e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Perswazja i NLP
Seria: Inne


Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein

Robert B. Dilts
cena: 39.00 z
Data wydania: 2012-08-13
stron: 216, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Przebudzenie wielkiego umys³u

Przygotuj siê na najwiêksz± przygodê Twojego ¿ycia. Do dyspozycji otrzymujesz nieograniczony wgl±d w jeden z najbardziej fascynuj±cych umys³ów wspó³czesnego ¶wiata. Masz niepowtarzaln± okazjê przyjrzeæ siê modelom kie³kowania wybitnych idei i niekonwencjonalnych pomys³ów, które zmieni³y losy ¶wiata.
Niniejsza ksi±¿ka analizuje procesy my¶lenia oraz poznawcze "strategie geniuszu", kryj±ce siê za niezwyk³± osobowo¶ci± i osi±gniêciami Alberta Einsteina. Przedstawia idee, które odnosi³y siê nie tylko do ¶wiata nauki i rzeczywisto¶ci fizykalnej, ale tak¿e do ¶wiata duchowego i systemów funkcjonowania spo³ecznego. Dziêki lekturze odkryjesz, jak Einstein wprowadza³ swoje koncepcje w czyn, oraz poznasz metody wykorzystywania nieszablonowego sposobu my¶lenia w codziennych sytuacjach.
Istot± serii ksi±¿ek "Strategie geniuszy" jest ukazanie, jak narzêdzia proponowane przez NLP mog± byæ zastosowane do analizy sylwetek wa¿nych postaci historycznych i literackich w celu pielêgnowania Twojej kreatywno¶ci oraz doskonalenia umiejêtno¶ci rozwi±zywania problemów. Dziêki programowaniu neurolingwistycznemu nauczysz siê uaktywniaæ w³asne pok³ady genialno¶ci i wykorzystywaæ je w sferze osobistej oraz zawodowej.


Robert Dilts jest jednym z najbardziej znanych i wci±¿ tworz±cych trenerów neurolingwistycznego programowania (NLP). Jego osobisty wk³ad w rozwój tej dziedziny obejmuje wiele podstawowych technik odnosz±cych siê do strategii poznawczych i zmiany przekonañ, modelowania zachowañ, strategii dzia³añ, uczenia siê oraz komunikacji. Do stworzonych przez niego technik i modeli nale¿± integracja skonfliktowanych przekonañ, a tak¿e wzorce "zrêcznego jêzyka" i poziomów "neuro-logicznych".
Bohaterami pozosta³ych tomów serii s±: Arystoteles, Sherlock Holmes, Walt Disney, Wolfgang Amadeusz Mozart, Zygmunt Freud, Leonardo da Vinci - i wiele innych osób, których dzia³ania wywar³y wa¿ny wp³yw na kszta³t wspó³czesnego ¶wiata.


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Perswazja i NLP

Sukces z NLP (39.00z)
Manipulacja (21.17z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (38.17z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (17.94z)
TAK 50 sekretów nauki perswazji (25.42z)
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawiæ, ¿eby ludzie naprawdê Ciê lubili. Wydanie II rozszerzone (24.90z)
Haker umys³ów (12.90z)
Techniki perswazyjne (36.86z)
NLP w 21 dni (33.45z)
Trust & Sale. Buduj zaufanie b³yskawicznie (19.63z)
NLP – najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia, czyli jak budowaæ w³asny sukces (29.90z)
Nauka perswazji czyli jak w 8 minut postawiæ na swoim (33.45z)
NLP dla bystrzaków. Wydanie II (39.90z)
Podrêcznik manipulacji (31.40z)
Tak! 50 sekretów nauki perswazji (49.90z)
Jak doskonaliæ siebie i wywieraæ wp³yw na ¿ycie innych (29.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (12.90z)
Wiek propagandy (49.90z)
NLP – najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia, czyli jak budowaæ w³asny sukces (12.90z)
Perswazja (41.82z)

Pozostae z serii: Inne

Podatki 2013/02 czê¶æ 1 (16.92z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie (18.99z)
Zarz±dzanie ma³± i ¶redni± firm± w teorii i w æwiczeniach (80.00z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces (14.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. Pdf (14.90z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. ePub (37.00z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy. eBook. ePub (22.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (44.80z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów. eBook (12.90z)
Firmy rodzinne (25.42z)
Rachunkowo¶æ przedsiêbiorstw wybranych sektorów gospodarki (47.35z)
¯ycie na ziemi Poradnik dla kosmitów (44.90z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. Wydanie II (29.90z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Dalajlama nieznany. Niezwyk³a si³a przebaczania (34.00z)
Skuteczne realizowanie projektów (28.95z)
Excel w obliczeniach naukowych i technicznych. eBook. Pdf (31.99z)
Bieganie i odchudzanie dla kobiet. Zdrowa i piêkna ka¿dego dnia (9.90z)
Marketing sensoryczny (49.22z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook. Mobi (19.90z)