e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Prowadzenie spotkañ biznesowych. Osobisty mentor - Harvard Business School Press

Harvard Business School Press, Nick Morgan
cena: 24.90 z
Data wydania: 2007-09-12
stron: 112, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl

Kiedy potrzebny jest dialog...

 • Jak przygotowaæ siê do spotkania?
 • Jak prowadziæ spotkania krótkie i tre¶ciwe?
 • Jak zapewniæ wdro¿enie decyzji podjêtych na spotkaniu?
Statystycznie po³owa spotkañ tylko po¿era czas. Jak sprawiæ, by by³y krótsze i bardziej produktywne? Jak czêsto powinny siê odbywaæ? Kto faktycznie musi w nich uczestniczyæ? W istocie mo¿liwe jest kontrolowanie przebiegu spotkañ biznesowych tak, ¿eby by³y rzeczowe i co¶ z nich wynika³o. Ocal siebie i resztê ¶wiata przed pogr±¿eniem siê w ja³owej debacie. Kup tê ksi±¿kê wspó³pracownikom i przeczytaj j± osobi¶cie. Dowiedz siê:
 • kiedy umawianie spotkania ma sens, a kiedy nie,
 • jak podejmowaæ na spotkaniu wa¿ne decyzje,
 • ilu ludzi zapraszaæ na spotkanie,
 • co uj±æ w planie spotkania,
 • jakie role przyjmuj± uczestnicy spotkania i co z tego wynika.
Ksi±¿ki z serii "Osobisty Mentor" s± szybkimi i niezawodnymi ¼ród³ami informacji, pokazuj±cymi, jak stawiaæ czo³a codziennym wyzwaniom zawodowym. Zawieraj± wiele praktycznych wskazówek, podpowiedzi oraz przyk³adów pomagaj±cych Czytelnikowi zidentyfikowaæ jego najmocniejsze strony i najwiêksze s³abo¶ci. W biurze, na zebraniu czy w domu - te niewielkie przewodniki oferuj± szybk± i profesjonaln± pomoc w rozwi±zywaniu problemów.
B±d¼ mened¿erem, który potrafi:
 • u¿ywaæ spotkañ do motywowania, rozstrzygania problemów i osi±gania konsensusu,
 • wyciskaæ esencjê z ka¿dego spotkania biznesowego,
 • skracaæ czas spotkañ do niezbêdnego minimum,
 • opanowywaæ sytuacjê, kiedy spotkanie staje siê chaotyczne.
Autor ksi±¿ki - Nick Morgan - podpowiada, jak prowadziæ merytorycznie warto¶ciowe i spójne spotkania ze wspó³pracownikami i kontrahentami. Jego porady pozwalaj± ograniczyæ do minimum czas marnotrawiony na bezproduktywne posiedzenia.


Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: malafirma

Firma z g³ow±. Jak rozkrêciæ biznes, gdy nie masz gotówki (69.00z)
Przedsiêbiorczo¶æ jest kobiet±. B±d¼ kreatywna i zdob±d¼ to, o czym marzysz (34.00z)
Wylej w³asnego szefa. Jak rzuciæ pracê i zmieniæ pasjê w profesjê (23.20z)
10 za³o¿eñ networkingu. Jak w pe³ni wykorzystywaæ swoje znajomo¶ci (31.20z)
Kompendium small businessu (89.00z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. (37.00z)
Jedenasty element. Klucz do sukcesu w biznesie (37.00z)
O czym wiedz± bogaci i dlaczego trzymaj± to w tajemnicy' (34.00z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
33 rady jak przeprowadziæ udan± prezentacjê (14.90z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
Niezbêdnik kobiety sukcesu. Jak skutecznie walczyæ o awans i pieni±dze (29.00z)
Kobiety przejmuj± ster: 99 sposobów na sukces zawodowy i osobisty (27.00z)
Grzeczne dziewczynki nie krêc± interesem. Szczere rady, otwarte rozmowy i prawdziwe historie dla zaradnych bizneswomen (29.00z)

Pozostae z kategorii: Zasoby ludzkie

Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych (29.00z)
Oni nic nie rozumiej±! Jak przekszta³caæ opór w zrozumienie (29.90z)
Feedback czyli informacja zwrotna. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (39.90z)
Mowa cia³a. Praktyczne wprowadzenie (29.00z)
Radykalna rewolucja w zarz±dzaniu. Przewodnik mened¿era (49.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo w sytuacjach prze³omowych (69.00z)
Kto jest kim. Typy osobowo¶ci dla mened¿erów (99.00z)
Rozwój zasobów ludzkich (45.60z)
Lepsze zarz±dzanie kadrami. Jak stworzyæ organizacjê, która uwalnia ludzki potencja³ (35.92z)
Dodaj im skrzyde³! Jak najlepsi liderzy wyzwalaj± potencja³ swoich wspó³pracowników (39.00z)
Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespó³ i ja (26.40z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie samym sob± (69.00z)
W³adca czasu, czyli skuteczne zarz±dzanie w³asnym ¿yciem (34.90z)
Inteligencja emocjonalna w biznesie. Praktyczne strategie wspó³pracy z lud¼mi (59.00z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! (37.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic. Zrób imponuj±ce wra¿enie i zdob±d¼ wymarzon± pracê (29.00z)
Harvard Business Review. Efektywna komunikacja (69.00z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców (34.90z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê (39.90z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie (44.90z)

Pozostae z serii: Exclusive

Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Zarz±dzanie czasem. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Przedstawiciel SuperJa (3.00z)
Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku (49.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (29.90z)
Dlaczego mê¿czy¼ni zarabiaj± wiêcej. Prawda o przepa¶ci p³ac i co kobiety mog± na to poradziæ (29.60z)
Zwyciêskie negocjacje. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Alfabet zarz±dzania projektami (39.00z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy (41.65z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Przedsiêbiorczo¶æ (59.00z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Skuteczne techniki telemarketingu (49.00z)
6 nawyków wydajnego zespo³u (39.00z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Kaba³a pieniêdzy. ¯ydowska filozofia bogacenia siê (34.90z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów (34.90z)