potencja³ tkwi±cy w Tobie i Twoim miejscu pracy (49.00z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Harvard Business Review. Skuteczne przywództwo (69.00z)
Psychologia inwestowania. Wydanie IV (44.90z)
Harvard Business Review. Przywództwo w sytuacjach prze³omowych (69.00z)
Harvard Business Review. Efektywna komunikacja (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wzrostem przychodów (55.20z)
Inwestycyjny boom. Si³a spokoju i m±drej strategii (35.92z)
Harvard Business Review. Automotywacja (69.00z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Czas rekinów. Liderzy amerykañskiego biznesu XX wieku (69.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Ekonomia ¿ycia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego ¶wiata wp³ywaj± na nasze codzienne ¿ycie (57.00z)