e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP


Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja

Harvard Business School Press
cena: 69.00 z
Data wydania: 2007-09-04
stron: 200, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Stwórz ramy, a system ruszy

Ludzie s± dla nas najwa¿niejsi - ta deklaracja zarz±dzaj±cych to czêsto puste s³owa. Szara rzeczywisto¶æ jest taka, ¿e pracownicy s± s³abo motywowani i maj± zwi±zane rêce. St±d zwykle bierze siê niesprawno¶æ organizacji.
W±skie gard³a firmy czêsto bywaj± niewidoczne, zw³aszcza je¶li patrzy siê na ni± z poziomu zarz±dzaj±cych. Jednak to wcale nie oznacza, ¿e liderzy powinni braæ pod lupê wszystko, co dzieje siê w przedsiêbiorstwie. Ich celem powinno byæ tworzenie systemu - ram organizacyjnych, które zapewni± pracownikom swobodê i wymusz± odpowiednie postawy oraz dzia³ania. W niniejszym zbiorze artyku³ów omawiane s± projekty techniczne dobrze i ¼le skonstruowanych firm. Mo¿na tu znale¼æ nastêpuj±ce zagadnienia:
  • stymulowanie przedsiêbiorczo¶ci w¶ród pracowników;
  • okre¶lanie zakresów zadañ, odpowiedzialno¶ci i kontroli dla ró¿nych stanowisk pracy;
  • tworzenie takiej architektury organizacyjnej, która promuje pracê zespo³ow±;
  • przek³adanie ogólnych strategii na zadania operacyjne;
  • dzielenie organizacji na centra zysków i centra kosztów;
  • walka z firmow± biurokracj±.
Niniejszy zbiór artyku³ów w wersji oryginalnej ukaza³ siê w Harvard Business Review - cenionym przez mened¿erów, naukowców i przedsiêbiorców czasopi¶mie, wydawanym przez jeden z najbardziej presti¿owych uniwersytetów na ¶wiecie. W ksi±¿kach z serii Harvard Business Review zawarte s± wiod±ce my¶li i prze³omowe koncepcje najlepszych autorów - wiedza, która nie jest jeszcze szeroko rozpowszechniona, ale ju¿ teraz rewolucjonizuje nasze my¶lenie o sprawach biznesu.


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Bezb³êdne zarz±dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kê (45.60z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Grzeczne dziewczynki nie siedz± w fotelu prezesa. Jak zarz±dzaæ firm± kobiec± rêk±' (29.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego (33.00z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)
Biznes rodzinny (19.90z)
Zarz±dzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (32.90z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Zarz±dzanie projektami informatycznymi dla praktyków (29.90z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (69.00z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)

Pozostae z serii: VIP

Odporno¶æ na zmiany. Jak uwolniæ potencja³ tkwi±cy w Tobie i Twoim miejscu pracy (49.00z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Sztuka wojny. Sztuka marketingu (29.90z)
Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi (59.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Machiavelli. Nowoczesne przywództwo (37.00z)
Giganci. Jak Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould i J. P. Morgan stworzyli amerykañsk± supergospodarkê (57.00z)
Zagro¿enia do przewidzenia. Jak wykrywaæ oznaki kryzysów w firmie i gospodarce (39.20z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Harvard Business Review. Automotywacja (69.00z)
Przywództwa mo¿na siê nauczyæ (37.60z)
Sztuka znajdowania dobrych doradców. O czym nie mówi± konsultanci (39.20z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian, Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (71.20z)
Kobiety gór±! Jak przetrwaæ w labiryncie biznesu (39.20z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Czas rekinów. Liderzy amerykañskiego biznesu XX wieku (69.00z)
Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzy¶ci poprzez wspó³pracê (47.20z)
Wska¼niki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)